Delphi Can

Orjinalini görmek için tıklayınız: Modern Servis Uygulama İskeleti
Şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orjinal Sürümü Görüntüle internal link
Sayfalar: 1 2 3
Delphi'nin Servis uygulamaları bildiğiniz gibi Windows 2000 ve öncesinin mimarisine dayanıyor. Windows 2000 sonrasında işletim sistemlerine katılan özellikleri bu servis mimarisinde kullanmaya çalışmak gerçekten de deveye hendek atlatmak gibi. Bu bağlamda; yaptığım bir proje için servis uygulaması içinde tarih/saatin değiştiği anı yakalamam gerekiyordu. Delphi'nin şu anda bizlere sunduğu mimaride, maalesef bunu yapabilmek için bir pencere oluşturmak ve o pencereye gelen WM_TIMECHANGE mesajlarını işlemek zorundasınız. Ancak yeni nesil servis mimarisinde inanılmaz derecede esneksiniz.

Bu esnekliği elde edebilmek için standart RegisterServiceCtrlHandler API'si yerine RegisterServiceCtrlHandlerEx API'sini kullanmak icap ediyor. Yeni mimari ile neler yapabileceğinizin sınırlarını merak ediyorsanız, bu metni de okumalısınız.

Mümkün mertebe tüm olayları kapsayan, thread destekli bir servis iskeleti oluşturmaya çalıştım: Aşağıda sizlerin beğenisine ve kullanımına sunuyorum. Hata ya da istek bildirimlerinizi buradan paylaşabilirsiniz. Fikir ve görüşlerinize açığım.

(*
 Created by Tuğrul HELVACI
 08 Şubat 2019
 AllahRazıOlsunWare (Gönül rahatlığı ile kullanıp, istediğiniz gibi dağıtabilirsiniz)
 %100 Beleş :-)

 tugrul.helvaci@gmail.com
*)
program pServisAppIskeleti;

{.$DEFINE LOGSUPPORT}

uses
 {$IFDEF LOGSUPPORT}
 CodeSiteLogging,
 {$ENDIF }
 Winapi.Windows,
 Winapi.WinSvc;

{$REGION 'Tanımlar'}
const
 SERVICE_ACCEPT_USERMODEREBOOT = $00000800;
 SERVICE_CONTROL_USERMODEREBOOT= $00000040;

 // Service Control Session Change ile ilgili tanımlar
 WTS_SESSION_REMOTE_CONTROL    = $9;
 WTS_SESSION_CREATE            = $A;
 WTS_SESSION_TERMINATE         = $B;

 // Service Control Device Event ile ilgili tanımlar
 // https://docs.microsoft.com/en-us/windows...vicechange
 DBT_DEVICEARRIVAL             = $8000;
 DBT_DEVICEQUERYREMOVE         = $8001;
 DBT_DEVICEQUERYREMOVEFAILED   = $8002;
 DBT_DEVICEREMOVEPENDING       = $8003;
 DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE      = $8004;
 DBT_CUSTOMEVENT               = $8006;

 // Service Control Hardware Profile Change ile ilgili tanımlar
 DBT_QUERYCHANGECONFIG         = $0017;
 DBT_CONFIGCHANGED             = $0018;
 DBT_CONFIGCHANGECANCELED      = $0019;

type
 (*
   Jedi'den alınmıştır.
   https://docs.microsoft.com/en-us/windows...tification
 *)

 tagWTSSESSION_NOTIFICATION = record
   cbSize: DWORD;
   dwSessionId: DWORD;
 end;

 WTSSESSION_NOTIFICATION = tagWTSSESSION_NOTIFICATION;
 PWTSSESSION_NOTIFICATION = ^WTSSESSION_NOTIFICATION;
 TWtsSessionNotification = WTSSESSION_NOTIFICATION;
 PWtsSessionNotification = PWTSSESSION_NOTIFICATION;
 // Jedi'den alınmıştır.

 _DEV_BROADCAST_HDR = record
   dbch_size: DWORD;
   dbch_devicetype: DWORD;
   dbch_reserved: DWORD;
 end;
 DEV_BROADCAST_HDR = _DEV_BROADCAST_HDR;
 PDEV_BROADCAST_HDR = ^DEV_BROADCAST_HDR;
 TDevBroadcastHdr = DEV_BROADCAST_HDR;
 PDevBroadcastHdr = PDEV_BROADCAST_HDR;

 TServiceAcceptMode = (
                         samStop,
                         samPauseContinue,
                         samShutDown,
                         samParamChange,
                         samNetBindChange,
                         samHardwareProfileChange,
                         samPowerEvent,
                         samSessionChange,
                         samPreShutDown,
                         samTimeChange,
                         samTriggerEvent,
                         samUserModeReboot
                      );

 TServiceAcceptModes = set of TServiceAcceptMode;

const
 AServiceName      = 'ServisAdınıBurayaYazın';
 ADisplayName      = 'Servis Açıklamanızı Buraya Yazın';
 ANumberOfServices = 2;
 ARealModes        : array[TServiceAcceptMode] of Cardinal =  (
                                                               SERVICE_ACCEPT_STOP,
                                                               SERVICE_ACCEPT_PAUSE_CONTINUE,
                                                               SERVICE_ACCEPT_SHUTDOWN,
                                                               SERVICE_ACCEPT_PARAMCHANGE,
                                                               SERVICE_ACCEPT_NETBINDCHANGE,
                                                               SERVICE_ACCEPT_HARDWAREPROFILECHANGE,
                                                               SERVICE_ACCEPT_POWEREVENT,
                                                               SERVICE_ACCEPT_SESSIONCHANGE,
                                                               SERVICE_ACCEPT_PRESHUTDOWN,
                                                               SERVICE_ACCEPT_TIMECHANGE,
                                                               SERVICE_ACCEPT_TRIGGEREVENT,
                                                               SERVICE_ACCEPT_USERMODEREBOOT
                                                              );

var
 AServiceStatus  : TServiceStatus;
 AStatusHandle   : SERVICE_STATUS_HANDLE;
 AServiceTable   : array [0..ANumberOfServices] of TServiceTableEntry;
 AStopEvent      : Cardinal  = 0;
 AEventLog       : THandle   = 0;

 // İlgilenmediğiniz modları aşağıdaki listeden çıkartınız. Varsayılan olarak herşey ile ilgileniyoruz.
 AcceptModes       : TServiceAcceptModes = [
                                              samStop,
                                              samPauseContinue,
                                              samShutDown,
                                              samParamChange,
                                              samNetBindChange,
                                              samHardwareProfileChange,
                                              samPowerEvent,
                                              samSessionChange,
                                              samPreShutDown,
                                              samTimeChange,
                                              samTriggerEvent
                                              //samUserModeReboot (Windows 10'da bu seçenekte bir BUG olduğu söyleniyor.)
                                            ];
{$ENDREGION}

{$REGION 'Log Metodları'}
procedure LogI(const AMessage : String);
{$IFNDEF LOGSUPPORT}
var
 PMessage : Pointer;
{$ENDIF}
begin
 if AEventLog = 0 then
   AEventLog := RegisterEventSource(nil, PWideChar(AServiceName));

 {$IFDEF LOGSUPPORT}
   CodeSite.Send(AMessage);
 {$ELSE}
   PMessage := PChar(AMessage);
   ReportEvent(AEventLog, EVENTLOG_INFORMATION_TYPE, 1453, 1299, nil, 1, 0, @PMessage, nil);
 {$ENDIF}
end;

procedure LogE(const AMessage : String);
{$IFNDEF LOGSUPPORT}
var
 PMessage : Pointer;
{$ENDIF}
begin
 if AEventLog = 0 then
   AEventLog := RegisterEventSource(nil, PWideChar(AServiceName));

 {$IFDEF LOGSUPPORT}
   CodeSite.SendError(AMessage);
 {$ELSE}
   PMessage := PChar(AMessage);
   ReportEvent(AEventLog, EVENTLOG_ERROR_TYPE, 1453, 1299, nil, 1, 0, @PMessage, nil);
 {$ENDIF}
end;

procedure LogW(const AMessage : String);
{$IFNDEF LOGSUPPORT}
var
 PMessage : Pointer;
{$ENDIF}
begin
 if AEventLog = 0 then
   AEventLog := RegisterEventSource(nil, PWideChar(AServiceName));

 {$IFDEF LOGSUPPORT}
   CodeSite.SendWarning(AMessage);
 {$ELSE}
   PMessage := PChar(AMessage);
   ReportEvent(AEventLog, EVENTLOG_WARNING_TYPE, 1453, 1299, nil, 1, 0, @PMessage, nil);
 {$ENDIF}
end;
{$ENDREGION}

// Servisin Adı ve Açıklaması "Tanımlar" altındadır.

{$REGION 'Programcının ilgileneceği metodlar burada'}
procedure UserThreadCode;
begin
 (* Thread Kodunuz buraya... *)
end;

procedure BeforeInstall;
begin
 // Servis sisteme yüklenmeden hemen önce...
end;

procedure AfterInstall;
begin
 // Servis sisteme yüklendikten hemen sonra...
end;

procedure BeforeUnInstall;
begin
 // Servis sistemden kaldırılmadan hemen önce...
end;

procedure AfterUnInstall;
begin
 // Servis sistemden kaldırıldıktan hemen sonra...
end;

// Sistem tanımlı olaylara yanıt vermek istiyorsanız aşağıdaki kod bloğunu kullanabilirsiniz...
procedure UserCode(const AControlMode : DWord; const AParam1, AParam2 : Pointer; const AEventType : DWord);
var
 SessionNotification : PWtsSessionNotification;
 DeviceHeader        : PDevBroadcastHdr;
 PowerSettings       : PPowerBroadcastSetting;
 TimeChangeInfo      : PSERVICE_TIMECHANGE_INFO;
begin
 case AControlMode of
   SERVICE_CONTROL_STOP                  : ;
   SERVICE_CONTROL_PAUSE                 : ;
   SERVICE_CONTROL_CONTINUE              : ;
   SERVICE_CONTROL_INTERROGATE           : ;
   SERVICE_CONTROL_SHUTDOWN              : ;
   SERVICE_CONTROL_PARAMCHANGE           : ;
   SERVICE_CONTROL_NETBINDADD            : ;
   SERVICE_CONTROL_NETBINDREMOVE         : ;
   SERVICE_CONTROL_NETBINDENABLE         : ;
   SERVICE_CONTROL_NETBINDDISABLE        : ;
   SERVICE_CONTROL_DEVICEEVENT           : begin
                                             DeviceHeader := PDevBroadcastHdr(AParam1);

                                             case AEventType of
                                               DBT_DEVICEARRIVAL           : ;
                                               DBT_DEVICEQUERYREMOVE       : ;
                                               DBT_DEVICEQUERYREMOVEFAILED : ;
                                               DBT_DEVICEREMOVEPENDING     : ;
                                               DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE    : ;
                                               DBT_CUSTOMEVENT             : ;
                                             end;
                                           end;
   SERVICE_CONTROL_HARDWAREPROFILECHANGE : begin
                                             case AEventType of
                                               DBT_CONFIGCHANGED       : ;
                                               DBT_QUERYCHANGECONFIG   : ;
                                               DBT_CONFIGCHANGECANCELED: ;
                                             end;
                                           end;
   SERVICE_CONTROL_POWEREVENT            : begin
                                             case AEventType of
                                               PBT_APMPOWERSTATUSCHANGE  : ;
                                               PBT_APMRESUMEAUTOMATIC    : ;
                                               PBT_APMRESUMESUSPEND      : ;
                                               PBT_APMSUSPEND            : ;
                                               PBT_POWERSETTINGCHANGE    : begin
                                                                             PowerSettings := PPowerBroadcastSetting(AParam1);
                                                                           end;
                                             end;
                                           end;
   SERVICE_CONTROL_SESSIONCHANGE         : begin
                                             (*
                                               Detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
                                               https://docs.microsoft.com/en-us/windows...unction_ex
                                               https://docs.microsoft.com/en-us/windows...ion-change
                                             *)
                                             SessionNotification := PWtsSessionNotification(AParam1);

                                             case AEventType of
                                               WTS_CONSOLE_CONNECT         : ;
                                               WTS_CONSOLE_DISCONNECT      : ;
                                               WTS_REMOTE_CONNECT          : ;
                                               WTS_REMOTE_DISCONNECT       : ;
                                               WTS_SESSION_REMOTE_CONTROL  : ;
                                               WTS_SESSION_CREATE          : ;
                                               WTS_SESSION_TERMINATE       : ;
                                               WTS_SESSION_LOGON           : ;
                                               WTS_SESSION_LOGOFF          : ;
                                               WTS_SESSION_LOCK            : ;
                                               WTS_SESSION_UNLOCK          : ;
                                             end;
                                           end;
   SERVICE_CONTROL_PRESHUTDOWN           : ;
   SERVICE_CONTROL_TIMECHANGE            : begin
                                             TimeChangeInfo := PSERVICE_TIMECHANGE_INFO(AParam1);
                                           end;
   SERVICE_CONTROL_TRIGGEREVENT          : ;
   SERVICE_CONTROL_USERMODEREBOOT        : ;
 end; // case AControlMode of
end;
{$ENDREGION}

{$REGION 'Servis iskeleti için gereken metodlar. Mümkün mertebe değiştirmemeniz önerilir. Değişiklik yaparsanız ya da hata bulursanız lütfen beni de mail yolu ile bilgilendirin.'}
function ToStr(const AValue : Integer) : String;
var
 AStr : ShortString;
begin
 Str(AValue, AStr);

 Result := String(AStr);
end;

function ThreadProc(lpParameter : LPVOID) : DWord; stdcall;
begin
 try
   while true do
   begin
     if WaitForSingleObject(AStopEvent, 0) = WAIT_OBJECT_0 then
       Exit;

     UserThreadCode;
   end; // while true do
 finally
   Result := NO_ERROR;
 end;
end;

function ServicesCtrlHandlerEx(dwControl: DWord; dwEventType: DWord; lpEventData: LPVOID; lpContext: LPVOID): DWord; stdcall;
begin
 case dwControl of
   SERVICE_CONTROL_STOP      : begin
                                 if AServiceStatus.dwCurrentState = SERVICE_RUNNING then
                                 begin
                                   AServiceStatus.dwControlsAccepted := 0;
                                   AServiceStatus.dwCurrentState := SERVICE_STOP_PENDING;
                                   AServiceStatus.dwCheckPoint := 1;
                                   AServiceStatus.dwWaitHint := 10000;
                                   AServiceStatus.dwWin32ExitCode := NO_ERROR;
                                 end;
                               end;
   SERVICE_CONTROL_PAUSE     : begin
                                 AServiceStatus.dwCurrentState := SERVICE_PAUSED; //SERVICE_PAUSE_PENDING;
                                 AServiceStatus.dwCheckPoint := 0;
                                 AServiceStatus.dwWaitHint := 0;
                                 AServiceStatus.dwWin32ExitCode := NO_ERROR;
                               end;
   SERVICE_CONTROL_CONTINUE  : begin
                                 AServiceStatus.dwCurrentState := SERVICE_RUNNING;
                                 AServiceStatus.dwCheckPoint := 0;
                                 AServiceStatus.dwWaitHint := 0;
                                 AServiceStatus.dwWin32ExitCode := NO_ERROR;
                               end;
 end; // case dwControl of

 SetServiceStatus(AStatusHandle, AServiceStatus);

 UserCode(dwControl, lpEventData, lpContext, dwEventType);

 if (dwControl = SERVICE_CONTROL_STOP) or (dwControl = SERVICE_CONTROL_SHUTDOWN) then
   SetEvent(AStopEvent);

 Result := NO_ERROR;
 //Result := ERROR_CALL_NOT_IMPLEMENTED;
end;

procedure InstallService(const ASilent : Boolean = true);
const
 cError      = 'Servis yöneticisi açılamadı.';
 cInstalled  = 'Servis başarı ile yüklendi.';

var
 ServiceManager,
 ServiceHandle : NativeUInt;
 AFileName     : String;
begin
 // Bknz: https://docs.microsoft.com/en-us/windows...teservicea
 AFileName := '"' + ParamStr(0) + '"';

 ServiceManager := OpenSCManager(nil, nil, SC_MANAGER_ALL_ACCESS);

 if ServiceManager = 0 then
 begin
   MessageBox(0, cError, AServiceName, MB_ICONERROR or MB_OK or MB_TASKMODAL or MB_TOPMOST);
   Exit;
 end;

 BeforeInstall;

 ServiceHandle := CreateService(
                                  ServiceManager,
                                  PWideChar(AServiceName),
                                  PWideChar(ADisplayName),
                                  SERVICE_ALL_ACCESS,
                                  SERVICE_WIN32_OWN_PROCESS,
                                  SERVICE_DEMAND_START,
                                  SERVICE_ERROR_NORMAL,
                                  PWideChar(AFileName),
                                  nil,
                                  nil,
                                  nil,
                                  nil,
                                  nil
                               );
 try
   if ServiceHandle <> 0 then
     if not ASilent then
       MessageBox(0, cInstalled, AServiceName, MB_ICONINFORMATION or MB_OK or MB_TASKMODAL or MB_TOPMOST);
 finally
   if ServiceHandle <> 0 then
     CloseServiceHandle(ServiceHandle);

   if ServiceManager <> 0 then
     CloseServiceHandle(ServiceManager);

   if ServiceHandle <> 0 then
     AfterInstall;
 end; // try..finally
end;

procedure UnInstallService(const ASilent : Boolean = true);
const
 cRemoved = 'Servis başarı ile kaldırıldı.';

var
 ServiceManager,
 ServiceHandle : NativeUInt;
begin
 ServiceManager := OpenSCManager(nil, nil, SC_MANAGER_ALL_ACCESS);

 if ServiceManager <> 0 then
 begin
   BeforeUnInstall;

   ServiceHandle := OpenService(ServiceManager, PWideChar(AServiceName), SERVICE_ALL_ACCESS);

   try
     if ServiceHandle <> 0 then
     begin
       ControlService(ServiceHandle, SERVICE_CONTROL_STOP, AServiceStatus);
       DeleteService(ServiceHandle);

       if not ASilent then
         MessageBox(0, cRemoved, AServiceName, MB_ICONINFORMATION or MB_OK or MB_TASKMODAL or MB_TOPMOST);
     end;
   finally
     if ServiceHandle <> 0 then
     begin
       CloseServiceHandle(ServiceHandle);

       AfterUnInstall;
     end;

     CloseServiceHandle(ServiceManager);
   end; // try..finally
 end; // if ServiceManager <> 0 then
end;

procedure RegisterServiceEx(dwNumServicesArgs: DWORD; lpServiceArgVectors: PLPWSTR); stdcall;
var
 AThreadID,
 ALastError,
 AControlsAccepted : Cardinal;

 AThread           : NativeUInt;
 AcceptMode        : TServiceAcceptMode;
begin
 AStatusHandle := RegisterServiceCtrlHandlerEx(AServiceName, @ServicesCtrlHandlerEx, nil);

 if AStatusHandle <> 0 then
 begin
   FillChar(AServiceStatus, SizeOf(TServiceStatus), 0);

   AServiceStatus.dwServiceType := SERVICE_WIN32_OWN_PROCESS;
   AServiceStatus.dwControlsAccepted := 0;
   AServiceStatus.dwCurrentState := SERVICE_START_PENDING;
   AServiceStatus.dwWin32ExitCode := NO_ERROR;
   AServiceStatus.dwServiceSpecificExitCode := NO_ERROR;
   AServiceStatus.dwCheckPoint := 0;

   if not SetServiceStatus(AStatusHandle, AServiceStatus) then
     LogE('Servis başlatılıyor durumuna alınamadı.');

   AStopEvent := CreateEvent(nil, true, false, nil);

   if AStopEvent = 0 then
   begin
     AServiceStatus.dwControlsAccepted := 0;
     AServiceStatus.dwCurrentState := SERVICE_STOPPED;
     AServiceStatus.dwWin32ExitCode := GetLastError();
     AServiceStatus.dwCheckPoint := 0;
     AServiceStatus.dwWaitHint := 0;

     if not SetServiceStatus(AStatusHandle, AServiceStatus) then
       LogE('Servis durduruldu durumuna alınamadı.');

     Exit;
   end; // if AStopEvent = 0 then

   AThread := 0;
   AControlsAccepted := 0;

   try
     if AcceptModes = [] then
       AControlsAccepted := SERVICE_ACCEPT_STOP // Programcı hiç birşey seçmemiş ise, servisimiz en azından durdurulabilmeli :-)
     else
       for AcceptMode in AcceptModes do
         AControlsAccepted := AControlsAccepted or ARealModes[AcceptMode];

     AServiceStatus.dwControlsAccepted := AControlsAccepted;

     AServiceStatus.dwCurrentState := SERVICE_RUNNING;
     AServiceStatus.dwWin32ExitCode := 0;
     AServiceStatus.dwCheckPoint := 0;

     if not SetServiceStatus(AStatusHandle, AServiceStatus) then
     begin
       ALastError := GetLastError;

       LogE('Servis çalışıyor durumuna alınamadı. Hata:' + ToStr(ALastError));
     end;

     AThread := CreateThread(nil, 0, @ThreadProc, nil, 0, AThreadID);

     if AThread <> 0 then
       WaitForSingleObject(AThread, INFINITE);
   finally
     if AStopEvent <> 0 then
       CloseHandle(AStopEvent);

     if AThread <> 0 then
       CloseHandle(AThread);

     AServiceStatus.dwControlsAccepted := 0;
     AServiceStatus.dwCurrentState := SERVICE_STOPPED;
     AServiceStatus.dwWin32ExitCode := GetLastError();
     AServiceStatus.dwCheckPoint := 0;

     if not SetServiceStatus(AStatusHandle, AServiceStatus) then
       LogE('Servis durduruldu durumuna alınamadı.');
   end;
 end // if AStatusHandle <> 0 then
 else
 begin
   ALastError := GetLastError();

   LogE('Hata, RegisterServiceCtrlHandlerEx:' + ToStr(ALastError));

   ExitProcess(ALastError);
 end;
end;

var
 AParam : String;
begin
 {$IFDEF LOGSUPPORT}
 CodeSite.ConnectUsingTcp;
 {$ENDIF}

 if ParamCount = 0 then
 begin
   AServiceTable[0].lpServiceName := AServiceName;
   AServiceTable[0].lpServiceProc := @RegisterServiceEx;
   AServiceTable[1].lpServiceName := nil;
   AServiceTable[1].lpServiceProc := nil;

   try
     StartServiceCtrlDispatcher(AServiceTable[0]);
   finally
     if AEventLog <> 0 then
     begin
       DeregisterEventSource(AEventLog);

       AEventLog := 0;
     end;

     ExitProcess(0);
   end; // try..finally
 end // if ParamCount = 0 then
 else
 begin
   AParam := ParamStr(1);

   if (AParam = '/i') or (AParam = '/install') then
     InstallService(false)
   else
   if (AParam = '/u') or (AParam = '/uninstall') then
     UnInstallService(false)
   else
     MessageBox(0, PWideChar('Anlaşılmayan parametre. Geçerli parametreler: /i , /install, /u, /uninstall'), AServiceName, MB_ICONINFORMATION or MB_OK or MB_TASKMODAL or MB_TOPMOST);
 end;

{$ENDREGION}
end.
Bu yapının bir diğer güzel tarafı da Release derlemede EXE boyutunun 56 KB olması :-)
Paylaşım için teşekkürler.
Emeğinize sağlık.
Müthiş bir çalışma.. Elinize sağlık @Tuğrul HELVACI Hocam..
Üstad eline sağlık çok değerli bir paylaşım oldu
Yarın da Allah nasip ederse dependencies (bağımlılıklar) üzerine küçük bir eklenti yapacağım.

İskeleti kullanıp fikirlerinizi yazarsanız eksiklerimizi görür, düzeltme imkanı buluruz. Özellikle gövdesini boş bıraktığım olayları da doldurursak çok sağlam bir iskelet çıkar ortaya. Bilhassa vakit bulabilenlerin ETW ile ilgili linki takip edip servis triggerları vasıtası ile işletim sisteminde gerçekleşen 1001 olayın bir kaçını paylaşması çok yerinde ve faydalı olur.
Emeğinize sağlık, Allah razı olsun.
Teşekkürler @Tuğrul HELVACI hocam
Değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim, @Tuğrul HELVACI hocam.
Ellerinize, emeklerinize sağlık.
Emeğinize sağlık.
Sayfalar: 1 2 3