Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MessageDlg Evet/Hayır Yazdırma
#21
Merhabalar @"Fesih ARSLAN" bey, @hayalyilmaz43 bey,
Bildirdiğiniz üzere özel pencere - frame - timage tasarlama konusunda uzun süre uğraştım. Fakat projede çok fazla if'li ileti olduğu için, bir türlü tam olarak senkron olarak cevap beklemesi gereken yerlerde durduramadım. 
Aşağıda alternatif bir yol olarak (WindowsClick'te senkron olarak çalışan kodun, asenkron olarak değiştirilmiş hali olan) AndroidClick kısmını denedim. İç içe MessageDialog'lar, göze garip gelse de Android'de senkron olarak çalışıyor görünüyor. Projeyi Windows'tan Android'e aktarmadan önce görüşünüzü bildirebilir misiniz, sizce de bu kod uygun mu? 

unit Unit1;

interface

uses
 System.SysUtils, System.Types, System.UITypes, System.Classes,
 System.Variants,
 FMX.Types, FMX.Controls, FMX.Forms, FMX.Graphics, FMX.Dialogs, FMX.Memo.Types,
 FMX.ScrollBox, FMX.Memo, FMX.Controls.Presentation, FMX.StdCtrls,
 FMX.DialogService;

type
 TForm1 = class(TForm)
   Windows: TButton;
   Android: TButton;
   Memo1: TMemo;
   procedure WindowsClick(Sender: TObject);
   procedure AndroidClick(Sender: TObject);
 private
   { Private declarations }
 public
   { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.fmx}

procedure TForm1.WindowsClick(Sender: TObject);
var
 i: integer;
 netice: TModalResult;

 function Teblig(konu: string): integer;
 begin
   TDialogService.PreferredMode := TDialogService.TPreferredMode.Platform;
   FMX.DialogService.TDialogService.MessageDialog(konu,
     TMsgDlgType.mtInformation, [TMsgDlgBtn.mbNo, TMsgDlgBtn.mbYes],
     TMsgDlgBtn.mbNo, 0,
     procedure(const AResult: TModalResult)
     begin
       if (AResult = mrYes) then
       begin
         netice := mrYes;
       end;
       if (AResult = mrNo) then
       begin
         netice := mrNo;
       end;
     end);
   result := netice;
 end;

begin
 i := 0;
 Memo1.Text := '1. başlangıç - i: ' + inttostr(i);

 if (Teblig('2. bölümü çalıştırmak istiyor musunuz?') = mrYes) then
 begin
   inc(i);
   Memo1.Lines.Add('2. bölüm - i: ' + inttostr(i));
 end;

 if (Teblig('3. bölümü çalıştırmak istiyor musunuz?') = mrYes) then
 begin
   inc(i);
   Memo1.Lines.Add('3. bölüm - i: ' + inttostr(i));
 end;

 if (Teblig('Devam etmek istiyor musunuz?') <> mrYes) then
   exit;

 inc(i);
 Memo1.Lines.Add('4. son - i: ' + inttostr(i));
end;procedure TForm1.AndroidClick(Sender: TObject);
var
 i: integer;

begin
 i := 0;
 Memo1.Text := '1. başlangıç - i: ' + inttostr(i);

 TDialogService.PreferredMode := TDialogService.TPreferredMode.Platform;
 FMX.DialogService.TDialogService.MessageDialog
   (('2. bölümü çalıştırmak istiyor musunuz?'), TMsgDlgType.mtInformation,
   [TMsgDlgBtn.mbNo, TMsgDlgBtn.mbYes], TMsgDlgBtn.mbNo, 0,
   procedure(const AResult: TModalResult)

     procedure Bolum3;
   begin
     TDialogService.PreferredMode := TDialogService.TPreferredMode.Platform;
     FMX.DialogService.TDialogService.MessageDialog
       (('3. bölümü çalıştırmak istiyor musunuz?'), TMsgDlgType.mtConfirmation,
       [TMsgDlgBtn.mbYes, TMsgDlgBtn.mbNo], TMsgDlgBtn.mbNo, 0,
       procedure(const AResult: TModalResult)

         procedure Bolum4;
       begin
         TDialogService.PreferredMode :=
           TDialogService.TPreferredMode.Platform;
         FMX.DialogService.TDialogService.MessageDialog
           ('Devam etmek istiyor musunuz?', TMsgDlgType.mtInformation,
           [TMsgDlgBtn.mbNo, TMsgDlgBtn.mbYes], TMsgDlgBtn.mbNo, 0,
           procedure(const AResult: TModalResult)
           begin
             if (AResult = mrYes) then
             begin
               inc(i);
               Memo1.Lines.Add('4. son - i: ' + inttostr(i));
             end;
             if (AResult = mrNo) then
             begin
               exit;
             end;
           end);
       end;

       begin
         if (AResult = mrYes) then
         begin
           inc(i);
           Memo1.Lines.Add('3. bölüm - i: ' + inttostr(i));
           Bolum4;
         end;
         if (AResult = mrNo) then
         begin
           Bolum4;
         end;
       end);
   end;

   begin
     if (AResult = mrYes) then
     begin
       inc(i);
       Memo1.Lines.Add('2. bölüm - i: ' + inttostr(i));
       Bolum3;
     end;
     if (AResult = mrNo) then
     begin
       Bolum3;
     end;
   end);
end;

end.
saygılar mustafa ֍zgün 
Cevapla
#22
bu mesaj kutularında özellikle android tarafında, mesaj kutusunun dışına yani boş alana tıklandığında, mesaj kutusu ekrandan yok oluyor ve siz hiç bir geri bildirim alamıyorsunuz, yani aresult tetiklenmiyor, bunu unutmamak lasım.

ben olsam bir frame tasarlardım bu frame in içine bir layout u client olarak arka da duracak şekilde eklerdim veya rectanglenin fill colorundan siyahı seçip hafif transparent likde vererek dialouğun açıldığında arka tarafa verdiği saydam siyahlığı sağlardım,
kullanıcı bu arka zemine tıkladığında onclickle kaçmak isteğini yakalardım,

yine ekranın ortasına center olarak bir trectangle kenarları radius lu ekran en boyuna göre boyutlandırır ve içine 2 button ve 1 label ile mesaj kutusunu yapardım. buttonların onclick inide, framedialog.show dan sonra,

formx1.framedialog.okbutton.onclick:= şeklinde kendi formumdan bir click evinte bağlardım, böylece button dil sorunu vs de kalmazdı, bu frame de her yeni form1 e eklediğinde kopyaları yaratıldığı için birbirleri ile çakışmazdı, onclickdede 2. 3. kez
metni değiştirterek gösterdim, ve tabiki form1 un hardware back tuşuna basılırsada frame i gizletirdim.

sizin kodunuzda uygundur.
Cevapla
#23
Merhaba @emozgun bey,
İstediğiniz sonucu veriyorsa, kurmuş olduğunuz mantık doğru demektir. 
Yalnızca iç içe yazdığınız her mesaj için PreferredMode'u defalarca set etmenize gerek yok. Bu özellik Class property olarak işaretlendiği için bir defa set etmeniz yeterli olacaktır.
Cevapla
#24
Kodun mantığı ve uygunluğu için verdiğiniz cevaplara çok teşekkür ederim @hayalyilmaz43 bey, @"Fesih ARSLAN" bey. PreferredMode kullanımına da dikkat edeceğim. Yalnız "boş alana tıklandığında, mesaj kutusu ekrandan yok oluyor" kısmını bilmiyordum. Çok gerekmedikçe messagedialog yerine, frame kullanacak şekilde projeyi değiştirmeye karar vardım. Çok büyük zaman kaybından kurtardınız, sağolasınız.
saygılar mustafa ֍zgün 
Cevapla
#25
Merhabalar
Delphi 12'de Consts ve Dialogs pas dosyaları dcu olarak geliyor.
Delphi 12'ye geçince, Fesih beyin bildirdiği Delphi 10'dan beri çalışan proje dizinine koyduğumuz FMX.Consts.pas dosyasının adını FMX.Consts.pas.delphi10.x olarak değiştirip yeni FMX.Consts.pas koyuyor, fakat bu dosya proje dizininde durdurkça derleme yapamayıp [dcc64 Fatal Error] F2613 Unit 'FMX.Filter' not found hatası veriyor.
Evet/Hayır yazdırma için Delphi 12'de çözüm var mı?
Cevapla
#26
Delphi 12 FMX.Consts.pas

{*******************************************************}
{                                                       }
{              Delphi FireMonkey Platform               }
{                                                       }
{ Copyright© 2011-2023 Embarcadero Technologies, Inc. }
{              All rights reserved                      }
{                                                       }
{*******************************************************}

unit FMX.Consts;

interface

{$SCOPEDENUMS ON}
uses
 System.Math.Vectors;

const
 StyleDescriptionName = 'Description';        // do not localize
 SMainItemStyle = 'menubaritemstyle';         // do not localize
 SSeparatorStyle = 'menuseparatorstyle';      // do not localize

 SMenuBarDisplayName = 'Menu Bar';            // do not localize
 SMenuAppDisplayName = 'Menu Application';    // do not localize

 SBMPImageExtension = '.bmp';                 // do not localize
 SJPGImageExtension = '.jpg';                 // do not localize
 SJPEGImageExtension = '.jpeg';               // do not localize
 SJP2ImageExtension = '.jp2';
 SPNGImageExtension = '.png';                 // do not localize
 SGIFImageExtension = '.gif';                 // do not localize
 STIFImageExtension = '.tif';                 // do not localize
 STIFFImageExtension = '.tiff';               // do not localize
 SICOImageExtension = '.ico';                 // do not localize
 SHDPImageExtension = '.hdp';                 // do not localize
 SWMPImageExtension = '.wmp';                 // do not localize
 STGAImageExtension = '.tga';                 // do not localize
 SICNSImageExtension = '.icns';               // do not localize

 // Keys for TPlatformServices.GlobalFlags
 GlobalDisableStylusGestures: string = 'GlobalDisableStylusGestures'; // do not localize
 EnableGlassFPSWorkaround: string = 'EnableGlassFPSWorkaround'; // do not localize

 FormUseDefaultPosition: Integer = -1; // same as CW_USEDEFAULT = DWORD($80000000)
 CommandQShortCut = 4177;

resourcestring

 { Error Strings }
 SInvalidPrinterOp       = 'Operation not supported on selected printer';
 SInvalidPrinter         = 'Selected printer is not valid';
 SPrinterIndexError      = 'Printer index out of range';
 SDeviceOnPort           = '%s on %s';
 SNoDefaultPrinter       = 'There is no default printer currently selected';
 SNotPrinting            = 'Printer is not currently printing';
 SPrinting               = 'Printing in progress';
 SInvalidPrinterSettings = 'Invalid printing job settings';
 SInvalidPageFormat      = 'Invalid page format settings';
 SCantStartPrintJob      = 'Cannot start the printing job';
 SCantEndPrintJob        = 'Cannot end the printing job';
 SCantPrintNewPage       = 'Cannot add the page for printing';
 SCantSetNumCopies       = 'Cannot change the number of document copies';
 StrCannotFocus          = 'Cannot focus this control';
 SResultCanNotBeNil      = 'The function ''%s'' must not return nil value';
 SKeyAcceleratorConflict = 'There was an accelerator key conflict';

 SInvalidStyleForPlatform = 'The style you have chosen is not available for your currently selected target platform. You can select a custom style or remove the stylebook to allow FireMonkey to automatically load the native style at run time';
 SCannotLoadStyleFromStream = 'Cannot load style from stream';
 SCannotLoadStyleFromRes = 'Cannot load style from resource';
 SCannotLoadStyleFromFile = 'Cannot load style from file %s';
 SCannotChangeInLiveBinding = 'Cannot change this property when using LiveBindings';

 SInvalidPrinterClass    = 'Invalid printer class: %s';
 SPromptArrayTooShort    = 'Length of value array must be >= length of prompt array';
 SPromptArrayEmpty       = 'Prompt array must not be empty';
 SUnsupportedInputQuery  = 'Unsupported InputQuery fields';
 SInvalidColorString     = 'Invalid Color string';

 SInvalidFmxHandle = 'Invalid FMX Handle: %s%.*x';
 SInvalidFmxHandleClass = 'Invalid handle. [%s] should be instance of [%s]';
 SDelayRelease = 'At the moment, you cannot change the window handle';
 SMediaGlobalError  = 'Cannot create media control';
 SMediaFileNotSupported  = 'Unsupported media file %s%';
 SMediaCannotUseAutofocus = 'Camera cannot work with autofocus. Error="%s"';
 SUnsupportedPlatformService = 'Unsupported platform service: %s';
 SServiceAlreadyRegistered = 'Service %s already registered';
 SUnsupportedOSVersion = 'Unsupported OS version: %s';
 SUnsupportedMultiInstance = 'An instance of "%s" already exists. Multiple instances are not supported';
 SNotInstance = 'Instance of "%s" not created';
 SFlasherNotRegistered = 'Class of flashing control is not registered';
 SUnsupportedInterface = 'Class %0:s does not support interface %1:s';
 SNullException = 'Handled null exception';
 SCannotGetDeviceIDForTestAds = 'Unable to obtain device ID. Use SetTestModeDeviceID.';
 SCannotCreateTimer = 'Cannot create timer: systemErrorCode=%d';

 SErrorShortCut = 'An unknown combination of keys %s';
 SEUseHeirs = 'You can use only the inheritors of class "%s"';

 SUnavailableMenuId = 'Cannot create menu ID. All IDs have already been assigned';

 SInvalidGestureID = 'Invalid gesture ID (%d)';
 SInvalidStreamFormat = 'Invalid stream format';
 SDuplicateGestureName = 'Duplicate gesture name: %s';
 SDuplicateRecordedGestureName = 'A recorded gesture named %s already exists';
 SControlNotFound = 'Control not found';
 SRegisteredGestureNotFound = 'The following registered gestures were not found:' + sLinebreak + sLinebreak + '%s';
 SErrorLoadingFile = 'Error loading previously saved settings file: %s' + sLinebreak + 'Would you like to delete it?';
 STooManyRegisteredGestures = 'Too many registered gestures';
 SDuplicateRegisteredGestureName = 'A registered gesture named %s already exists';
 SUnableToSaveSettings = 'Unable to save settings';
 SInvalidGestureName = 'Invalid gesture name (%s)';
 SOutOfRange = 'Value must be between %d and %d';

 SAddIStylusAsyncPluginError = 'Unable to add IStylusAsyncPlugin: %s';
 SAddIStylusSyncPluginError = 'Unable to add IStylusSyncPlugin: %s';
 SRemoveIStylusAsyncPluginError = 'Unable to remove IStylusAsyncPlugin: %s';
 SRemoveIStylusSyncPluginError = 'Unable to remove IStylusSyncPlugin: %s';
 SStylusHandleError = 'Unable to get or set window handle: %s';
 SStylusEnableError = 'Unable to enable or disable IRealTimeStylus: %s';
 SEnableRecognizerError = 'Unable to enable or disable IGestureRecognizer: %s';
 SInitialGesturePointError = 'Unable to retrieve initial gesture point';
 SSetStylusGestureError = 'Unable to set stylus gestures: %s';
 StrESingleMainMenu = 'The main menu can be only a single instance';
 SMainMenuSupportsOnlyTMenuItems = 'A main menu only supports TMenuItem children';

 SNoImplementation = 'No %s implementation found';
 SNotImplementedOnPlatform = '%s not implemented on this platform';
 {$IFDEF ANDROID}
 SInputQueryAndroidOverloads = 'On Android platform, only overloads with TInputCloseBoxProc or TInputCloseBoxEvent ' +
   'are supported';
 {$ENDIF}

 SBitmapSizeNotEqual = 'Bitmap size must be equal in copy operation';
 SBitmapCannotChangeCanvasQuality = 'Cannot change bitmap canvas quality, when canvas is already being used.';

 SBlockingDialogs = 'Blocking dialogs';

 SCannotCreateScrollContent = 'Cannot create %s, because |CreateScrollContent| must return not nil object';
 SContentCannotBeNil = 'Presentation received nil Content from TPresentedControl. Content cannot be nil.';

 SPointInTextLayoutError = 'Point not in layout';
 SCaretLineIncorrect = 'TCaretPosition.Line has incorrect value';
 SCaretPosIncorrect = 'TCaretPosition.Pos has incorrect value';

 SInvalidSceneUpdatingPairCall = 'Invalid IScene.DisableUpdating/IScene.EnableUpdating call pair';

 SNoPlatformStyle = 'No platform styles found'; // happens when there are no platform styles at all
 SInvalidPlatformStyle = 'No platform style found for the current platform'; // happens when there are platform styles, just not the right ones
 SNoIDeviceBehaviorBehavior = 'Required IDeviceBehavior is not registered';
 SStyleResourceDoesNotExist = 'Style resource does not exist';

 SDialogMustBeRunInUIThread = 'Messages must be shown in the main UI thread.';
 SObjectNonMainThreadUsage = '''%s'' is used on a not main thread';

 { Dialog Strings }
 SMsgDlgWarning = 'Warning';
 SMsgDlgError = 'Error';
 SMsgDlgInformation = 'Information';
 SMsgDlgConfirm = 'Confirm';
 SMsgDlgYes = 'Yes';
 SMsgDlgNo = 'No';
 SMsgDlgOK = 'OK';
 SMsgDlgCancel = 'Cancel';
 SMsgDlgHelp = 'Help';
 SMsgDlgHelpNone = 'No help available';
 SMsgDlgHelpHelp = 'Help';
 SMsgDlgAbort = 'Abort';
 SMsgDlgRetry = 'Retry';
 SMsgDlgIgnore = 'Ignore';
 SMsgDlgAll = 'All';
 SMsgDlgNoToAll = 'No to All';
 SMsgDlgYesToAll = 'Yes to &All';
 SMsgDlgClose = 'Close';

 SWindowsVistaRequired = '%s requires Windows Vista or later';

 SUsername = '&Username';
 SPassword = '&Password';
 SDomain = '&Domain';
 SLogin = 'Login';
 SHostRequiresAuthentication = '%s requires authentication';

 {$IF DEFINED(MACOS) and not DEFINED(IOS)}
 SAlertCreatedReleasedInconsistency = 'Platform AlertCreated/AlertReleased inconsistency';
 {$ENDIF}

 { Menus }
 SMenuAppQuit = 'Quit %s';
 SMenuCloseWindow = 'Close Window';
 SMenuAppHide = 'Hide %s';
 SMenuAppHideOthers = 'Hide Others';
 SMenuServices = 'Services';
 SMenuShowAll = 'Show All';
 SMenuWindow = 'Window';
 SAppDesign = '<Application.Title>';
 SAppDefault = 'application';
 SGotoTab = 'Go to %s';
 SGotoNilTab = 'Go to <Tab>';
 SMediaPlayerStart = 'Play';
 SMediaPlayerPause = 'Pause';
 SMediaPlayerStop = 'Stop';
 SMediaPlayerVolume = '%3.0F %%';

 SMsgGooglePlayServicesNeedUpdating = 'Google Play Services needs to be updated. Please go to Play Store to update '
   + ' Google Play Services then, restart the application';
const
 SChrHorizontalEllipsis = Chr($2026);
{$IFDEF MACOS}
 SmkcBkSp = Chr($232B); // (NSBackspaceCharacter);
 SmkcTab = Chr($21E5); // (NSTabCharacter);
 SmkcEsc = Chr($238B);
 SmkcEnter = Chr($21A9); // (NSCarriageReturnCharacter);
 SmkcPgUp = Chr($21DE); // (NSPageUpFunctionKey);
 SmkcPgDn = Chr($21DF); // (NSPageDownFunctionKey);
 SmkcEnd = Chr($2198); // (NSEndFunctionKey);
 SmkcDel = Chr($2326); // (NSDeleteCharacter);
 SmkcHome = Chr($2196); // (NSHomeFunctionKey);
 SmkcLeft = Chr($2190); // (NSLeftArrowFunctionKey);
 SmkcUp = Chr($2191); // (NSUpArrowFunctionKey);
 SmkcRight = Chr($2192); // (NSRightArrowFunctionKey);
 SmkcDown = Chr($2193); // (NSDownArrowFunctionKey);
 SmkcNumLock = Chr($2327);
 SmkcPara = Chr($00A7);
 SmkcShift = Chr($21E7);
 SmkcCtrl = Chr($2303);
 SmkcAlt = Chr($2325);
 SmkcCmd = Chr($2318);
 // Specific keys for OSX
 SmkcBacktab= Chr($21E4);
 SmkcIbLeft= Chr($21E0);
 SmkcIbUp= Chr($21E1);
 SmkcIbRight= Chr($21E2);
 SmkcIbDown= Chr($21E3);
 SmkcIbEnter= Chr($2305);
 SmkcIbHelp= Chr($225F);
{$ELSE}
 SmkcBkSp = 'BkSp';
 SmkcTab = 'Tab';
 SmkcEsc = 'Esc';
 SmkcEnter = 'Enter';
 SmkcPgUp = 'PgUp';
 SmkcPgDn = 'PgDn';
 SmkcEnd = 'End';
 SmkcDel = 'Del';
 SmkcHome = 'Home';
 SmkcLeft = 'Left';
 SmkcUp = 'Up';
 SmkcRight = 'Right';
 SmkcDown = 'Down';
 SmkcNumLock = 'Num Lock';
 SmkcPara = 'Paragraph';
 SmkcShift = 'Shift+';
 SmkcCtrl = 'Ctrl+';
 SmkcAlt = 'Alt+';
 SmkcCmd = 'Cmd+';

 SmkcLWin = 'Left Win';
 SmkcRWin = 'Right Win';
 SmkcApps = 'Application';
 SmkcClear = 'Clear';
 SmkcScroll = 'Scroll Lock';
 SmkcCancel = 'Break';
 SmkcLShift = 'Left Shift';
 SmkcRShift = 'Right Shift';
 SmkcLControl = 'Left Ctrl';
 SmkcRControl = 'Right Ctrl';
 SmkcLMenu = 'Left Alt';
 SmkcRMenu = 'Right Alt';
 SmkcCapital = 'Caps Lock';
{$ENDIF}
 SmkcOem102 = 'Oem \';
 SmkcSpace = 'Space';
 SmkcNext = 'Next';
 SmkcBack = 'Back';
 SmkcIns = 'Ins';
 SmkcPause = 'Pause';
 SmkcCamera = 'Camera';
 SmkcBrowserBack= 'BrowserBack';
 SmkcHardwareBack= 'HardwareBack';
 SmkcNum = 'Num %s';

resourcestring
 SEditUndo = 'Undo';
 SEditRedo = 'Redo';
 SEditCopy = 'Copy';
 SEditCut = 'Cut';
 SEditPaste = 'Paste';
 SEditDelete = 'Delete';
 SEditSelectAll = 'Select All';

 SAseLexerTokenError = 'ERROR at line %d. %s expected but token %s found.';
 SAseLexerCharError = 'ERROR at line %d. ''%s'' expected but char ''%s'' found.';
 SAseLexerFileCorruption = 'File is corrupt.';

 SAseParserWrongMaterialsNumError = 'Wrong materials number';
 SAseParserWrongVertexNumError = 'Wrong vertex number';
 SAseParserWrongNormalNumError = 'Wrong normal number';
 SAseParserWrongTexCoordNumError = 'Wrong texture coord number';
 SAseParserWrongVertexIdxError = 'Wrong vertex index';
 SAseParserWrongFacesNumError = 'Wrong faces number';
 SAseParserWrongFacesIdxError = 'Wrong faces index';
 SAseParserWrongTriangleMeshNumError = 'Wrong triangle mesh number';
 SAseParserWrongTriangleMeshIdxError = 'Wrong triangle mesh index';
 SAseParserWrongTexCoordIdxError = 'Wrong texture coord index';
 SAseParserUnexpectedKyWordError = 'Unexpected key word';

 SIndexDataNotFoundError = 'Index data not found. File is corrupt.';
 SEffectIdNotFoundError = 'Effect id %s not found. File is corrupt.';
 SMeshIdNotFoundError = 'Mesh id %s not found. File is corrupt.';
 SControllerIdNotFoundError = 'Controller id %s not found. File is corrupt.';

 SCannotCreateCircularDependence = 'Cannot create a circular dependency between components';
 SPropertyOutOfRange = '%s property out of range';

 SPrinterDPIChangeError = 'Active printer DPI cannot be changed while printing';
 SPrinterSettingsReadError = 'Error occurred while reading printer settings: %s';
 SPrinterSettingsWriteError = 'Error occurred while writing printer settings: %s';

 SVAllFiles = 'All Files';
 SVBitmaps = 'Bitmaps';
 SVIcons = 'Icons';
 SVTIFFImages = 'TIFF Images'; 
 SVJPGImages = 'JPEG Images';
 SVPNGImages = 'PNG Images';
 SVGIFImages = 'GIF Images';
 SVJP2Images = 'Jpeg 2000 Images';
 SVTGAImages = 'TGA Images';
 SWMPImages = 'WMP Images';

 SVAviFiles = 'AVI Files';
 SVWMVFiles = 'WMV Files';
 SVMP4Files = 'Mpeg4 Files';
 SVMOVFiles = 'QuickTime Files';
 SVM4VFiles = 'M4V Files';
 SVMPGFiles = 'Mpeg Files';

 SVWMAFiles = 'Windows Media Audio Files';
 SVMP3Files = 'Mpeg Layer 3 Files';
 SVWAVFiles = 'WAV Files';
 SVCAFFiles = 'Apple Core Audio Format Files';
 SV3GPFiles = '3GP Audio Files';
 SVM4AFiles = 'M4A Files';

 SAllFilesExt = '.*';
 SDefault = 'All Files';

 StrEChangeFixed  = 'The "%s" cannot be modified (Fixed = True)';
 StrEDupScale     = 'Duplicate scale value %s';
 StrOther         = 'Other scale';
 StrScale1        = 'Normal';
 StrScale2        = 'Hi Res';

 SCodecFileExtensionCannotEmpty = 'Cannot register bitmap codec. Codec file extension cannot be empty.';
 SCodecClassCannotBeNil = 'Cannot register bitmap codec. Codec class cannot be nil.';
 SCodecAlreadyExists = 'Cannot register bitmap codec. Codec for specified file extension "%s" has already existed.';

 SAnimatedCodecAlreadyExists = 'Cannot register animated codec. An animated codec for the specified file extension "%s" already exists.';
 SAnimatedCodecFramesSizeNotEqual = 'Cannot add a frame to the animated codec. The size of the frames must be equal.';

 SFilterAlreadyExists = 'Cannot register filter. A filter with the same name "%s" already exists.';

 { Media }

 SNoFlashError = 'Flash does not exist on this device';
 SNoTorchError = 'Flash does not exist on this device';

 { Pickers }
 SPickerCancel = 'Cancel';
 SPickerDone   = 'Done';
 SEditorDone   = 'Done';
 SListPickerIsNotFound = 'This version of Android does not have an implementation of list pickers';
 SDateTimePickerIsNotFound = 'This version of Android does not have an implementation of Date/Time pickers';

 { Notification Center }
 SNotificationCancel = 'Cancel';
 SNotificationCenterTitleIsNotSupported = 'NotificationCenter: Title is not supported in iOS';
 SNotificationCenterActionIsNotSupported = 'NotificationCenter: Action is not supported in Android';

 { Media Library }
 STakePhotoFromCamera = 'Take Photo';
 STakePhotoFromLibarary = 'Photo Library';
 SOpenStandartServices = 'Open to';
 SSavedPhotoAlbum = 'Saved Photos';
 SImageSaved = 'Image saved';
 SCannotConvertBitmapToNative = 'Cannot convert FMX bitmap to its native counterpart';

 { Canvas helpers / 2D and 3D engine / GPU }
 SBitmapIncorrectSize = 'Incorrect size of bitmap parameter(s).';
 SBitmapLoadingFailed = 'Loading bitmap failed.';
 SBitmapLoadingFailedNamed = 'Loading bitmap failed (%s).';
 SBitmapSizeTooBig = 'Bitmap size too big.';
 SInvalidCanvasParameter = 'Invalid call of GetParameter.';
 SThumbnailLoadingFailed = 'Loading thumbnail failed.';
 SThumbnailLoadingFailedNamed = 'Loading thumbnail failed (%s).';
 SBitmapSavingFailed = 'Saving bitmap failed.';
 SBitmapSavingFailedNamed = 'Saving bitmap failed (%s).';
 SBitmapFormatUnsupported = 'The specified bitmap format is not supported.';
 SRetrieveSurfaceDescription = 'Could not retrieve surface description.';
 SRetrieveSurfaceContents = 'Could not retrieve surface contents.';
 SAcquireBitmapAccess = 'Failed acquiring access to bitmap.';
 SVideoCaptureFault = 'Failure during video feed capture.';
 SNoCaptureDeviceManager = 'No CaptureDeviceManager implementation found';
 SAudioCaptureUnauthorized = 'Unauthorized to record audio';
 SVideoCaptureUnauthorized = 'Unauthorized to record video';
 SInvalidCallingConditions = 'Invalid calling conditions for ''%s''.';
 SInvalidRenderingConditions = 'Invalid rendering conditions for ''%s''.';
 STextureSizeTooSmall = 'Cannot create texture for ''%s'' because the size is too small.';
 SCannotAcquireBitmapAccess = 'Cannot acquire bitmap access for ''%s''.';
 SCannotFindSuitablePixelFormat = 'Cannot find a suitable pixel format for ''%s''.';
 SCannotFindSuitableShader = 'Cannot find a suitable shader for ''%s''.';
 SCannotDetermineDirect3DLevel = 'Cannot determine Direct3D support level.';
 SCannotCreateDirect3D = 'Cannot create Direct3D object for ''%s''.';
 SCannotCreateD2DFactory = 'Cannot create Direct2D Factory object for ''%s''.';
 SCannotCreateDWriteFactory = 'Cannot create DirectWrite Factory object for ''%s''.';
 SCannotCreateWICImagingFactory = 'Cannot create WIC Imaging Factory object for ''%s''.';
 SCannotCreateRenderTarget = 'Cannot create rendering target for ''%s''.';
 SCannotCreateD3DDevice = 'Cannot create Direct3D device for ''%s''.';
 SCannotAcquireDXGIFactory = 'Cannot acquire DXGI factory from Direct3D device for ''%s''.';
 SCannotResizeBuffers = 'Cannot resize buffers for ''%s''.';
 SCannotAssociateWindowHandle = 'Cannot associate the window handle for ''%s''.';
 SCannotRetrieveDisplayMode = 'Cannot retrieve display mode for ''%s''.';
 SCannotRetrieveBufferDesc = 'Cannot retrieve buffer description for ''%s''.';
 SCannotCreateSamplerState = 'Cannot create sampler state for ''%s''.';
 SCannotRetrieveSurface = 'Cannot retrieve surface for ''%s''.';
 SCannotCreateTexture = 'Cannot create texture for ''%s''.';
 SCannotUploadTexture = 'Cannot upload pixel data to texture for ''%s''.';
 SCannotActivateTexture = 'Cannot activate the texture for ''%s''.';
 SCannotAcquireTextureAccess = 'Cannot acquire texture access for ''%s''.';
 SCannotCopyTextureResource = 'Cannot copy texture resource ''%s''.';
 SCannotCreateRenderTargetView = 'Cannot create render target view for ''%s''.';
 SCannotActivateFrameBuffers = 'Cannot activate frame buffers for ''%s''.';
 SCannotCreateRenderBuffers = 'Cannot create render buffers for ''%s''.';
 SCannotRetrieveRenderBuffers = 'Cannot retrieve device render buffers for ''%s''.';
 SCannotActivateRenderBuffers = 'Cannot activate render buffers for ''%s''.';
 SCannotBeginRenderingScene = 'Cannot begin rendering scene for ''%s''.';
 SCannotSyncDeviceBuffers = 'Cannot synchronize device buffers for ''%s''.';
 SCannotUploadDeviceBuffers = 'Cannot upload device buffers for ''%s''.';
 SCannotCreateDepthStencil = 'Cannot create a depth/stencil buffer for ''%s''.';
 SCannotRetrieveDepthStencil = 'Cannot retrieve device depth/stencil buffer for ''%s''.';
 SCannotActivateDepthStencil = 'Cannot activate depth/stencil buffer for ''%s''.';
 SCannotCreateSwapChain = 'Cannot create a swap chain for ''%s''.';
 SCannotResizeSwapChain = 'Cannot resize swap chain for ''%s''.';
 SCannotActivateSwapChain = 'Cannot activate swap chain for ''%s''.';
 SCannotCreateVertexShader = 'Cannot create vertex shader for ''%s''.';
 SCannotCreatePixelShader = 'Cannot create pixel shader for ''%s''.';
 SCannotCreateVertexLayout = 'Cannot create vertex layout for ''%s''.';
 SCannotCreateVertexDeclaration = 'Cannot create vertex declaration for ''%s''.';
 SCannotCreateVertexBuffer = 'Cannot create vertex buffer for ''%s''.';
 SCannotCreateIndexBuffer = 'Cannot create index buffer for ''%s''.';
 SCannotCreateShader = 'Cannot create shader for ''%s''.';
 SCannotFindShaderVariable = 'Cannot find shader variable ''%s''.';
 SCannotActivateShaderProgram = 'Cannot activate shader program for ''%s''.';
 SCannotCreateMetalContext = 'Cannot create Metal context for ''%s''.';
 SCannotCreateOpenGLContext = 'Cannot create OpenGL context for ''%s''.';
 SCannotCreateOpenGLContextWithCode = 'Cannot create OpenGL context for ''%s''. Error code: %d.';
 SCannotCreatePBufferSurfaceWithCode = 'Cannot create EGL PBuffer Surface. Error code: %d.';
 SCannotUpdateOpenGLContext = 'Cannot update OpenGL context for ''%s''.';
 SOpenGLErrorFlag = '[OpenGL] Checking the value of the OpenGL error stack returned an error : code=(%d, "%s")';
 SOpenGLCannotCreateDummyContext = '[OpenGL] cannot create dummy context for loading extensions list.';
 SCannotDrawMeshObject = 'Cannot draw mesh object for ''%s''.';
 SErrorInContextMethod = 'Error in context: method=''%s''.';
 SFeatureNotSupported = 'This feature is not supported in ''%s''.';
 SErrorCompressingStream = 'Error compressing stream.';
 SErrorDecompressingStream = 'Error decompressing stream.';
 SErrorUnpackingShaderCode = 'Error unpacking shader code.';
 SCannotPaintOnCanvasWithoutBeginScene = 'It is not possible to perform rendering. BeginScene was not invoked.';
 SCannotRunDirectShowFilterGraph = 'One or more DirectShow filters failed to run';
 SCannotCreateDirectShowCaptureFilter = 'Cannot create the DirectShow capture filter';

 SCannotAddFixedSize = 'Cannot add columns or rows when ExpandStyle is TExpandStyle.FixedSize';
 SInvalidSpan = '''%d'' is not a valid span';
 SInvalidRowIndex = 'Row index, %d, out of bounds';
 SInvalidColumnIndex = 'Column index, %d, out of bounds';
 SInvalidControlItem = 'ControlItem.Control cannot be set to owning GridPanel';
 SCannotDeleteColumn = 'Cannot delete a column that contains controls';
 SCannotDeleteDefColumn = 'You cannot delete a column by default';
 SCannotDeleteRow = 'Cannot delete a row that contains controls';
 SCellMember = 'Member';
 SCellSizeType = 'Size Type';
 SCellValue = 'Value';
 SCellAutoSize = 'Auto';
 SCellPercentSize = 'Percent';
 SCellAbsoluteSize = 'Absolute';
 SCellWeightSize = 'Weight';
 SCellColumn = 'Column%d';
 SCellRow = 'Row%d';

 SDateTimeMax = 'Date exceeds maximum of "%s"';
 SDateTimeMin = 'Date is less than minimum of "%s"';

 SDateTimePickerShowModeNotSupported = 'DateTime picker does not support DateTime on current platform';

 SMediaLibraryOpenImageWith = 'Send image using:';
 SMediaLibraryOpenTextWith = 'Send text using:';
 SMediaLibraryOpenFilesWith = 'Send files using:';
 SMediaLibraryOpenTextAndImageWith = 'Send text/image using:';
 SMediaLibraryOpenTextAndFilesWith = 'Send text/files using:';

 SNativePresentation = 'Native %s';

 { In-App Purchase }
 SIAPNotSetup = 'In-App Purchase component is not set up';
 SIAPNoLicenseKey = 'In-App Purchase component has no license key';
 SIAPPayloadVerificationFailed = 'Transaction payload verification failed';
 SIAPAlreadyPurchased = 'Item has already been purchased';
 SIAPNotAlreadyPurchased = 'Cannot consume an item you have not purchased';
 SIAPSetupProblem = 'Problem setting up in-app billing';
 SIAPIllegalArguments = 'Argument problem in IAP API';
 SITunesConnectionError = 'Cannot connect to iTunes Store';
 SProductsRequestInProgress = 'Products request already in progress';
 SIAPProductNotInInventory = 'Product ID %s is not valid';

 { Advertising }
 SAdFailedToLoadError = 'Ad failed to load: %d';

 { TMultiView }
 SCannotCreatePresentation = 'You cannot create Presentation without MultiView';
 SDrawer = 'Drawer';
 SOverlapDrawer = 'Overlap Drawer';
 SDockedPanel = 'Docked Panel';
 SPopover = 'Popover';
 SNavigationPane = 'Navigation Pane';
 SObjectCannotBeChild = '"%0:s" of "%1:s" cannot be a child control of "%1:s" or the "%1:s" itself';

 { Presentations }
 SWrongModelClassType = 'Model is not valid class. Expected [%s], but received [%s]';
 SWrongParameter = '[%] parameter cannot be nil';
 SControlWithoutPresentation = '[%s] without Presentation';
 SControlClassIsNil = 'AControlClass cannot be nil. Factory cannot generate presentation name.';
 SPresentationProxyCreateError = 'Cannot create presentation proxy with nil model or PresentedControl. ' +
   'Use overloaded version of constructor with parameters and pass correct values.';
 SPresentationProxyClassNotFound = 'Presentation Proxy class for presentation name [%s] is not found';
 SPresentationProxyClassIsNil = 'APresentationProxyClass is nil. Factory cannot register presentation with a nil presentation proxy class.';
 SPresentationProxyNameIsEmpty = 'APresentationName is empty. Factory cannot register presentation with an empty presentation name';
 SPresentationAlreadyRegistered = 'Presentation Proxy class [%s] for this presentation name [%s] has already been registered.';
 SPresentationTitleInDesignTime = '%s (%s)';
 SProxyIsNotRegisteredWarning = 'A descendant of TStyledPresentationProxy has not been registered for class %s.' + sLineBreak +
   'Maybe it is necessary to add the %s module to the uses section';
 { TScrollBox }
 SScrollBoxOwnerWrong = '|AOwner| should be an instance of TCustomPresentedScrollBox';
 SScrollBoxAniCalculations = 'Could not create styled presentation because CreateAniCalculations returned nil.';

 { Data Model }
 SDataModelKeyEmpty = 'Key cannot be empty. Data model cannot set or get data by key with an empty name.';

 { Analytics }
 SInvalidActivityTrackingAppID = 'Invalid Application ID';
 SAppAnalyticsDefaultPrivacyMessage = 'Privacy Notice:' + sLineBreak + sLineBreak +
   'This application anonymously tracks your usage and sends it to us for analysis. We use this analysis to make ' +
   'the software work better for you.' + sLineBreak + sLineBreak +
   'This tracking is completely anonymous. No personally identifiable information is tracked, and nothing about ' +
   'your usage can be tracked back to you.' + sLineBreak + sLineBreak +
   'Please click Yes to help us to improve this software. Thank you.';
 SCustomAnalyticsCategoryMissing = 'AppAnalytics custom event error: category cannot be empty.';

 { Clipboard }
 SFormatAlreadyRegistered = 'Custom clipboard format with name "%s" is already registered';
 SFormatWasNotRegistered = 'Custom clipboard format with name "%s" is not registered';
 SDoesnotSupportCustomData = '%s does not support custom data';

 { Helpers }

 SCannotConvertDelphiArrayToJStringArray = 'Cannot convert Delphi Source array to Java JString array. [%d] is unsupported type';

 { Address Book }

 // Permission
 SCannotPerformOperation = 'Cannot perform operation. You have to request permission by using AddressBook.RequestPermission';
 SCannotPerformOperationRejectedAccess = 'Cannot perform operation. User rejected access to AddressBook';
 SRequiredPermissionsAreAbsent = 'Required permission(s) [%s] have not been granted.';
 SPermissionCannotChangeDataInAddressBook = 'Writing permission [WRITE_CONTACTS] has not been granted. You will not be able to make changes with AddressBook';
 SPermissionCannotGetDataFromAddressBook = 'Reading permission [READ_CONTACTS] has not been granted. You will not be able to get data from AddressBook';
 SPermissionCannotGetAccounts = 'Cannot read sources, because your application doesn''t have [GET_ACCOUNTS] permission';
 SUserRejectedAddressBookPermission = 'User rejected permission';
 SUserRejectedCaptureDevicePermission = 'User rejected permission';
 SPermissionsRequestHasBeenCancelled = 'Permissions request has been cancelled';
 // Common
 SCannotSaveAddressBookChanges = 'Cannot save changes in AddressBook. %s';
 SFieldTypeIsNotSupportedOnCurrentPlatform = 'Specified type of field [%s] is not supported on current platform';
 SCannotSaveFieldValue = 'Cannot save [%s]. %s';
 SCannotGetDisplayName = 'Cannot get display name. %s';
 SCannotExtractContactID = 'Cannot extract ID of new contact';
 SCannotCheckExistingDataRecord = 'Cannot check existing data record. %s';
 SCannotExtractAddresses = 'Cannot extract Addresses. %s';
 SCannotExtractMessagingServices = 'Cannot fetch messaging service info. %s';
 SCannotExtractDates = 'Cannot fetch dates. %s';
 SCannotExtractMultipleStringValue = 'Cannot extract multiple string values. %s';
 SCannotExtractStringValue = 'Cannot extract string value. %s';
 SSocialProfilesAreNotSupported = 'Social Profiles are not supported on this platform.';
 SCannotConvertTBitmapToJBitmap = 'Cannot save Contact Photo. TBitmap cannot be converted into JBitmap.';
 SCannotBeginNewProcessing = 'Cannot begin new processing until previous has not finished';
 // Sources
 SCannotFetchAllSourcesNilArg = 'Cannot fetch sources. [%s] cannot be nil.';
 SCannotCreateSource = 'Cannot create contact, use AddressBook.Sources for getting all available sources on your device.';
 SCannotCreateSourceNilArg = 'Cannot create instance of source. [%s] cannot be nil.';
 SCannotGetSourceNameSourceRefRefNil = 'Cannot get source name. [SourceRef] is nil';
 SCannotGetSourceTypeSourceRefRefNil = 'Cannot get source type. [SourceRef] is nil';
 // Contacts
 SCannotFetchContacts = 'Cannot fetch contacts. %s';
 SCannotFetchAllContactsWrongClassArg = 'Cannot fetch contacts. [%s] should be instance of [%s] class.';
 SCannotFetchAllContactNilArg = 'Cannot fetch contacts. [%s] cannot be nil.';
 SCannotFetchAllGroupsFromContact = 'Cannot fetch groups of contact. %s';
 SCannotCreateContact = 'Cannot create contact.';
 SCannotCreateContactNilArg = 'Cannot create instance of contact. [%s] cannot be nil.';
 SCannotCreateContactWrongClassArg = 'Cannot create instance of contact. [%s] should be instance of [%s] class.';
 SCannotCreateContactUseFactoryMethod = 'Cannot create contact, use AddressBook.CreateContact instead.';
 SCannotSaveContact = 'Cannot save contact. %s';
 SCannotSaveContactNilArg = 'Cannot save contact. [%s] cannot be nil.';
 SCannotSaveContactWrongClassArg = 'Cannot save contact. [%s] should be instance of [%s] class.';
 SCannotSaveNotModifiedContact = 'Cannot save contact, when contact is not modified';
 SCannotRemoveContact = 'Cannot remove contact. %s';
 SCannotRemoveContactNilArg = 'Cannot remove contact. [%s] cannot be nil.';
 SCannotRemoveContactWrongClassArg = 'Cannot remove contact. [%s] should be instance of [%s] class.';
 // Groups
 SCannotFetchGroups = 'Cannot fetch groups. %s';
 SCannotFetchAllGroupsWrongClassArg = 'Cannot fetch groups. [%s] should be instance of [%s] class.';
 SCannotFetchAllGroupsNilArg = 'Cannot fetch groups. [%s] cannot be nil.';
 SCannotCreateGroup = 'Cannot create instance of group.';
 SCannotCreateGroupNilArg = 'Cannot create instance of group. [%s] cannot be nil';
 SCannotCreateGroupWrongClassArg = 'Cannot create instance of group. [%s] should be instance of [%s] class.';
 SCannotCreateGroupUseFactoryMethod = 'Cannot create group, use AddressBook.CreateGroup instead.';
 SCannotSaveGroup = 'Cannot save group. %s';
 SCannotSaveGroupNilArg = 'Cannot save group. [%s] cannot be nil.';
 SCannotSaveGroupWrongClassArg = 'Cannot save group. [%s] should be instance of [%s] class.';
 SCannotRemoveGroup = 'Cannot remove group. %s';
 SCannotRemoveGroupNilArg = 'Cannot remove group. [%s] cannot be nil.';
 SCannotRemoveGroupWrongClassArg = 'Cannot remove group. [%s] should be instance of [%s] class.';
 SCannotGetGroupNameGroupRefNil = 'Cannot get group name. GroupRef is nil';
 SCannotSetGroupName = 'Cannot set group name. %s';
 SCannotSetGroupNameGroupRefNil = 'Cannot set group name. GroupRef is nil';
 // Contacts in Group
 SCannotAddContactIntoGroup = 'Cannot add contact to group. %s';
 SCannotAddContactIntoGroupNilArg = 'Cannot add contact to group. [%s] cannot be nil.';
 SCannotAddContactIntoGroupWrongClassArg = 'Cannot add contact to group. [%s] should be instance of [%s] class.';
 SCannotAddContactIntoGroupContactIsNotInAddressBook = 'Cannot add contact to group. Contact is not yet in an AddressBook.';
 SCannotAddContactIntoGroupGroupIsNotInAddressBook = 'Cannot add contact to group. Group is not yet in an AddressBook.';
 SCannotRemoveContactFromGroup = 'Cannot remove contact from group. %s';
 SCannotRemoveContactFromGroupNilArg = 'Cannot remove contact from group. [%s] cannot be nil.';
 SCannotRemoveContactFromGroupWrongClassArg = 'Cannot remove contact from group. [%s] should be instance of [%s] class.';
 SCannotFetchContactInGroup = 'Cannot fetch contacts in group with ID = [%d]. %s';
 SCannotFetchContactsInGroupNilArg = 'Cannot retrieve list of contacts. [%s] cannot be nil.';

 { Address fields kinds }

 SFirstName = 'First Name';
 SLastName = 'Last Name';
 SMiddleName = 'Middle Name';
 SPrefix = 'Prefix';
 SSuffix = 'Suffix';
 SNickName = 'NickName';
 SFirstNamePhonetic = 'First Name Phonetic';
 SLastNamePhonetic = 'Last Name Phonetic';
 SMiddleNamePhonetic = 'Middle Name Phonetic';
 SOrganization = 'Organization';
 SJobTitle = 'Job Title';
 SDepartment = 'Department';
 SPhoto = 'Photo';
 SPhotoThumbnail = 'Photo Thumbnail';
 SNote = 'Note';
 SURLs = 'URLs';
 SEMails = 'Emails';
 SAddresses = 'Addresses';
 SPhones = 'Phones';
 SDates = 'Dates';
 SRelatedNames = 'Related Names';
 SMessagingServices = 'Messaging Services';
 SBirthday = 'Birthday';
 SCreationDate = 'Creation Date';
 SModificationDate = 'Modification Date';
 SSocialProfiles = 'Social Profiles';
 SUnknowType = 'Unknown type value';

 { Sources }

 SSourceLocal = 'Local source';
 SSourceExchange = 'Exchange ';
 SSourceExchangeGAL = 'Exchange Global Address List';
 SSourceMobileMe = 'MobileMe';
 SSourceLDAP = 'LDAP';
 SSourceCardDAV = 'CardDAV';
 SSourceCardDAVSearch = 'Searchable CardDAV';

 { Label types }

 SAddressBookHomeLabel = 'Home';
 SAddressBookWorkLabel = 'Work';
 SAddressBookOtherLabel = 'Other';

 { Phones types }

 SPhoneMain = 'Main';
 SPhoneHome = 'Home';
 SPhoneMobile = 'Mobile';
 SPhoneWork = 'Work';
 SPhoneFaxWork = 'Work fax';
 SPhoneFaxHome = 'Home fax';
 SPhoneFaxOther = 'Other fax';
 SPhonePager = 'Pager';
 SPhoneOther = 'Other';
 SPhoneCallback = 'Callback';
 SPhoneCar = 'Car';
 SPhoneCompanyMain = 'Company main';
 SPhoneISDN = 'ISDN';
 SPhoneRadio = 'Radio';
 SPhoneTelex = 'Telex';
 SPhoneTTYTDD = 'TTY TDD';
 SPhoneWorkMobile = 'Work mobile';
 SPhoneWorkPager = 'Work pager';
 SPhoneAssistant = 'Assistant';
 SPhoneIPhone = 'iPhone';

 { Dates types }

 SDateAnniversary = 'Anniversary';
 SDateBirthday = 'Birthday';
 SDateOther = 'Other';

 { EMails types }

 SEmailsMobile = 'Mobile';

 { Urls }

 SURLHomePage = 'Homepage';
 SURLBlog = 'Blog';
 SURLProfile = 'Profile';
 SURLFTP = 'FTP';

 { Related names }

 SRelationAssistant = 'Assistant';
 SRelationBrother = 'Brother';
 SRelationChild = 'Child';
 SRelationDomesticPartner = 'Domestic Partner';
 SRelationFather = 'Father';
 SRelationFriend = 'Friend';
 SRelationManager = 'Manager';
 SRelationMother = 'Mother';
 SRelationParent = 'Parent';
 SRelationPartner = 'Partner';
 SRelationReferredBy = 'RefferedBy';
 SRelationRelative = 'Relative';
 SRelationSister = 'Sister';
 SRelationSpouse = 'Spouse';

 { IM Protocol names }

 SProtocolAIM = 'AIM';
 SProtocolMSN = 'MSN';
 SProtocolYahoo = 'Yahoo';
 SProtocolSkype = 'Skype';
 SProtocolQQ = 'QQ';
 SProtocolGoogleTalk = 'Google Talk';
 SProtocolICQ = 'ICQ';
 SProtocolJabber = 'Jabber';
 SProtocolNetMeeting = 'Net meeting';
 SProtocolFacebook = 'Facebook';
 SProtocolGaduGadu = 'Gadu Gadu';

 { Social profile }

 SSocialProfileTwitter = 'Twitter';
 SSocialProfileGameCenter = 'Game Center';
 SSocialProfileSinaWeibo = 'Sina Weibo';
 SSocialProfileFacebook = 'Facebook';
 SSocialProfileMySpace = 'MySpace';
 SSocialProfileLinkedIn = 'LinkedIn';
 SSocialProfileFlickr = 'Flickr';

 { TListView }
 SUseItemsPropertyToSetAdapter = 'Use Items property to set TAppearanceListView adapter';

 { Control/Object Helpers }
 SCannotFindParentBySpecifiedCriteria = 'Cannot find parent by specified criteria';

 { Firebase }
 SFireBaseInstanceIdIsNotAvailable = 'FirebaseInstanceId service is not available';

 { WebBrowser }
 SEdgeBrowserEngineUnavailable = 'Edge browser engine is unavailable';
 SEdgeBrowserEngineCreateFailed = 'Failed to create instance of Edge browser engine';

 { TFontManager }
 SCannotFindFontResource = 'Font resource wasn''t found: ResourceName="%s"';
 SCannotFindFontFile = 'Font file wasn''t found: FileName="%s"';

 { Biometric Auth }
 SBiometricNotImplemented = 'Biometric support is not implemented for this platform';
 SBiometricPromptCancelTextDefault = 'Cancel';
 SBiometricPromptTitleTextDefault = 'Authenticate';
 SBiometricErrorKeyNameEmpty = 'Keyname cannot be empty';
 SBiometricErrorCannotAuthenticate = 'Unable to perform authentication';
 SBiometricErrorSystemError = 'A system error occurred: %s';
 SBiometricErrorNotAvailable = 'Biometrics not available';
 SBiometricEnterPINToRestore = 'Enter PIN to restore biometry';
 SBiometricErrorAuthenticationDenied = 'Authentication denied';
 SBiometricErrorTooManyAttempts = 'Too many attempts to authenticate';
 SBiometricErrorSystemErrorInvalidContext = 'Invalid context';
 SBiometricErrorSystemErrorCancelledBySystem = 'Cancelled by system';

implementation

end.

Cevapla
#27
(17-03-2024, Saat: 15:07)emozgun Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Merhabalar
Delphi 12'de Consts ve Dialogs pas dosyaları dcu olarak geliyor.
Delphi 12'ye geçince, Fesih beyin bildirdiği Delphi 10'dan beri çalışan proje dizinine koyduğumuz FMX.Consts.pas dosyasının adını FMX.Consts.pas.delphi10.x olarak değiştirip yeni FMX.Consts.pas koyuyor, fakat bu dosya proje dizininde durdurkça derleme yapamayıp [dcc64 Fatal Error] F2613 Unit 'FMX.Filter' not found hatası veriyor.
Evet/Hayır yazdırma için Delphi 12'de çözüm var mı?

Selamlar, 
Bu tür sorular için eski topiklerin arkasına eklemek yerine yeni topik açsanız izlemek çok daha kolay olacak kanaatindeyim.
hoşça kalın, iyi çalışmalar

(17-03-2024, Saat: 15:07)emozgun Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Merhabalar
Delphi 12'de Consts ve Dialogs pas dosyaları dcu olarak geliyor.
Delphi 12'ye geçince, Fesih beyin bildirdiği Delphi 10'dan beri çalışan proje dizinine koyduğumuz FMX.Consts.pas dosyasının adını FMX.Consts.pas.delphi10.x olarak değiştirip yeni FMX.Consts.pas koyuyor, fakat bu dosya proje dizininde durdurkça derleme yapamayıp [dcc64 Fatal Error] F2613 Unit 'FMX.Filter' not found hatası veriyor.
Evet/Hayır yazdırma için Delphi 12'de çözüm var mı?

Selamlar,

FMX.Filter.pas adlı bir unit'i bulamadığı için bu hatayı veriyor. Ya FMX.Filter.dcu'yu da proje klasörüne kopyalayın, ya da projenizdeki Unit'lerin uses kısmında bu birimi arayarak, eğer kullanılmıyorsa kaldırın.

Ancak bu DCU'nun zaten derlenmiş durumda 
C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\23.0\lib\{$platform}\{$config}
klasöründe var olması gerekir. Yani bu tür bir hata veriyorsa şu sorunlardan biri olabilir.
1-Kurulum düzgün yapılmamıştır, DCU'lar eksiktir.
2-Kurulum düzgün yapılmıştır ancak FMX.Filter.dcu birimi sizin yüklediğiniz versiyonda yoktur. (Küçük bir olasılık)
3-Projenizde FMX.Filter path verilerek uses'a alınmıştır ve bu path geçersizdir.

İyi çalışmalar dilerim

(17-03-2024, Saat: 15:07)emozgun Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Merhabalar
Delphi 12'de Consts ve Dialogs pas dosyaları dcu olarak geliyor.
Delphi 12'ye geçince, Fesih beyin bildirdiği Delphi 10'dan beri çalışan proje dizinine koyduğumuz FMX.Consts.pas dosyasının adını FMX.Consts.pas.delphi10.x olarak değiştirip yeni FMX.Consts.pas koyuyor, fakat bu dosya proje dizininde durdurkça derleme yapamayıp [dcc64 Fatal Error] F2613 Unit 'FMX.Filter' not found hatası veriyor.
Evet/Hayır yazdırma için Delphi 12'de çözüm var mı?

NOT: Neden versiyon değiştirince bu bu hatayı verdiğine gelince, sanırım kullandığınız biileşenlerden birisi D12'de artık FMX.Filter.dcu'yu kullanıyor (muhtemelen FMX.Dialogs.dcu).
Cevapla
#28
Anlaşılan Community Edition'da pas dosyaları gelmiyormuş
@RAD Coder hocam gönderdiğiniz source dizinini dosyalarından FMX.Consts.pas hata vermedi, çok teşekkürler. @elixir84 @mustafaozpinar sağolun
Cevapla
#29
(19-03-2024, Saat: 21:53)emozgun Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Anlaşılan Community Edition'da pas dosyaları gelmiyormuş
@RAD Coder hocam gönderdiğiniz source dizinini dosyalarından FMX.Consts.pas hata vermedi, çok teşekkürler. @elixir84 @mustafaozpinar sağolun

Merhaba,

Delphi 12 sürümünü kullandığınızdan emin misiniz? Kullandığınız Delphi 10.2 olabilir mi?
Bildiğim kadarı ile şuan Delphi 11.3 Community Edition son sürüm.
Önceki sürümlerde PAS kaynak kodları dosyaları yerine DCU dosyaları mevcuttu. Hatırladığım kadarı ile Delphi 11 CE sürümü ve sonrasında PAS dosyaları da açık şekilde gelmeye başladı.
Sizi etkiler mi bilmiyorum, sürümler arası dosya içerik farkları olabiliyor.

İyi çalışmalar.
Cevapla
#30
@engerex doğru Community Edition değil Delphi 12 Architect Trial Edition'mış. Trial olduğu için dcu dosyaları ile gelmiş
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  TPie nesnesi yanına etiket yazdırma 41linea41 2 1.044 12-05-2021, Saat: 16:15
Son Yorum: 41linea41
  Bulut veya iP Yazıcıdan Yazdırma gonulali 3 1.298 10-03-2021, Saat: 11:25
Son Yorum: mkysoft
  Mobil Uygulamada Yazdırma İşlemi Hk. seydigozegir@gmail.com 5 4.008 16-10-2019, Saat: 16:09
Son Yorum: seydigozegir@gmail.com
  Firemonkey MessageDlg Türkçeleştirmek narkotik 14 9.090 21-08-2019, Saat: 13:03
Son Yorum: SimaWB
  Andorid Pdf Oluştuma ve Yazdırma Hakkında glagher 1 1.855 03-08-2019, Saat: 18:08
Son Yorum: 3ddarkKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi