Tüm Platformlar için Hızlı Uygulama Geliştirme Kitabı... Delphi

Konuyu Paylaş : facebook gplus twitter

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 2 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Firedac Helper
#1
FireDAC'ı incelemeye başlamışken, Asenkron işlemler için bir helper yazmak ve bunu sizlerin de görüşüne sunmak istedim. Müspet/menfi yorumlarınız dikkate alınır Smile 

Eklememi/Çıkartmamı/Değiştirmemi istediğiniz yer var mıdır ? 

(*
 Created by Tuğrul HELVACI
 24/11/2017

 AllahRazıOlsunWare (Gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz)
*)
unit Sekom.FireDAC.Helpers;

interface
uses
 System.SysUtils,
 System.Variants,
 System.Classes,
 System.SyncObjs,
 Generics.Defaults,
 Generics.Collections,
 Data.DB,

 FireDAC.Stan.Error,
 FireDac.Stan.Option,
 FireDac.Stan.Intf,
 FireDac.Stan.Param,
 FireDac.Phys.Intf,
 FireDac.Comp.Client, // For TFDStoredProc
 FireDac.Comp.DataSet;

type
 TAsyncBeforeOpen  = reference to procedure(const ADataSet : TFDStoredProc);
 TAsyncAfterOpen   = reference to procedure(const ADataSet : TFDStoredProc);

 TAsyncBeforeSave  = reference to procedure(const ADataSet : TFDStoredProc);
 TAsyncAfterSave   = reference to procedure(const ADataSet : TFDStoredProc);

 TAsyncError       = reference to procedure(const AError : Exception);

 TFiredacStoredProcedureHelper = class helper for TFDStoredProc
 public
   procedure OpenAsync(
                       const AExecutionMessage : String;
                       const AParamNames       : array of String;
                       const AParamValues      : array of Variant;
                       const AError            : TAsyncError       = nil;
                       const ABeforeOpen       : TAsyncBeforeOpen  = nil;
                       const AAfterOpen        : TAsyncAfterOpen   = nil
                      ); overload;

   procedure OpenAsync(
                       const AExecutionMessage : String;
                       const AParams           : TDictionary<String, Variant>;
                       const AError            : TAsyncError       = nil;
                       const ABeforeOpen       : TAsyncBeforeOpen  = nil;
                       const AAfterOpen        : TAsyncAfterOpen   = nil
                      ); overload;

   //Burada da Cached updates üzerinden dataları okuyup, ilgili sp leri çalıştıracağız.
   //Transaction da olacak tabii. Aynı zamanda progress bar da olsun. Kayıtlar siliniyor, %d/%d, kayıtlar ekleniyor %d/%d,
   //kayıtlar güncelleniyor %d/%d gibi.

   procedure SaveAsync(
                       const AInsertProcedureName  : String;
                       const AUpdateProcedureName  : String;
                       const ADeleteProcedureName  : String;
                       const ABeforSave            : TAsyncBeforeSave  = nil;
                       const AAfterSave            : TAsyncAfterSave   = nil
                      );
 end;

implementation
uses
 Vcl.Dialogs,
 Vcl.Forms,
 Vcl.Controls,
 WinAPI.Windows,
 WinAPI.CommCtrl,
 Winapi.Messages;

const
 cCancelAsync  = -1453;

type
 TTaskDialog = class sealed(Vcl.Dialogs.TTaskDialog)
 private
   procedure InternalButtonClicked(Sender: TObject; ModalResult: TModalResult; var CanClose: Boolean);
 public
   ACanClose : Boolean;
 end;

 TTaskDialogHelper = class helper for TTaskDialog
 private
   procedure DialogCreated(Sender : TObject);
 public
   procedure ExecuteAsync(const AProc : TProc);
 end;

 TEventHandlers = class
 private
   AsyncErrorProc : TAsyncError;
 public
   constructor Create;

   procedure AsyncErrorHandler(ASender, AInitiator: TObject; var AException: Exception);
 end;

var
 EventHandlers : TEventHandlers = nil;

function CreateTaskDialogForAsyncOpen : TTaskDialog;
var
 AItem : TTaskDialogBaseButtonItem;
begin
 Result := TTaskDialog.Create(nil);

 Result.Caption        := Application.Title;
 Result.CommonButtons  := [];
 Result.Flags          := [tfShowMarqueeProgressBar];
 Result.FooterIcon     := tdiShield;
 Result.MainIcon       := tdiInformation;
 Result.Title          := 'Bilgilendirme';

 Result.OnButtonClicked := Result.InternalButtonClicked;
 AItem := Result.Buttons.Add;
 AItem.Caption := 'Sorguyu Durdur';
 AItem.ModalResult := TModalResult(cCancelAsync);
end;

function CreateTaskDialogForAsyncSave : TTaskDialog;
var
 AItem : TTaskDialogBaseButtonItem;
begin
 Result := TTaskDialog.Create(nil);

 Result.Caption        := Application.Title;
 Result.CommonButtons  := [];
 Result.Flags          := [tfShowProgressBar];
 Result.FooterIcon     := tdiShield;
 Result.MainIcon       := tdiInformation;
 Result.Title          := 'Bilgilendirme';

 Result.OnButtonClicked := Result.InternalButtonClicked;
 AItem := Result.Buttons.Add;
 AItem.Caption := 'Sorguyu Durdur';
 AItem.ModalResult := TModalResult(cCancelAsync);
end;

function CreateTaskDialogForException : TTaskDialog;
begin
 Result := TTaskDialog.Create(nil);

 Result.Caption        := Application.Title;
 Result.CommonButtons  := [tcbOk];
 Result.Flags          := [];
 Result.FooterIcon     := tdiShield;
 Result.MainIcon       := tdiError;
 Result.Title          := 'Bilgilendirme';
end;


procedure BringWindowFront(const AWindowHandle : THandle);
var
 SwitchToThisWindow : procedure(AHandle : HWND; AltTab : BOOL); stdcall;
begin
 @SwitchToThisWindow := GetProcAddress(GetModuleHandle(user32), 'SwitchToThisWindow');

 if @SwitchToThisWindow <> nil
 then SwitchToThisWindow(AWindowHandle, true)
 else BringWindowToTop(AWindowHandle);
end;

{ TFiredacStoredProcedureHelper }

procedure TFiredacStoredProcedureHelper.OpenAsync(
                                                 const AExecutionMessage : String;
                                                 const AParamNames       : array of String;
                                                 const AParamValues      : array of Variant;
                                                 const AError            : TAsyncError       = nil;
                                                 const ABeforeOpen       : TAsyncBeforeOpen  = nil;
                                                 const AAfterOpen        : TAsyncAfterOpen   = nil
                                                 );
var
 ADictionary : TDictionary<String, Variant>;
 AParamName  : String;
 AParamValue : Variant;
 iCounter    : Integer;
begin
 Self.Close;
 Self.FetchOptions.Mode := TFDFetchMode.fmAll;
 Self.ResourceOptions.CmdExecMode := TFDStanAsyncMode.amAsync;

 ADictionary := TDictionary<String, Variant>.Create();

 try
   for iCounter := 0 to Length(AParamNames) - 1 do
   begin
     AParamName := AParamNames[iCounter];
     AParamValue:= AParamValues[iCounter];

     ADictionary.AddOrSetValue(AParamName, AParamValue);
   end;

   OpenAsync(AExecutionMessage, ADictionary, AError, ABeforeOpen, AAfterOpen);
 finally
   if Assigned(ADictionary) then
     FreeAndNil(ADictionary);
 end; // try..finally
end;

procedure TFiredacStoredProcedureHelper.OpenAsync(
                                                 const AExecutionMessage : String;
                                                 const AParams           : TDictionary<String, Variant>;
                                                 const AError            : TAsyncError       = nil;
                                                 const ABeforeOpen       : TAsyncBeforeOpen  = nil;
                                                 const AAfterOpen        : TAsyncAfterOpen   = nil
                                               );
var
 AParamName    : String;
 AParamValue   : Variant;
 iCounter      : Integer;
 AParam        : TFDParam;
 ADialog       : TTaskDialog;
 AParent       : TComponent;
 AWindowHandle : HWND;
begin
 if not Assigned(Self.OnError) then
 begin
   Self.OnError := EventHandlers.AsyncErrorHandler;
   EventHandlers.AsyncErrorProc := AError;
 end;

 Self.Prepare;

 // First initialize NULL params
 for iCounter := 0 to Self.Params.Count - 1 do
   Self.Params[iCounter].Value := Null;

 if Assigned(ABeforeOpen) then
   ABeforeOpen(Self);

 if AParams.Count > 0 then
   for AParamName in AParams.Keys do
   begin
     AParamValue := AParams.Items[AParamName];

     AParam := Self.Params.FindParam(AParamName);

     if Assigned(AParam) then
       AParam.Value := AParamValue;
   end; // for AParamName in AParams.Keys do

 Self.Open();

 // Wait dialog çıkart ve gereken işlemleri yap. Cancelable gibi..
 ADialog := CreateTaskDialogForAsyncOpen;

 try
   ADialog.Tag := NativeInt(Self);
   ADialog.Text := AExecutionMessage;

   ADialog.ExecuteAsync(
     procedure
     begin
       while Self.Command.State = TFDPhysCommandState.csExecuting do Application.ProcessMessages;
       Sleep(500);
     end
   );
 finally
   if Assigned(ADialog) then
     FreeAndNil(ADialog);
 end;

 if Assigned(AAfterOpen) then
   AAfterOpen(Self);

 {$REGION 'BringWindowToTop'}
 AWindowHandle := 0;

 AParent := Self.GetParentComponent;

 if not Assigned(AParent) then
   AParent := Self.Owner;

 if Assigned(AParent) then
   if AParent.InheritsFrom(TCustomForm) then
     AWindowHandle := TCustomForm(AParent).Handle;

 if AWindowHandle = 0 then
   if Assigned(Application) then
     if Assigned(Application.MainForm) then
       AWindowHandle := Application.MainForm.Handle;

 if AWindowHandle = 0 then
   AWindowHandle := Application.Handle;

 if AWindowHandle <> 0 then
   BringWindowFront(AWindowHandle);
 {$ENDREGION}
end;

procedure TFiredacStoredProcedureHelper.SaveAsync(
                                                 const AInsertProcedureName  : String;
                                                 const AUpdateProcedureName  : String;
                                                 const ADeleteProcedureName  : String;
                                                 const ABeforSave            : TAsyncBeforeSave  = nil;
                                                 const AAfterSave            : TAsyncAfterSave   = nil
                                                );
var
 ADialog       : TTaskDialog;
 ACancelEvent  : TEvent;
 AParent       : TComponent;
 AWindowHandle : HWND;
 ACancelled    : Boolean;
begin
 ACancelled := false;

 {$REGION 'Checking'}
 // Checking....
 if not Self.CachedUpdates then
   raise Exception.Create('Dataset is not in cached uptades mode.!');

 if not Self.UpdatesPending then
   raise Exception.Create('Could not found any pending updates.!');

 if Self.ChangeCount <= 0 then
   raise Exception.Create('Dataset has no any changes.!');

 if  AInsertProcedureName.IsEmpty and
     AUpdateProcedureName.IsEmpty and
     ADeleteProcedureName.IsEmpty
 then
   raise Exception.Create('Procedure names could not be empty.!');

 if not Assigned(Self.Connection) then
   raise Exception.Create('Connection could not be empty.!');

 if not Self.Connection.Connected then
   try
     // Açmaya çalışalım...
     Self.Connection.Open();
   except
     raise Exception.Create('Connection could not established.!');
   end;
 // Checking....
 {$ENDREGION}

 // Wait dialog çıkart ve gereken işlemleri yap. Cancelable gibi..
 ADialog := CreateTaskDialogForAsyncSave;
 ACancelEvent := TEvent.Create(nil, true, false, '');

 try
   ADialog.Tag := NativeInt(ACancelEvent);

   ADialog.ExecuteAsync(
     procedure
       procedure FillParams(const ASource : TFDMemTable; const ATarget : TFDStoredProc);
       var
         ASourceField  : TField;
         ATargetParam  : TFDParam;
       begin
         for ASourceField in ASource.Fields do
         begin
           ATargetParam := ATarget.FindParam('@' + ASourceField.FieldName);

           if Assigned(ATargetParam) then
             ATargetParam.Value := ASourceField.Value;
         end;
       end;

       procedure ShowInfo(const AMessage : String);
       begin
         ADialog.Text := AMessage;
         Sleep(100);
       end;

     var
       AConnection : TFDConnection;
       AProcedure  : TFDStoredProc;
       AMemory     : TFDMemTable;
     begin
       AConnection := TFDConnection(Self.Connection.CloneConnection);
       AProcedure  := TFDStoredProc.Create(nil);
       AMemory     := TFDMemTable.Create(nil);

       try
         if not AConnection.Connected then
           AConnection.Open();

         AConnection.StartTransaction;

         AProcedure.Connection := AConnection;

         {$REGION 'Deletes'}
         // Deletes
         if not ADeleteProcedureName.IsEmpty then
         begin
           ADialog.ProgressBar.Position := 0;
           ShowInfo('Silinecek kayıtlar kontrol ediliyor...');

           AMemory.Close;
           AMemory.FilterChanges := [rtDeleted];
           AMemory.Data := Self.Delta;

           if not AMemory.Active then
             AMemory.Open;

           if AMemory.RecordCount > 0 then
           begin
             ADialog.ProgressBar.Max := AMemory.RecordCount;

             AProcedure.Close;
             AProcedure.StoredProcName := ADeleteProcedureName;
             AProcedure.Prepare;

             while (not AMemory.Eof) and (ACancelEvent.WaitFor(0) <> wrSignaled) do
             begin
               ShowInfo(Format('%d/%d siliniyor...', [AMemory.RecNo, AMemory.RecordCount]));

               FillParams(AMemory, AProcedure);

               try
                 AProcedure.ExecProc;
               except
                 if AConnection.InTransaction then
                   AConnection.Rollback;

                 raise;
               end;

               AMemory.Next;

               ADialog.ProgressBar.Position := ADialog.ProgressBar.Position + 1;
             end; // while not AMemory.Eof do
           end; // if AMemory.RecordCount > 0 then
         end;
         {$ENDREGION}

         {$REGION 'Updates'}
         // Updates
         if not AUpdateProcedureName.IsEmpty then
         begin
           ADialog.ProgressBar.Position := 0;
           ShowInfo('Güncellenecek kayıtlar kontrol ediliyor...');

           AMemory.Close;
           AMemory.FilterChanges := [rtModified];
           AMemory.Data := Self.Delta;

           if not AMemory.Active then
             AMemory.Open;

           if AMemory.RecordCount > 0 then
           begin
             ADialog.ProgressBar.Max := AMemory.RecordCount;

             AProcedure.Close;
             AProcedure.StoredProcName := AUpdateProcedureName;
             AProcedure.Prepare;

             while (not AMemory.Eof) and (ACancelEvent.WaitFor(0) <> wrSignaled) do
             begin
               ShowInfo(Format('%d/%d güncelleniyor...', [AMemory.RecNo, AMemory.RecordCount]));
               FillParams(AMemory, AProcedure);

               try
                 AProcedure.ExecProc;
               except
                 if AConnection.InTransaction then
                   AConnection.Rollback;

                 raise;
               end;

               AMemory.Next;

               ADialog.ProgressBar.Position := ADialog.ProgressBar.Position + 1;
             end; // while not AMemory.Eof do
           end; // if AMemory.RecordCount > 0 then
         end;
         {$ENDREGION}

         {$REGION 'Inserts'}
         // Inserts
         if not AInsertProcedureName.IsEmpty then
         begin
           ADialog.ProgressBar.Position := 0;
           ShowInfo('Eklenecek kayıtlar kontrol ediliyor...');

           AMemory.Close;
           AMemory.FilterChanges := [rtInserted];
           AMemory.Data := Self.Delta;

           if not AMemory.Active then
             AMemory.Open;

           if AMemory.RecordCount > 0 then
           begin
             ADialog.ProgressBar.Max := AMemory.RecordCount;

             AProcedure.Close;
             AProcedure.StoredProcName := AInsertProcedureName;
             AProcedure.Prepare;

             while (not AMemory.Eof) and (ACancelEvent.WaitFor(0) <> wrSignaled) do
             begin
               ShowInfo(Format('%d/%d ekleniyor...', [AMemory.RecNo, AMemory.RecordCount]));
               FillParams(AMemory, AProcedure);

               try
                 AProcedure.ExecProc;
               except
                 if AConnection.InTransaction then
                   AConnection.Rollback;

                 raise;
               end;

               AMemory.Next;

               ADialog.ProgressBar.Position := ADialog.ProgressBar.Position + 1;
             end; // while not AMemory.Eof do
           end; // if AMemory.RecordCount > 0 then
         end; // if not AInsertProcedureName.IsEmpty then
         {$ENDREGION}
       finally
         if ACancelEvent.WaitFor(0) = wrSignaled then
           if AConnection.InTransaction then
             AConnection.Rollback;

         if AConnection.InTransaction then
           AConnection.Commit;

         if Assigned(AProcedure) then
           FreeAndNil(AProcedure);

         if Assigned(AConnection) then
           FreeAndNil(AConnection);

         if Assigned(AMemory) then
           FreeAndNil(AMemory);
       end; // try..finally
     end
   ); // ADialog.ExecuteAsync(
 finally
   if Assigned(ADialog) then
     FreeAndNil(ADialog);

   if Assigned(ACancelEvent) then
   begin
     ACancelled := ACancelEvent.WaitFor(10) = wrSignaled;

     FreeAndNil(ACancelEvent);
   end;
 end;


 if not ACancelled then
   if Assigned(AAfterSave) then
     AAfterSave(Self);

 {$REGION 'BringWindowToTop'}
 AWindowHandle := 0;

 AParent := Self.GetParentComponent;

 if not Assigned(AParent) then
   AParent := Self.Owner;

 if Assigned(AParent) then
   if AParent.InheritsFrom(TCustomForm) then
     AWindowHandle := TCustomForm(AParent).Handle;

 if AWindowHandle = 0 then
   if Assigned(Application) then
     if Assigned(Application.MainForm) then
       AWindowHandle := Application.MainForm.Handle;

 if AWindowHandle = 0 then
   AWindowHandle := Application.Handle;

 if AWindowHandle <> 0 then
   BringWindowFront(AWindowHandle);
 {$ENDREGION}
end;

{ TTaskDialogHelper }

procedure TTaskDialogHelper.DialogCreated(Sender: TObject);
begin
 SendMessage(Handle, TDM_ENABLE_BUTTON, IDOK, 0);
 SendMessage(Handle, TDM_ENABLE_BUTTON, IDCancel, 0);
end;

procedure TTaskDialogHelper.ExecuteAsync(const AProc: TProc);
var
 AThread : TThread;
 ADialog : TTaskDialog;
 InternalException : Exception;
 AExceptionMessage : String;
begin
 AExceptionMessage := '';
 InternalException := nil;

 ADialog := Self;

 AThread := TThread.CreateAnonymousThread(
                                           procedure
                                           //var
                                             //AExceptObject     : TObject;
                                             //AExceptionMessage : String;
                                           begin
                                             ADialog.ACanClose := false;
                                             Sleep(1000);

                                             SendMessage(Handle, TDM_ENABLE_BUTTON, IDOK, 0);//mrOK, 0);
                                             SendMessage(Handle, TDM_ENABLE_BUTTON, IDCANCEL, 0);//mrCancel, 0);

                                             SetWindowPos(Handle, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOSIZE or SWP_NOMOVE or SWP_NOACTIVATE);

                                             try
                                               AProc;
                                             except
                                               ADialog.ACanClose := true;

                                               SendMessage(Handle, TDM_ENABLE_BUTTON, IDOK, 1); //mrOK, 1);
                                               SendMessage(Handle, TDM_ENABLE_BUTTON, IDCANCEL, 1); //mrCancel, 1);

                                               SendMessage(Handle, TDM_CLICK_BUTTON, IDOK, 0); //mrOk, 0);

                                               InternalException := AcquireExceptionObject;

                                               (*
                                               AExceptObject := ExceptObject;

                                               if Assigned(AExceptObject) then
                                                 if AExceptObject is Exception then
                                                 begin
                                                   AExceptionMessage := Exception(AExceptObject).Message;
                                                 end;
                                               *)
                                             end;

                                             ADialog.ACanClose := true;

                                             SendMessage(Handle, TDM_ENABLE_BUTTON, IDOK, 1); //mrOK, 1);
                                             SendMessage(Handle, TDM_ENABLE_BUTTON, IDCANCEL, 1); //mrCancel, 1);

                                             SendMessage(Handle, TDM_CLICK_BUTTON, IDOK, 0); //mrOk, 0);
                                           end
                                         );
 AThread.Start;

 (*
   Önemli Not:
     TaskDialog'un Execute metoduna geçirilen ParentHWND uygulamanın içindeki bir pencere ise,
     uygulamanın main thread'i donduğunda haliyle TaskDialog'da donuyor idi.
     Bu nedenle, ParentHWND uygulama ile alakası olmayan GetDesktopWindow olarak geçildi.
     Bu sayede uygulamanın main thread'i bloklansada TaskDialog bloklanmamış oluyor.
 *)
 Execute(GetDesktopWindow);

 if Assigned(InternalException) then
   raise InternalException;

 //if not AExceptionMessage.IsEmpty then
   //raise Exception.Create(AExceptionMessage);
end;

{ TTaskDialog }

procedure TTaskDialog.InternalButtonClicked(Sender: TObject; ModalResult: TModalResult;
 var CanClose: Boolean);
var
 AnObject : TObject;
begin
 if ModalResult = TModalResult(cCancelAsync) then
 begin
   AnObject := TObject(Self.Tag);

   if Assigned(AnObject) then
   begin
     if AnObject.InheritsFrom(TFDStoredProc) then
       TFDStoredProc(AnObject).AbortJob(true);

     if AnObject.InheritsFrom(TFDConnection) then
       TFDConnection(AnObject).AbortJob(true);

     if AnObject.InheritsFrom(TEvent) then
     begin
       TEvent(AnObject).SetEvent;

       CanClose := false;
     end;
   end; // if Assigned(AnObject) then
 end; // if ModalResult = TModalResult(cCancelAsync) then
end;

{ TEventHandlers }

procedure TEventHandlers.AsyncErrorHandler(ASender, AInitiator: TObject; var AException: Exception);
var
 ExceptionMessage  : String;
 ADialog           : TTaskDialog;
begin
 if ASender is TFDStoredProc then
   TFDStoredProc(ASender).OnError := nil;

 if Assigned(AsyncErrorProc)
 then AsyncErrorProc(AException)
 else
 begin
   ExceptionMessage := AException.Message;

   TThread.Queue(
     nil,

     procedure
     begin
       ADialog := CreateTaskDialogForException;

       try
         ADialog.Text := ExceptionMessage;
         ADialog.Execute;
       finally
         if Assigned(ADialog) then
           FreeAndNil(ADialog);
       end;
     end
   );
 end;

 AsyncErrorProc := nil;
end;

constructor TEventHandlers.Create;
begin
 inherited Create;

 AsyncErrorProc := nil;
end;

initialization
 EventHandlers := TEventHandlers.Create;

finalization
 EventHandlers.Free;

end.


Ek Dosyalar
.zip   Sekom.FireDAC.Helpers.pas.zip (Dosya Boyutu: 4,44 KB / İndirme Sayısı: 7)
Mal sahibi, mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi ?
Mal da yalan mülk de yalan
Var biraz da sen oyalan...
WWW
Cevapla
#2
Küçük bir düzeltme: Aşağıdaki koddaki Application.ProcessMessages'ı kaldırın.

    ADialog.ExecuteAsync(
     procedure
     begin
       while Self.Command.State = TFDPhysCommandState.csExecuting do Application.ProcessMessages;
       Sleep(500);
     end
   );

Doğrusu:

    ADialog.ExecuteAsync(
     procedure
     begin
       while Self.Command.State = TFDPhysCommandState.csExecuting do;
       Sleep(500);
     end
   );

olacak.
Mal sahibi, mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi ?
Mal da yalan mülk de yalan
Var biraz da sen oyalan...
WWW
Cevapla
#3
Merhaba,
Emeğinize sağlık. Değerli bir kaynak olmuş. 
Teşekkür ederim hocam.

Smile AllahRazıOlsunWare('Allah sizden razı olsun');
Bu vesile ile "puan ver" butonu yerine "Allah Razı Olsun" butonu mu koysak.
While true do; Hayat döngüsü, kısır değildir! Yapılan bir yanlış, o döngünün dışına çıkmanızı sağlayacaktır.
WWW
Cevapla
#4
(01-12-2017, Saat: 14:10)Fesih ARSLAN Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Linkleri Görebilmeniz İçin Giriş yap veya Üye OlMerhaba,
Emeğinize sağlık. Değerli bir kaynak olmuş. 
Teşekkür ederim hocam.

Smile AllahRazıOlsunWare('Allah sizden razı olsun');
Bu vesile ile "puan ver" butonu yerine "Allah Razı Olsun" butonu mu koysak.

Ona da muhalefet eden birileri çıkabilir Wink
Mal sahibi, mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi ?
Mal da yalan mülk de yalan
Var biraz da sen oyalan...
WWW
Cevapla
#5
Kullanımı ile ilgili de bir kaç örnek paylaşayım:

Asenkron sorgu açma - 1

  sp4.OpenAsync(
                'Veritabanından ilgili sorgu çekilirken lütfen bekleyiniz.',
               ['@Dum1', '@Dum2'],
               [100, 200],

               procedure(const AError : Exception)
               begin
                 TThread.Queue(
                   nil,

                   procedure
                   begin
                     ShowMessage('Ata oldu be ya ' + AError.Message);
                   end
                 );
               end,

               procedure(const ADataSet : TFDStoredProc)
               begin
                 DataSource1.DataSet := nil;
               end,

               procedure(const ADataSet : TFDStoredProc)
               begin
                 DataSource1.DataSet := ADataSet;
               end
              );

Asenkron sorgu açma - 2 (Varsayılan hata kontrolü)

  sp4.OpenAsync(
                'Veritabanından ilgili sorgu çekilirken lütfen bekleyiniz.',
               ['@Dum1', '@Dum2'],
               [100, 200],

               nil,

               procedure(const ADataSet : TFDStoredProc)
               begin
                 DataSource1.DataSet := nil;
               end,

               procedure(const ADataSet : TFDStoredProc)
               begin
                 DataSource1.DataSet := ADataSet;
               end
              );

Asenkron kayıt

  sp4.SaveAsync(
    'A_Personel_INSERT',
   'A_Personel_UPDATE',
   'A_Personel_DELETE',
   nil,
   procedure(const ADataSet : TFDStoredProc)
   begin
     sp4.OpenAsync(
                   'Veritabanından ilgili sorgu çekilirken lütfen bekleyiniz.',
                   ['@Dum1', '@Dum2'],
                   [100, 200],

                   procedure(const AError : Exception)
                   begin
                     TThread.Queue(
                       nil,

                       procedure
                       begin
                         ShowMessage('Ata oldu be ya ' + AError.Message);
                       end
                     );
                   end,

                   procedure(const ADataSetX : TFDStoredProc)
                   begin
                     DataSource1.DataSet := nil;
                   end,

                   procedure(const ADataSetX : TFDStoredProc)
                   begin
                     DataSource1.DataSet := ADataSetX;
                   end
                  );
   end
 );
Mal sahibi, mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi ?
Mal da yalan mülk de yalan
Var biraz da sen oyalan...
WWW
Cevapla
#6
(01-12-2017, Saat: 14:43)Tuğrul HELVACI Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Linkleri Görebilmeniz İçin Giriş yap veya Üye OlKullanımı ile ilgili de bir kaç örnek paylaşayım:

Asenkron sorgu açma - 1

  sp4.OpenAsync(
                'Veritabanından ilgili sorgu çekilirken lütfen bekleyiniz.',
               ['@Dum1', '@Dum2'],
               [100, 200],

               procedure(const AError : Exception)
               begin
                 TThread.Queue(
                   nil,

                   procedure
                   begin
                     ShowMessage('Ata oldu be ya ' + AError.Message);
                   end
                 );
               end,

               procedure(const ADataSet : TFDStoredProc)
               begin
                 DataSource1.DataSet := nil;
               end,

               procedure(const ADataSet : TFDStoredProc)
               begin
                 DataSource1.DataSet := ADataSet;
               end
              );

Asenkron sorgu açma - 2 (Varsayılan hata kontrolü)

  sp4.OpenAsync(
                'Veritabanından ilgili sorgu çekilirken lütfen bekleyiniz.',
               ['@Dum1', '@Dum2'],
               [100, 200],

               nil,

               procedure(const ADataSet : TFDStoredProc)
               begin
                 DataSource1.DataSet := nil;
               end,

               procedure(const ADataSet : TFDStoredProc)
               begin
                 DataSource1.DataSet := ADataSet;
               end
              );

Asenkron kayıt

  sp4.SaveAsync(
    'A_Personel_INSERT',
   'A_Personel_UPDATE',
   'A_Personel_DELETE',
   nil,
   procedure(const ADataSet : TFDStoredProc)
   begin
     sp4.OpenAsync(
                   'Veritabanından ilgili sorgu çekilirken lütfen bekleyiniz.',
                   ['@Dum1', '@Dum2'],
                   [100, 200],

                   procedure(const AError : Exception)
                   begin
                     TThread.Queue(
                       nil,

                       procedure
                       begin
                         ShowMessage('Ata oldu be ya ' + AError.Message);
                       end
                     );
                   end,

                   procedure(const ADataSetX : TFDStoredProc)
                   begin
                     DataSource1.DataSet := nil;
                   end,

                   procedure(const ADataSetX : TFDStoredProc)
                   begin
                     DataSource1.DataSet := ADataSetX;
                   end
                  );
   end
 );

Mesaj gösterimlerini yan thread içinde kullanmak sağlıklı mıdır?
{ talk is cheap show me the code. }
Cevapla
#7
Hangisini kast ediyorsunuz ? ShowMessage'ları mı ?
Mal sahibi, mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi ?
Mal da yalan mülk de yalan
Var biraz da sen oyalan...
WWW
Cevapla
#8
Mini Bug Fix:

Aşağıdaki metoddaki remarklanmış kodu, diğer metoda taşıyınız.

procedure TFiredacStoredProcedureHelper.OpenAsync(
                                                  const AExecutionMessage : String;
                                                 const AParamNames       : array of String;
                                                 const AParamValues      : array of Variant;
                                                 const AError            : TAsyncError       = nil;
                                                 const ABeforeOpen       : TAsyncBeforeOpen  = nil;
                                                 const AAfterOpen        : TAsyncAfterOpen   = nil
                                                 );
var
 ADictionary : TDictionary<String, Variant>;
 AParamName  : String;
 AParamValue : Variant;
 iCounter    : Integer;
begin
 (*
 // Bu metod, kendi içinde diğer OpenAsync'yi çağırdığı için, aşağıdaki kodlar remarklandı ve diğer procedure'e taşındı.
 Self.Close;
 Self.FetchOptions.Mode := TFDFetchMode.fmAll;
 Self.ResourceOptions.CmdExecMode := TFDStanAsyncMode.amAsync;
 *)

Yani, diğer metod şu hâle dönüşecek:

procedure TFiredacStoredProcedureHelper.OpenAsync(
                                                  const AExecutionMessage : String;
                                                 const AParams           : TDictionary<String, Variant>;
                                                 const AError            : TAsyncError       = nil;
                                                 const ABeforeOpen       : TAsyncBeforeOpen  = nil;
                                                 const AAfterOpen        : TAsyncAfterOpen   = nil
                                               );
var
 AParamName    : String;
 AParamValue   : Variant;
 iCounter      : Integer;
 AParam        : TFDParam;
 ADialog       : TTaskDialog;
 AParent       : TComponent;
 AWindowHandle : HWND;
begin
 if not Assigned(Self.OnError) then
 begin
   Self.OnError := EventHandlers.AsyncErrorHandler;
   EventHandlers.AsyncErrorProc := AError;
 end;

 Self.Close;
 Self.FetchOptions.Mode := TFDFetchMode.fmAll;
 Self.ResourceOptions.CmdExecMode := TFDStanAsyncMode.amAsync;

 Self.Prepare;

 // First initialize NULL params
 ...
 ...
Mal sahibi, mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi ?
Mal da yalan mülk de yalan
Var biraz da sen oyalan...
WWW
Cevapla
#9
(01-12-2017, Saat: 15:31)Tuğrul HELVACI Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Linkleri Görebilmeniz İçin Giriş yap veya Üye OlHangisini kast ediyorsunuz ? ShowMessage'ları mı ?

Evet Abi, ShowMessage'dan bahsediyorum. TThread ile sorun çıkarttığı için ana thread dışında kullanmadım o zamandan beri.
{ talk is cheap show me the code. }
Cevapla
#10
(01-12-2017, Saat: 15:55)Abdullah ILGAZ Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Linkleri Görebilmeniz İçin Giriş yap veya Üye Ol
(01-12-2017, Saat: 15:31)Tuğrul HELVACI Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Linkleri Görebilmeniz İçin Giriş yap veya Üye OlHangisini kast ediyorsunuz ? ShowMessage'ları mı ?

Evet Abi, ShowMessage'dan bahsediyorum. TThread ile sorun çıkarttığı için ana thread dışında kullanmadım o zamandan beri.

Dikkat eder isen, ilgili ShowMessage'lar TThread.Queue ile sarmalanmış durumda. Bu durumda, ilgili kodlar zaten main thread'de çağrılmış oluyor Wink
Mal sahibi, mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi ?
Mal da yalan mülk de yalan
Var biraz da sen oyalan...
WWW
Cevapla

Konuyu Paylaş : facebook gplus twitterKonu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Community Edition Firedac Mssql hakkında quake16 9 366 25-07-2018, Saat: 01:30
Son Yorum: KUNTAY
  Firedac Hakkında Tuğrul HELVACI 8 848 01-06-2018, Saat: 00:33
Son Yorum: nguzeller
  Firedac bileşenleri hakkında canbir 1 293 16-04-2018, Saat: 14:10
Son Yorum: canbir
  Unidac,Firedac,DbExpress,Ado,MyDac narkotik 4 443 07-04-2018, Saat: 09:23
Son Yorum: malitutuncu
  Helper hk yhackup 16 833 31-01-2018, Saat: 11:50
Son Yorum: yhackupKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi