Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Delphi'de Indy SMTP ile e-mail gönderme. (GMail, Yandex, Yahoo vb.)
#1
Daha önce bir başka forumda paylaşmış olduğum makale ve örneği daha bulunabilir olması açısından burada da paylaşmak istiyorum.

Delphi'de Indy SMTP ile e-mail gönderme. (GMail, Yandex, Yahoo vb.) (text, html, gömülü resim)

Delphi'de Indy  SMTP ile e-mail (e-posta) gönderme konusunda bir örnek hazırladım. Bu örnekte GMail, Yandex, Yahoo gibi servis sağlayıcılarla, text (metin) olarak, html biçiminde  ve gömülü resim içeren html biçiminde e-posta gönderme örnekleri de yaptım.

Örneği Indy 10 ve Delphi XE2 kullanarak hazırladım. Progam Delphi 7 ve Delphi XE8'de de derleniyor ve çalışıyor. Delphi 7'de unit isimleri önündeki Vcl. ön ekini silmelisiniz. Ayrıca Codepage i utf8 yerine iso8859-9 olarak ayarlarsanız Türkçe harfler doğru çıkacaktır.
[Ars=delphi]EPosta.CharSet := 'iso-8859-9';[/ars]

Sisteminizde Indy'nin eski sürümü yüklüyse örneği kolaylıkla aşağıdaki bağlantılarda anlatılanlara göre düzenleyebilirsiniz.
http://delphi.xcjc.net/viewthread.php?tid=45523
http://www.cyberforum.ru/delphi-networks...08825.html

SLL veya TLS ile şifrelenmiş e-postalar göndermek için (ki bu gmail, yahoo ve yandex için zorunludur)  OpenSSl kütüphanesine ait libeay32.dll ve ssleay32.dll dosyalarının programın olduğu klasörde veya sistem klasörlerinden birinde olması gerekir. Bu dosyaları http://indy.fulgan.com/SSL/ bağlantısından veya https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html bağlantısından indirebilirsiniz. Sisteminiz 64 bit olsa bile projenizi 32 bit derliyorsanız (Delphi 7 sadece 32 bit exe ler üretir) ssleay32.dll ve libeay32.dll dosyalarının 32 bit olan sürümünü kullanmalısınız.

Umarım Delphi ile e-posta göndermede sorun yaşayan arkadaşlara yardımcı olur.

[Ars=delphi]
{*******************************************************}
{                                                       }
{  Proje: SMTP Test                                     }
{  Modül:                                               }
{  Yazar: C. Sunguray                                   }
{  Son Değ.:                                            }
{                                                       }
{*******************************************************}
unit SmtpF;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, IdIOHandler, Forms,
  IdIOHandlerSocket, IdIOHandlerStack, IdSSL, IdSSLOpenSSL, IdMessage,
  IdBaseComponent, IdComponent, IdTCPConnection, IdTCPClient,
  IdExplicitTLSClientServerBase, IdMessageClient, IdSMTPBase, IdSMTP,
  Vcl.StdCtrls, Vcl.Controls, Vcl.Dialogs;

type
  TFormSmtpF = class(TForm)
    SMTP: TIdSMTP;
    EPosta: TIdMessage;
    LHandler: TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL;
    GroupBox2: TGroupBox;
    GroupBox3: TGroupBox;
    MemoTestIcerik: TMemo;
    GroupBox4: TGroupBox;
    MemoLog: TMemo;
    Label1: TLabel;
    EditAlici: TEdit;
    EditYandex: TButton;
    EditGoogle: TButton;
    ButtonYahoo: TButton;
    Button4: TButton;
    Label2: TLabel;
    Label8: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label10: TLabel;
    EditHOST: TEdit;
    EditUSER: TEdit;
    EditPASSWORD: TEdit;
    EditCRYPTION: TComboBox;
    EditPORT_NO: TComboBox;
    CheckBoxSifreGoster: TCheckBox;
    GroupBox1: TGroupBox;
    MemoAciklama: TMemo;
    ButtonMetinGonder: TButton;
    ButtonHtmlGonder: TButton;
    ButtonGomuluGonder: TButton;
    procedure ActionTestExecute(Sender: TObject);
    procedure EPostaInitializeISO(var VHeaderEncoding: Char;
      var VCharSet: String);
    procedure SMTPStatus(ASender: TObject; const AStatus: TIdStatus;
      const AStatusText: string);
    procedure LHandlerStatusInfo(const AMsg: string);
    procedure EditYandexClick(Sender: TObject);
    procedure EditCRYPTIONChange(Sender: TObject);
    procedure EditGoogleClick(Sender: TObject);
    procedure ButtonYahooClick(Sender: TObject);
    procedure CheckBoxSifreGosterClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure EPostaIcerikHazirla(Sender: TObject);
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  FormSmtpF: TFormSmtpF;

implementation

uses IdText, IdAttachmentFile;

{$R *.dfm}

procedure TFormSmtpF.ActionTestExecute(Sender: TObject);
begin
  inherited;
  MemoLog.Lines.Clear;
  Application.ProcessMessages;
  MemoLog.Lines.Add('SMTP Test.');
  try
    if SMTP.Connected then SMTP.Disconnect;
    SMTP.Host := EditHOST.Text;
    //SMTP.AuthType := satNone;
    SMTP.AuthType := satDefault;
    SMTP.Username := EditUSER.Text;
    SMTP.Password := EditPASSWORD.Text;

    SMTP.Port := 25;
    if StrToIntDef(EditPORT_NO.Text, -1) > 0
      then SMTP.Port := StrToInt(EditPORT_NO.Text);

    // SSL ayarları
    if EditCRYPTION.ItemIndex = 0 then
    begin
      SMTP.UseTLS := utNoTLSSupport;
      SMTP.IOHandler := nil;
      SMTP.ConnectTimeout := 3000;
    end else
    begin
      MemoLog.Lines.Add('SMTP Test - SSL ayarları yapılıyor.');
      LHandler.Destination := SMTP.Host + ':' + IntToStr(SMTP.Port);
      LHandler.Host := SMTP.Host;
      LHandler.Port := SMTP.Port;
      LHandler.DefaultPort := 0;
      LHandler.SSLOptions.Method := sslvTLSv1;
      LHandler.SSLOptions.Mode := sslmUnassigned; // sslmClient;
      LHandler.SSLOptions.VerifyMode := [];
      LHandler.SSLOptions.VerifyDepth := 0;
      SMTP.IOHandler := LHandler;
      case EditCRYPTION.ItemIndex of
         1: SMTP.UseTLS := utUseImplicitTLS; // SSL
         2: SMTP.UseTLS := utUseExplicitTLS; // SSL/TLS
      end;
      SMTP.ConnectTimeout := 10000;
    end;

    MemoLog.Lines.Add('SMTP Test - Bağlanılıyor.');
    SMTP.Connect;

    MemoLog.Lines.Add('SMTP Test - Deneme e-postası gönderiliyor.');

    EPosta.Clear;
    EPosta.From.Address := EditUSER.Text;
    EPosta.From.Name := EditUSER.Text + ' deneme kullanıcısı.';
    //EPosta.ReplyTo.EMailAddresses := EditUSER.Text;
    //EPosta.ReplyTo.Name := EditUSER.Text;

    with EPosta.Recipients.Add do
    begin
      if EditAlici.Text > '' then
      begin
        Name := EditAlici.Text;
        Address := EditAlici.Text;
      end else
      begin
        Name := EditUSER.Text;
        Address := EditUSER.Text;
      end;
    end;
    EPosta.Subject := 'Deneme mesajı.';
    EPostaIcerikHazirla(Sender);

    SMTP.Send(EPosta);
    MemoLog.Lines.Add('Bağlantı başarılı. "' + EditAlici.Text + '" adresine bir deneme e-postası gönderilmiştir.');
  finally
    MemoLog.Lines.Add('SMTP Test - Bağlantı sonlandırılıyor.');
    if SMTP.Connected then SMTP.Disconnect;
  end;
  ShowMessage('E-posta gönderildi.');
end;

procedure TFormSmtpF.EPostaIcerikHazirla(Sender: TObject);
begin
  EPosta.CharSet := 'utf-8'; // 'iso-8859-9';
  if Sender = ButtonMetinGonder then
  begin
    EPosta.ContentType := 'text/plain';
    EPosta.Body.Text := MemoTestIcerik.Lines.Text;
  end else
  begin
    if Sender = ButtonHtmlGonder then
    begin
      EPosta.ContentType := 'multipart/alternative';
      with TIdText.Create(EPosta.MessageParts, nil) do
      begin
        Body.Text :=
          '<html><body>' + MemoTestIcerik.Lines.Text +
          '. <B>KALIN YAZI</B><U>ALTI ÇİZGİLİ YAZI</U>' +
          '<I>İTALİK YAZI</I></body></html>';
        CharSet := 'utf-8';
        ContentType := 'text/html';
      end;
    end else
    begin
      // İçine resim gömülü HTML
      EPosta.ContentType := 'multipart/related; type="text/html"';
      with TIdText.Create(EPosta.MessageParts, nil) do
      begin
        Body.Text :=
          '<html><body>' + MemoTestIcerik.Lines.Text +
          '. <B>KALIN YAZI</B><U> ALTI ÇİZGİLİ YAZI</U>' +
          '<I>İTALİK YAZI </I><br />' +
          '<img src="cid:12345"></body></html>';
        CharSet := 'utf-8';
        ContentType := 'text/html';
      end;
      // ContentID'nin yukarıdaki cid:12345 teki id ile aynı olmasına dikkat edin.
      with TIdAttachmentFile.Create(EPosta.MessageParts, ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'resim1.jpg') do
      begin
        ContentID := '12345';
        ContentType := 'image/jpeg';
        FileName := 'resim1.jpg';
      end;
    end;
  end;

  // Ayarları e-posta olarak göndermek istersek...
  (*
  EPosta.Body.Text :=
    'Deneme mesajı başarı ile gönderildi.' + #13 + #10 + #13 + #10 +
    'Host: ' + SMTP.Host + #13 + #10 +
    'Port: ' + IntToStr(SMTP.Port) + #13 + #10 +
    'Gönd. E-Posta: ' + EditUSER.Text + #13 + #10 +
    'User: ' + EditUSER.Text + #13 + #10 +
    'Password: ' + EditPASSWORD.Text;
  *)
end;

procedure TFormSmtpF.ButtonYahooClick(Sender: TObject);
begin
  EditHOST.Text := 'smtp.mail.yahoo.com';
  EditCRYPTION.ItemIndex := 2; // Yani SSL/TLS
  EditPORT_NO.Text := '587';
end;

procedure TFormSmtpF.CheckBoxSifreGosterClick(Sender: TObject);
begin
  if CheckBoxSifreGoster.Checked
    then EditPASSWORD.PasswordChar := #0
    else EditPASSWORD.PasswordChar := '*'
end;

procedure TFormSmtpF.EditCRYPTIONChange(Sender: TObject);
begin
  case EditCRYPTION.ItemIndex of
    0: EditPORT_NO.Text := '587'; // <YOK>
    1: EditPORT_NO.Text := '465'; // SSL
    2: EditPORT_NO.Text := '587'; // SSL/TLS
  end;
end;

procedure TFormSmtpF.EditGoogleClick(Sender: TObject);
begin
  EditHOST.Text := 'smtp.gmail.com';
  EditCRYPTION.ItemIndex := 2; // Yani SSL/TLS
  EditPORT_NO.Text := '587';
end;

procedure TFormSmtpF.EditYandexClick(Sender: TObject);
begin
  EditHOST.Text := 'smtp.yandex.com'; // veya smtp.yandex.com.tr
  EditCRYPTION.ItemIndex := 2; // Yani SSL/TLS
  EditPORT_NO.Text := '587';
end;

procedure TFormSmtpF.EPostaInitializeISO(var VHeaderEncoding: Char;
  var VCharSet: String);
begin
  inherited;
  VCHarSet := 'utf-8'; // 'iso-8859-9';
end;

procedure TFormSmtpF.LHandlerStatusInfo(const AMsg: string);
begin
  MemoLog.Lines.Add('SSL DURUMU: ' + AMsg);
end;

procedure TFormSmtpF.SMTPStatus(ASender: TObject; const AStatus: TIdStatus;
  const AStatusText: string);
begin
  MemoLog.Lines.Add('SMTP DURUMU: ' + AStatusText);
end;

end.[/ars]


DFM içeriği:
[Ars=xml]
object FormSmtpF: TFormSmtpF
  Left = 0
  Top = 0
  Caption = 'SMTP Test'
  ClientHeight = 549
  ClientWidth = 810
  Color = clBtnFace
  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
  Font.Color = clWindowText
  Font.Height = -11
  Font.Name = 'Tahoma'
  Font.Style = []
  OldCreateOrder = True
  DesignSize = (
    810
    549)
  PixelsPerInch = 96
  TextHeight = 13
  object GroupBox2: TGroupBox
    Left = 16
    Top = 16
    Width = 361
    Height = 209
    Caption = 'Ayarlar'
    TabOrder = 0
    object Label2: TLabel
      Left = 8
      Top = 76
      Width = 80
      Height = 13
      AutoSize = False
      Caption = 'SMTP Host'
      Transparent = True
    end
    object Label8: TLabel
      Left = 8
      Top = 124
      Width = 80
      Height = 13
      Hint = 'Port no (25, 587, 465)'
      AutoSize = False
      Caption = 'Port'
      ParentShowHint = False
      ShowHint = True
      Transparent = True
    end
    object Label3: TLabel
      Left = 8
      Top = 148
      Width = 80
      Height = 13
      AutoSize = False
      Caption = 'User (E-Posta)'
      Transparent = True
    end
    object Label4: TLabel
      Left = 8
      Top = 172
      Width = 80
      Height = 13
      AutoSize = False
      Caption = #350'ifre'
      Transparent = True
    end
    object Label10: TLabel
      Left = 8
      Top = 100
      Width = 80
      Height = 13
      AutoSize = False
      Caption = #350'ifreleme'
      Transparent = True
    end
    object EditYandex: TButton
      Left = 16
      Top = 24
      Width = 75
      Height = 25
      Caption = 'Yandex'
      TabOrder = 0
      OnClick = EditYandexClick
    end
    object EditGoogle: TButton
      Left = 96
      Top = 24
      Width = 75
      Height = 25
      Caption = 'GMail'
      TabOrder = 1
      OnClick = EditGoogleClick
    end
    object ButtonYahoo: TButton
      Left = 176
      Top = 24
      Width = 75
      Height = 25
      Caption = 'Yahoo'
      TabOrder = 2
      OnClick = ButtonYahooClick
    end
    object Button4: TButton
      Left = 256
      Top = 24
      Width = 75
      Height = 25
      TabOrder = 3
    end
    object EditHOST: TEdit
      Left = 96
      Top = 72
      Width = 233
      Height = 21
      TabOrder = 4
    end
    object EditUSER: TEdit
      Left = 96
      Top = 144
      Width = 233
      Height = 21
      TabOrder = 7
    end
    object EditPASSWORD: TEdit
      Left = 96
      Top = 168
      Width = 169
      Height = 21
      PasswordChar = '*'
      TabOrder = 8
    end
    object EditCRYPTION: TComboBox
      Left = 96
      Top = 96
      Width = 97
      Height = 21
      Hint = 'Port no (25, 587, 465)'
      Style = csDropDownList
      ItemIndex = 0
      ParentShowHint = False
      ShowHint = True
      TabOrder = 5
      Text = '<YOK>'
      OnChange = EditCRYPTIONChange
      Items.Strings = (
        '<YOK>'
        'SSL'
        'SSL/TLS')
    end
    object EditPORT_NO: TComboBox
      Left = 96
      Top = 120
      Width = 97
      Height = 21
      Hint = 'Port no (25, 587, 465)'
      ParentShowHint = False
      ShowHint = True
      TabOrder = 6
      Text = '587'
      Items.Strings = (
        '25'
        '465'
        '587'
        '2525')
    end
    object CheckBoxSifreGoster: TCheckBox
      Left = 272
      Top = 172
      Width = 57
      Height = 17
      Caption = 'G'#246'ster'
      TabOrder = 9
      OnClick = CheckBoxSifreGosterClick
    end
  end
  object GroupBox3: TGroupBox
    Left = 16
    Top = 240
    Width = 361
    Height = 177
    Caption = ' Test '
    TabOrder = 1
    object Label1: TLabel
      Left = 16
      Top = 108
      Width = 80
      Height = 13
      AutoSize = False
      Caption = 'Al'#305'c'#305' E-Posta'
      Transparent = True
    end
    object MemoTestIcerik: TMemo
      Left = 16
      Top = 24
      Width = 305
      Height = 73
      Lines.Strings = (
        'Deneme e-postas'#305)
      TabOrder = 0
    end
    object EditAlici: TEdit
      Left = 96
      Top = 104
      Width = 225
      Height = 21
      TabOrder = 1
    end
    object ButtonMetinGonder: TButton
      Left = 16
      Top = 144
      Width = 75
      Height = 25
      Caption = 'Metin Msj.'
      TabOrder = 2
      OnClick = ActionTestExecute
    end
    object ButtonHtmlGonder: TButton
      Left = 96
      Top = 144
      Width = 75
      Height = 25
      Caption = 'HTML'
      TabOrder = 3
      OnClick = ActionTestExecute
    end
    object ButtonGomuluGonder: TButton
      Left = 176
      Top = 144
      Width = 75
      Height = 25
      Caption = 'G'#246'm'#252'l'#252' Resim'
      TabOrder = 4
      OnClick = ActionTestExecute
    end
  end
  object GroupBox4: TGroupBox
    Left = 400
    Top = 16
    Width = 393
    Height = 401
    Anchors = [akLeft, akTop, akRight]
    Caption = 'Log'
    TabOrder = 2
    object MemoLog: TMemo
      Left = 2
      Top = 15
      Width = 389
      Height = 384
      Align = alClient
      ScrollBars = ssBoth
      TabOrder = 0
      WordWrap = False
    end
  end
  object GroupBox1: TGroupBox
    Left = 16
    Top = 432
    Width = 777
    Height = 105
    Anchors = [akLeft, akTop, akRight, akBottom]
    Caption = 'A'#231#305'klamalar'
    TabOrder = 3
    object MemoAciklama: TMemo
      Left = 2
      Top = 15
      Width = 773
      Height = 88
      Align = alClient
      Lines.Strings = (
        
          '1. Al'#305'c'#305' E-Postas'#305'n'#305' bo'#351' b'#305'rakt'#305#287#305'n'#305'z takdirde deneme e-postas'#305'n' +
          #305' kendi kendinize g'#246'nderir.'
        ''
        
          '2. Yandex ayarlar'#305'nda sadece sonu @yandex.com veya @yandex.com.t' +
          'r olan e-postalar'#305' de'#287'il yandex '#252'zerinden kulland'#305#287#305'n'#305'z @bizimsi' +
          'rket.com uzant'#305'l'#305' e-'
        'postalar'#305'n'#305'z'#305' da kullanabilirsiniz.'
        ''
        
          '3. SSL veya TLS ile '#351'ifreli mesaj g'#246'nderecekseniz System klas'#246'r'#252 +
          'n'#252'zde Open SSL k'#252't'#252'phanesinin DLL dosyalar'#305' (libeay32.dll, sslea' +
          'y32.dll) bulunmal'#305'd'#305'r. Bu '
        
          'dosyalar'#305' http://indy.fulgan.com/SSL/ ba'#287'nalt'#305's'#305'ndan indirebilir' +
          'siniz.'
        ''
        
          '4. ContentType larla ilgili ayr'#305'nt'#305'l'#305' bilgi ve '#246'rnekleri http://' +
          'www.indyproject.org/Sockets/Blogs/RLebeau/2005%5F08%5F17%5FA.en.' +
          'aspx ba'#287'lant'#305's'#305'ndan '
        'edinebilirsiniz.')
      ScrollBars = ssVertical
      TabOrder = 0
    end
  end
  object SMTP: TIdSMTP
    OnStatus = SMTPStatus
    Host = 'mail.netbilisim.com'
    SASLMechanisms = <>
    Username = 'destek@netbilisim.com'
    Left = 264
    Top = 232
  end
  object EPosta: TIdMessage
    AttachmentEncoding = 'MIME'
    BccList = <>
    CCList = <>
    ContentType = 'text/plain'
    Encoding = meMIME
    FromList = <
      item
      end>
    Recipients = <>
    ReplyTo = <>
    ConvertPreamble = True
    OnInitializeISO = EPostaInitializeISO
    Left = 296
    Top = 232
  end
  object LHandler: TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL
    MaxLineAction = maException
    Port = 0
    DefaultPort = 0
    SSLOptions.Mode = sslmUnassigned
    SSLOptions.VerifyMode = []
    SSLOptions.VerifyDepth = 0
    OnStatusInfo = LHandlerStatusInfo
    Left = 328
    Top = 232
  end
end
[/ars]


KAYNAK KODLAR:

.zip   SmtpTest.zip (Dosya Boyutu: 151,37 KB / İndirme Sayısı: 237)
WWW
Cevapla
#2
Değerli anlatımınız ve paylaşımınız için çok teşekkür ederim.
Cevapla
#3
Teşekkürler ellerinize sağlık.
Cevapla
#4
Teşekkürler elinize sağlık.
Amaç, bilginin de/aklın da zekat'ını vermek.
Cevapla
#5
ellerinize sağlık
bir sorum olacaktı.Bu dll dosyalarını kullanmazsak olmuyor ancak exenin yanında gezdirmek yerine exe içinde bulundurabilirmiyiz
Cevapla
#6
Merhaba.

- Buradan verilecek cevabın resmiyetinin gölgesinde şu başlıkta cevabını bulabileceğinizi değerlendiriyorum.

- DLL'lerin EXE içine RESOURCE olarak gömülmesi konusuna ilişkin örnek de aynı mesajda yer alıyor.
Saygılarımla
Muharrem ARMAN

guplouajuixjzfm15eqb.gif
Cevapla
#7
EyvAllah muarrem abi bir çok forumda delphi konusunda çok şey öğrettin bana
Cevapla
#8
Teşekkürler harika bir örnek olmuş uygulama açısından.
Cevapla
#9
Çok teşekkürler elinize sağlık.
Cevapla
#10
Emeğinize sağlık. Sanırım gelişen mail teknolojileri yüzünden bu yapı malesef hata vermesine yol açıyor. Örneğin google hesabı ile denediğinizde, google bunu saldırı olarak algılayıp engelledi. Sanırım biraz düzeltmelere ihtiyaç var. Yinede temeldeki yapıyı anlatan güzel bir örnek olmuş.
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Delphi ile .Net Ortamında geliştirilen dll içerisindeki fonksiyon kullanımı yhackup 9 5.535 13-10-2022, Saat: 14:40
Son Yorum: yhackup
  Delphi IDE'sine Eklenti Yapmak - 2 SimaWB 29 16.321 03-07-2022, Saat: 16:40
Son Yorum: enigma
  Delphi ile İşletim Sistemi Yazımı PROGRAMADOR35 13 5.094 26-09-2021, Saat: 21:29
Son Yorum: ekremkocak
Lightbulb [FMX] Android - Indy ile HTTPS linklerine erişirken OpenSSL kütüphanesi kullanımı mrmarman 7 3.343 23-09-2021, Saat: 11:56
Son Yorum: Bay_Y
  Delphi ile Scada Milenyumotomasyon 18 6.477 28-07-2021, Saat: 10:53
Son Yorum: mehkamaciKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi