Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[ÇÖZÜLDÜ] Google Calendar API Server tipi Erişim Metodu hakkında tecrübesi olan
#21
Teşekkürler.
Cevapla
#22
Muharrem Bey, programı kendi mail adres bilgilerim ile denedim, verdiğim eposta adresine hatırlatmayı başarı ile ekliyor.
Notlarım:
Api yetkilendirmesini sıkıntısız ve çok seri yapıyor.
oluşturan id ne işe yarıyor bilemedim, oraya client id bilgimi yazdım.
Hatırlatmayı tüm gün değil de, saat olarak yaptığımda google ile aramızda saat farkı olduğunu gördüm,(hatırlatmayı 3 saat sonraya ekliyor)
Log verilerini göstermeniz çok hoşuma gitti,
Telefondan hatırlatmayı görebilmek için takvim uygulamasında "yenile" işlemi yapmam gerekti.
Sonuç olarak; fikriniz ve programa dönüşmüş hali çok iyi.
Paylaşımınız için çok teşekkür ederim.
Cevapla
#23
Merhaba.

- İşte süper bir cevap. Böyle bir cevaba kod gözü kapalı paylaşılır. Smile

- Helper Class kaynak kodları ve buradaki paylaşılan örnek projeyi GitHub linkini takibe alın. Güncelleme yaparsam oradan son halini indirirsiniz. 
Şimdi burada paylaşılan kod sürekli eskiyecek.
oyxa0qxxaxmtge5z8ejw.png

- Olası dosya linki ölür - kaynak kod forumda açık kalsın diye buraya da yazıyorum. Aynı zamanda "Neyi indiriyorum?" sorusuna cevap için kodlara bakıp işine yarayan olursa indirsin diye Delphi Code bloğu ile açık bırakıyorum.

- Ayrıca mesajın sonunda Google'da hesap açarak OAuth için giriş ve API key alma aşamalarını da ekran alıntılarını ekliyorum.

- Meraklısına ek bilgi : initialization'da CLASS kendiliğinden CREATE ediliyor, finalization'da kendiliğinden free ediliyor. Yani UNIT'i eklemeniz kafi. Herhangi bir CREATE işlemi yapmanıza lüzum yok. Zaten örnek projeyi incelersiniz.


Herkese yarasın diyorum  Shy

Saygı ve sevgilerimle.

Delphi Code TAGI ile eklemiştim ama araya DelphiCAN site kodları SMILEY ekledi. Ben de kuru code tagına aldım. Smile

{***************************************************************************}
{                                                                           }
{                         Google Calendar API Class                         }
{                                                                           }
{                    Copyright (C) 2018 Muharrem ARMAN                      }
{                         muharrem.arman@trt.net.tr                         }
{                                                                           }
{***************************************************************************}
{                                                                           }
{  Google Calendar API Servisinden Yardım alarak                            }
{  Yaygınlaşan Mobil cihazların Takvim varsayılanı olan Google Takvim       }
{  otomatik Event oluşturmak / silmek / güncellemek vb. işlemler için       }
{  kullanılmaktadır.                                                        }
{                                                                           }
{  USES listesine bu UNIT'in eklenmesi yeterlidir.                          }
{  Ekstra bir tanımlamaya gerek yoktur.                                     }
{  kendiliğinden nesneyi Create edecek, çıkarken de FREE edecektir          }
{                                                                           }
{  Kullanımı :                                                              }
{ (1) Formunuzun OnCreate olayına da aşağıdaki size özel tanımları yapınız. }
{                                                                           }
{                                                                           }
{  xGoogleCal.Api_Key       := 'AIzaSy...........................uPW5lM';   }
{  xGoogleCal.Client_Id     := '705649...........................umcrfnb0fam}
{  xGoogleCal.Client_secret := 'gMhN.................GtX';                  }
{  xGoogleCal.Scopes        := 'https://www.googleapis.com/auth/calendar';  }
{  xGoogleCal.Auth_Uri      := 'https://accounts.google.com/o/oauth2/auth'; }
{  xGoogleCal.Token_Uri     := 'https://accounts.google.com/o/oauth2/token';}
{  xGoogleCal.Redirect_Uris := 'urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob';                 }
{  xGoogleCal.CalendarID    := 'delphicanapi@gmail.com';                    }
{                                                                           }
{  xGoogleCal.Log           := Memo1.Lines; // LOG Kaydı Lazım olursa       }
{                                                                           }
{  Üzerinde değişiklik yapmak serbesttir ancak lütfen bu etiket bloğu       }
{  içine yaptığınız değişikliği ve künyenizi yazmayı ihmal etmeyiniz.       }
{                                                                           }
{***************************************************************************}
{  Değişikliği Yapan,  Yapılan Ekleme/Değişiklik bilgisi :                  }
{                                                                           }
{                                                                           }
{                                                                           }
{***************************************************************************}

unit GoogleCalendar_Helper;

interface
Uses
//  ShareMem, // Indy Bileşen olmayan ama varmış gibi rapor edilen Memory Leak
             // Sorununa kökten çözüm oluyordu...
             // Ancak bilgisayarlarda "Borlndmm.dll" ihtiyacı doğuyor ondan kaldırdım.
   Windows, Forms, Graphics, Controls, GifImg, Dialogs, SysUtils, Classes, Variants,
   ShellApi, SHDocVw, DateUtils, MSHTML, ComObj,
   IdHttp, IdGlobal, IdSSLOpenSSL, IdAntiFreeze, IdThread;

Type
 pAttendeesRecord = ^tAttendeesRecord;
 tAttendeesRecord = Record
     attEmail     : String;
     attDispName  : String;
     attComment   : String;
     attId        : String;
     attOrganizer : Boolean;
end;

Type
 pCalEventRecord = ^tCalEventRecord;
 tCalEventRecord = Record
    BasTar      : TDateTime;
    BitTar      : TDateTime;
    TimeZone    : String;
    boolTumGun  : Boolean;
    description : String;
    colorId     : Integer;
    location    : String;
    summary     : String;
    creaDispName: String;
    creaEmail   : String;
    creaId      : String;
    Attendees   : Array of pAttendeesRecord;
end;

Type
 TSorguTipi = ( stGET, stPOST, stDELETE, stGET_KEYParam, stPOST_KEYParam, stDELETE_KEYParam );

Type
 TGoogleCal_Helper = Class(TObject)
 private
   Const
     FCalendarUri  = 'https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/';
   Var
     Fapi_Key                      : String;
     Fclient_id                    : String;
     Fclient_secret                : String;
     FScopes                       : String;
     Fauth_uri                     : String;
     Ftoken_uri                    : String;
     Fredirect_uris                : String;

     FAuth20_Code                  : String;
     FLog                          : TStrings;
     FAccess_Token                 : String;
     FExpires_In                   : String;
     FRefresh_Token                : String;
     FToken_Type                   : String;
     FCalendarID                   : String;
     FLoginGmail                   : string;
     FLoginPass                    : string;
     FDebugMode                    : boolean;

   function  EncodeURI(const ASrc: string): UTF8String;
   function  WEBIslemler( aType: TSorguTipi; aUrl : String; boolJSON:boolean = false; slParam: TStringList = nil ): String;
   procedure LOGla( strIcerik: String );
 public
   constructor Create;
   destructor  Destroy; Override;
   function    GoogleOAUTH_01: string;
   function    GoogleOAUTH_02: string;
   property    CalendarID    : string read FCalendarID Write FCalendarID;
   property    Api_Key       : string read FApi_Key Write FApi_Key;
   property    Client_Id     : string read Fclient_id Write Fclient_id;
   property    Client_Secret : string read FClient_Secret Write FClient_Secret;
   property    Scopes        : string read FScopes Write FScopes;
   property    Auth_Uri      : string read FAuth_Uri Write FAuth_Uri;
   property    Token_Uri     : string read FToken_Uri Write FToken_Uri;
   property    Redirect_Uris : string read FRedirect_Uris Write FRedirect_Uris;
   property    LoginGmail    : string read FLoginGmail Write FLoginGmail;
   property    LoginPass     : string read FLoginPass Write FLoginPass;
   property    DebugMode     : boolean read FDebugMode Write FDebugMode;
   function    ReferansKontol: String;
   property    Log           : TStrings read FLog Write FLog;
   property    AccessToken   : string read FAccess_Token;
   function    CalEventList  : String;
   procedure   CalEventIDs   ( Liste : TStrings );
   function    CalEventEkle  ( aEvent: pCalEventRecord ): String;
   function    CalEventSil( aEventId: String ): String;
   function    CalEventFromID(aEventId: String): String;
   function    ParseEvent(strIcerik: String): pCalEventRecord;
   function    AradanSec(var strIcerik: String; strBas, strSon: String; boolTrim:boolean=false ): string;
 end;

type
{ TIdHTTP } // DoRequest() TIdHttp sınıfının "Private" alanda olduğundan
           // bu şekilde kullanabildik. Public yeni bir procedure elde ettik.
 TIdHTTP = class(IdHTTP.TIdHTTP)
 public
   procedure DeleteEx(AURL: string; AResponseContent: TStream);
 end;


Var
 xGoogleCal : TGoogleCal_Helper;

implementation

// {$R RES\RES.RES} // SSL DLL'leri Resource olarak saklandığında lazım...
                   // Lisans sorunu olmasın diye projeden çıkardım....
                   // OpenSSL kütüphanesi sonuçta nette her yerde var.

{ TIdHTTP } // DoRequest() TIdHttp sınıfının "Private" alanda olduğundan
           // bu şekilde kullanabildik. Public yeni bir procedure elde ettik.
procedure TIdHTTP.DeleteEx(AURL: string; AResponseContent: TStream);
begin      // Ne için ekledik, GET, POST, PUT gibi bir de DELETE metodunu istiyoruz.
 DoRequest(Id_HTTPMethodDelete, AURL, nil, AResponseContent, []);
end;

function TGoogleCal_Helper.ReferansKontol(): String;
begin
 Result := '';
 if FLoginGmail     = ''  then Result := Result + #13 + 'LoginGmail bilgisi Tanımlanmamış';
 if FLoginPass      = ''  then Result := Result + #13 + 'LoginPass bilgisi Tanımlanmamış';
 if FApi_Key        = ''  then Result := Result + #13 + 'Api_Key bilgisi Tanımlanmamış';
 if Fclient_id      = ''  then Result := Result + #13 + 'Client_Id     bilgisi Tanımlanmamış';
 if Fclient_secret  = ''  then Result := Result + #13 + 'Client_Secret bilgisi Tanımlanmamış';
 if FScopes         = ''  then Result := Result + #13 + 'Scopes        bilgisi Tanımlanmamış';
 if Fauth_uri       = ''  then Result := Result + #13 + 'Auth_Uri      bilgisi Tanımlanmamış';
 if Ftoken_uri      = ''  then Result := Result + #13 + 'Token_Uri     bilgisi Tanımlanmamış';
 if Fredirect_uris  = ''  then Result := Result + #13 + 'Redirect_Uris bilgisi Tanımlanmamış';
end;

constructor TGoogleCal_Helper.Create;
begin
 Inherited;  // Create'de  daima başta call edicez...
 //...
 FCalendarID := 'primary'; // Varsayılan Takvim
end;

destructor TGoogleCal_Helper.Destroy;
begin
 //...
 // Indy paketi aslında MemoryLeak OLMAYAN Leak Warning için... Ref: "Remy Lebeau"
 if GThreadCount <> Nil then GThreadCount.Free;
 Inherited;  // Destroy'da daima sonda call edicez...
end;

function TGoogleCal_Helper.EncodeURI(const ASrc: string): UTF8String;
const
 HexMap: UTF8String = '0123456789ABCDEF';
 function IsSafeChar(ch: Integer): Boolean;
 begin
        if (ch >= 48) and (ch <=  57) then Result := True  // 0-9
   else if (ch >= 65) and (ch <=  90) then Result := True  // A-Z
   else if (ch >= 97) and (ch <= 122) then Result := True  // a-z
   else if (ch =  33) then Result := True // !
   else if (ch >= 39) and (ch <=  42) then Result := True  // '()*
   else if (ch >= 45) and (ch <=  46) then Result := True  // -.
   else if (ch =  95) then Result := True // _
   else if (ch = 126) then Result := True // ~
   else Result := False;
 end;
var
 I, J    : Integer;
 ASrcUTF8: UTF8String;
begin
 Result := '';
 ASrcUTF8 := UTF8Encode(ASrc);
 // UTF8Encode gerekli değil, dönüştürme uyarısını vermesin diye eklendi

 I := 1; J := 1;
 SetLength(Result, Length(ASrcUTF8) * 3); // her byte için %xx yer ayrılıyor

 while I <= Length(ASrcUTF8) do
 begin
   if IsSafeChar(Ord(ASrcUTF8[I])) then
   begin
     Result[J] := ASrcUTF8[I];
     Inc(J);
   end
   else if ASrcUTF8[I] = ' ' then
   begin
     Result[J] := '+';
     Inc(J);
   end
   else
   begin
     Result[J  ] := '%';
     Result[J+1] := HexMap[(Ord(ASrcUTF8[I]) shr  4) + 1];
     Result[J+2] := HexMap[(Ord(ASrcUTF8[I]) and 15) + 1];
     Inc(J,3);
   end;
   Inc(I);
 end;

 SetLength(Result, J-1);
end;

function SetDllDirectory(lpPathName:PWideChar): Bool; stdcall; external 'kernel32.dll' name 'SetDllDirectoryW';

function TGoogleCal_Helper.WEBIslemler( aType: TSorguTipi; aUrl : String; boolJSON:boolean = false; slParam: TStringList = nil ): String;
 function GetTempDir: string;
 var
   TempDir:     DWORD;
 begin
   SetLength(Result, MAX_PATH);
   TempDir := GetTempPath(MAX_PATH, PChar(Result));
   SetLength(Result, TempDir);
 end;
Var
 OpenSSL          : TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL;
 IdHttp           : TIdHttp;
 AResponseContent : TStringStream;
 Req_Json         : TStream;
//a,b : Integer;
begin
 Result := '';
 if (aType = stPost) and (slParam = nil) then Exit;

 if Pos('https', aUrl ) > 0  then
 begin // HTTPS erişim yapılacak...
       // OpenSSL kütüphaneleri Gerekli.
       
(* // SSL Kütüphaneleri lisans sorunu yaratmasın diye RESOURCE altından çıkardım.
   {$IF CompilerVersion >= 22.0} a := 3; b := 4;  // XE
   {$ELSE}                       a := 1; b := 2;  // D7 = 15.0
   {$IFEND}
     With TResourceStream.Create(HInstance, Format('ssl_%.2d', [a]), RT_RCDATA) do
     begin
       Try
         SaveToFile( GetTempDir + 'ssleay32.dll' );
       Except
         // Dosya Açık
       End;
       Free;
     end;

   //if NOT FileExists(GetTempDir + 'libeay32.dll') then
     With TResourceStream.Create(HInstance, Format('ssl_%.2d', [b]), RT_RCDATA) do
     begin
       Try
         SaveToFile( GetTempDir + 'libeay32.dll' );
       Except
         // Dosya Açık
       End;
       Free;
     end;
// Bendeki Indy sürümü ile uyumsuzdu... Alttaki şekilde değiştirdim...
// IdSSLOpenSSLHeaders.IdOpenSSLSetLibPath( GetTempDir );
// IdSSLOpenSSLHeaders.Load;

// SSL DLL'lerini RES içinden TempDir'e aldık...
   SetDllDirectory( StringToOLEStr(GetTempDir) );
*)

 end;

 OpenSSL := TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL.Create(Nil);
 With OpenSSL do begin
   MaxLineAction          := IdGlobal.maSplit;
   ConnectTimeout         := 15000;
   SSLOptions.Method      := sslvSSLv23;
   SSLOptions.Mode        := sslmUnassigned;
   SSLOptions.VerifyMode  := [];
   SSLOptions.VerifyDepth := 0;
 end;

 IdHttp  := TIdHttp.Create(nil);
 With IdHTTP do begin
   ConnectTimeout         := 10000;
   ReadTimeout            := 10000;
   IOHandler              := OpenSSL;
   Request.ContentType    := 'application/x-www-form-urlencoded';
   Request.Accept         := 'Accept=text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8';
   Request.UserAgent      := 'Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)';
   Request.BasicAuthentication     := False;
   ProxyParams.BasicAuthentication := False;
   ProxyParams.ProxyPort  := 0;
   HTTPOptions            := [hoForceEncodeParams];
   HandleRedirects        := True;
 end;

 AResponseContent := TStringStream.Create('');
 Try
   if aType in [stGET_KEYParam, stPOST_KEYParam, stDELETE_KEYParam] then
   begin
     IdHttp.Request.CustomHeaders.Values['Authorization'] := 'Bearer' + ' ' + FAccess_Token;

     if boolJSON then With IdHttp do
     begin
       HTTPOptions                         := [hoForceEncodeParams];
       AllowCookies                        := True;
       HandleRedirects                     := True;
       ProxyParams.BasicAuthentication     := False;
       ProxyParams.ProxyPort               := 0;
       Request.ContentLength               := -1;
       Request.ContentRangeEnd             := 0;
       Request.ContentRangeStart           := 0;
       Request.ContentRangeInstanceLength  := 0;
       Request.ContentType         := 'application/json';
       Request.Accept              := 'application/json;odata=verbose;';
       Request.BasicAuthentication := False;
       Request.UserAgent           := 'Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)';
       Request.CustomHeaders.Values['DataServiceVersion'] := '2.0';
     end;

   end;

   case aType of
   stDELETE, stDELETE_KEYParam:
     begin
       Try
         IdHttp.DeleteEx( aUrl, AResponseContent );
       Except on E : Exception do
         begin
           if Pos('404 Not Found', E.Message) > 0
           then MessageDlg( 'Hatalı Giriş veya Event Bulunamadı...', mtError, [mbOk], 0 )
           else
           if Pos('410 Gone', E.Message) > 0
           then MessageDlg( 'Event Zaten Silinmiş...', mtError, [mbOk], 0 )
           else InputBox('stDELETE','Hata', E.Message );
         end;
       End;
     end;
   stGET, stGET_KEYParam:
     begin
       Try
         LOGLa( 'stGET, stGET_KEYParam : ' + aURL );
         IdHttp.Get ( aUrl, AResponseContent );
       Except on E : Exception do
         if Pos('401 Unauthorized', E.Message) > 0
         then MessageDlg( 'Önce Login Olmalısınız...', mtError, [mbOk], 0 )
         else InputBox('stGET','Hata', E.Message );
       End;
     end;
   stPOST, stPOST_KEYParam:
     begin
       if boolJSON
       then begin
         Req_Json := TStringStream.Create( slParam.Text );
         try
           Req_Json.Position := 0;
           FLog.LoadFromStream( Req_Json );
           Req_Json.Position := 0;
           Try
             IdHttp.Post( aUrl, Req_Json, AResponseContent );
           Except on E : Exception do
             if Pos('401 Unauthorized', E.Message) > 0
             then MessageDlg( 'Önce Login Olmalısınız...', mtError, [mbOk], 0 )
             else InputBox('stPOST','Hata', E.Message );
           End;
         finally
           Req_Json.Free;
         end;
       end
       else begin
         try
           IdHttp.Post( aUrl, slParam, AResponseContent );
         Except on E : Exception do
           if Pos('401 Unauthorized', E.Message) > 0
           then MessageDlg( 'Önce Login Olmalısınız...', mtError, [mbOk], 0 )
           else InputBox('stPOST_ELSE','Hata', E.Message );
         End;
       end;
     end;
   end; // case
   Result := AResponseContent.DataString;
 Finally
   IdHttp.Free;
   IdHttp.IOHandler := nil;
   OpenSSL.Free;
   AResponseContent.Free;
 End;
end;

function TGoogleCal_Helper.GoogleOAUTH_01(): String;
// Uses SHDocVw, MSHTML;
 function IEButonaBas( IEBrowser : SHDocVw.InternetExplorer; strButtonId: String ):boolean;
 Var
   Browser      : IWebBrowser2;
   Doc          : MSHTML.IHtmlDocument2;
   Document     : IHTMLDocument3;
   Element      : IHTMLElement;
 begin
   Result := False;
   if Supports( IEBrowser , IWebBrowser2, Browser ) then
   begin
     Browser.Document.QueryInterface(IHtmlDocument2, Doc);
     Document := Browser.Document as IHTMLDocument3;
     Element  := Document.GetElementById( strButtonID ) as IHTMLElement;
     LOGLa( Format('%s : %s', [ Element.tagName, Element.Id ]) );
     if Assigned( Element ) then
     if Element.Id = strButtonId then
     begin
       Element.Click;
       Result := True;
     end;
   end;
 end;

 function IEVeriGir( IEBrowser : SHDocVw.InternetExplorer; strInputNameOrId, strVeri: String ):boolean;
 Var
   Browser      : IWebBrowser2;
   Doc          : MSHTML.IHtmlDocument2;
   Document     : IHTMLDocument3;
   Element      : IHTMLElement;
   Collection   : IHTMLElementCollection;
   i            : Integer;
 begin
   Result := False;
   if Supports( IEBrowser , IWebBrowser2, Browser ) then
   begin
     Browser.Document.QueryInterface(IHtmlDocument2, Doc);
     Document := Browser.Document as IHTMLDocument3;
     Collection := Document.getElementsByTagName( 'INPUT' );
     i := 0;
     while (NOT Result) and (i < Collection.length) do
     begin
       Element := Collection.item(i, Variants.EmptyParam) as IHTMLElement;
       LOGLa( Format('%s : %s', [ Element.tagName, (Element as IHTMLInputElement).name ]) );
       if ( (Element as IHTMLInputElement).name = strInputNameOrId )
       or ( Element.id = strInputNameOrId )
       then
       begin
         (Element as IHTMLInputElement).value := strVeri;
         Result := True;
       end;
       inc(i);
     end;
   end;
 end;

var
 IE                : IWebBrowser2;
 Flags,
 TargetFrameName,
 PostData, Headers : Olevariant;
 aURL              : String;
 Zaman             : Cardinal;
 sil, str          : String;
begin
 Result := '';
 aURL := ''
         + FAuth_Uri
         +'?'
         +'response_type=code'
         +'&scope='        + FScopes
         +'&redirect_uri=' + FRedirect_Uris
         +'&client_id='    + FClient_Id
         +'&user_id='      + FLoginGmail
         ;

 LOGla( aURL );
 Flags           := 0;
 TargetFrameName := 0;
 Postdata        := 0;
 Headers         := 0;


 IE := CreateOleObject('InternetExplorer.Application') as IWebBrowser2;
LogLa( 'MainUrl: ' + aUrl );
 IE.Navigate( aURL, Flags, TargetFrameName, PostData, Headers );

 IE.Visible := FDebugMode;

 // 2 saniye Butonun aktifleşmesini bekliyoruz...
 Zaman := GetTickCount + 2000;
 while GettickCount < Zaman do begin
   Application.ProcessMessages;
   Sleep(10);
 end;

 str := ( IE.Document as iHTMLDocument2).body.innerHTML;
 if Pos('submit_approve_access', str) <= 0 then
 begin // Login Ekranı Gelmiş Demektir.

   if Pos('identifierNext', str) > 0 then
   begin // eposta isteniyor Demektir.
     if IEVeriGir  ( IE, 'identifier', FLoginGmail )
       then IEButonaBas( IE, 'identifierNext' );

     // 2 saniye Butonun aktifleşmesini bekliyoruz...
     Zaman := GetTickCount + 2000;
     while GettickCount < Zaman do begin
       Application.ProcessMessages;
       Sleep(10);
     end;
   end;

   str := ( IE.Document as iHTMLDocument2).body.innerHTML;
   if Pos('passwordNext', str) > 0 then
   begin // Password isteniyor Demektir.
     if IEVeriGir( IE, 'password', FLoginPass )
       then IEButonaBas( IE, 'passwordNext' );

     // 2 saniye Butonun aktifleşmesini bekliyoruz...
     Zaman := GetTickCount + 2000;
     while GettickCount < Zaman do begin
       Application.ProcessMessages;
       Sleep(10);
     end;
   end;
 end;

 str := ( IE.Document as iHTMLDocument2).body.innerHTML;
 if Pos('submit_approve_access', str) > 0 then
 begin
   if NOT IEButonaBas( IE, 'submit_approve_access' ) then
   begin
     ShowMessage('Login Başarısız.');
     Exit;
   end;
 end else begin
   ShowMessage('Login Başarısız.');
   Exit;
 end;

 Zaman := GetTickCount + 2000;
 while GettickCount < Zaman do begin
   Application.ProcessMessages;
   Sleep(10);
 end;

 while (IE.Busy) do
 begin
   Sleep(1);
   Application.ProcessMessages;
   LOGLa( TimeToStr(now));
 end;

 str := ( IE.Document as iHTMLDocument2).body.innerHTML;

 if ( Pos('id="code"', str) > 0 ) // Pos('Bu kodu kopyalayın', str ) > 0
 then begin
   sil := 'value="';
     System.Delete(str, 1, Pos(sil, str) + Length( sil )-1 );
   FAuth20_Code := Copy( str, 1, pos('"', str)-1 );
     LOGla( 'OAuth 2.0 işlemi Başarılı...' );
     LOGla( 'Token Almak için AuthCode = ' + FAuth20_Code );
 end;
 IE.Quit;
 IE := nil;
 GoogleOAUTH_02();
end;

function TGoogleCal_Helper.GoogleOAUTH_02(): string;
Var
 slParam  : TStringList;
 strGelen, str, sil : String;
begin
 slParam := TStringList.create;
 Try
   slParam.Add('grant_type=authorization_code'      );
   slParam.Add('code='         + FAuth20_Code );
   slParam.Add('client_id='    + FClient_Id          );
   slParam.Add('client_secret='+ FClient_Secret      );
   slParam.Add('redirect_uri=' + FRedirect_Uris      );

   LOGla( slParam.text );
   LOGla( 'Access Token için Başvuru Aşamasındayız...' );
   strGelen := WEBIslemler( stPOST, FToken_uri, false, slParam );

   str := strGelen;
   sil := '"access_token" : "';
     System.Delete(str, 1, pos(sil, str) + length(sil)-1 );
     FAccess_Token := trim( Copy(str, 1, pos('"', str)-1) );
   sil := '"expires_in" : ';
     System.Delete(str, 1, pos(sil, str) + length(sil)-1 );
     Fexpires_in   := trim( Copy(str, 1, pos(',', str)-1) );
   sil := '"refresh_token" : "';
     System.Delete(str, 1, pos(sil, str) + length(sil)-1 );
     Frefresh_token:=  trim( Copy(str, 1, pos('"', str)-1) );
   sil := '"token_type" : "';
     System.Delete(str, 1, pos(sil, str) + length(sil)-1 );
     Ftoken_type   := trim( Copy(str, 1, pos('"', str)-1) );
   Result := strGelen;
 Finally
   slParam.Free;
   LOGla('Access_Token Geldi : ' + FAccess_Token );
 End;
end;

procedure TGoogleCal_Helper.LOGla( strIcerik: String );
begin
 if (FLog = nil) then Exit;
 if strIcerik = '!!!! TEMİZLE !!!!' then
 begin
   FLog.Clear;
   Exit;
 end;
 FLog.Add( strIcerik );
end;

function TGoogleCal_Helper.AradanSec(var strIcerik: String; strBas, strSon: String; boolTrim:boolean=false ): string;
Var
 strOrjKaynak : String;
begin
 Result := '';
 strOrjKaynak := strIcerik;
 if Pos( strBas, strIcerik ) > 0 then
 begin
   System.Delete( strIcerik, 1, Pos( strBas, strIcerik )+ Length( strBas )-1 );
   if strSon <> ''
     then Result := Trim( Copy(strIcerik, 1, Pos( strSon, StrIcerik ) -1) )
     else Result := Trim( strIcerik );
 end;
 if NOT boolTrim then strIcerik := strOrjKaynak;
end;

function TGoogleCal_Helper.CalEventEkle(aEvent: pCalEventRecord ): String;
const
 jsonDateFmt   = '  "dateTime": "%.4d-%.2d-%.2dT%.2d:%.2d:%.2d.000Z",';
 jsonAllDayFmt = '  "date": "%.4d-%.2d-%.2d",';
Var
 strEkle  : String;
 slParam  : TStringList;
 i        : Integer;
begin
 slParam := TStringList.Create;

 With slParam do begin
   Add( '{'                                          );
   Add( '  "start": {'                                );

   if aEvent.boolTumGun then begin
     strEkle := Format( jsonAllDayFmt, [ YearOf(aEvent.BasTar), MonthOf(aEvent.BasTar), DayOf(aEvent.BasTar) ] );
   end else begin
     strEkle := Format( jsonDateFmt, [ YearOf(aEvent.BasTar), MonthOf(aEvent.BasTar), DayOf(aEvent.BasTar), HourOf(aEvent.BasTar), MinuteOf(aEvent.BasTar), SecondOf(aEvent.BasTar) ] );
   end;
   Add( strEkle                                      );

   if aEvent.TimeZone <> ''
   then
   Add( '  "timeZone": "'+aEvent.TimeZone+'"'        );
   Add( ' },'                                        );
   Add( '  "end": {'                                  );
   if aEvent.boolTumGun then begin
     strEkle := Format( jsonAllDayFmt, [ YearOf(aEvent.BitTar), MonthOf(aEvent.BitTar), DayOf(aEvent.BitTar) ] );
   end else begin
     strEkle := Format( jsonDateFmt,   [ YearOf(aEvent.BitTar), MonthOf(aEvent.BitTar), DayOf(aEvent.BitTar), HourOf(aEvent.BitTar), MinuteOf(aEvent.BitTar), SecondOf(aEvent.BitTar) ] );
   end;
   Add( strEkle                                      );
   if aEvent.TimeZone <> ''
   then
   Add( '  "timeZone": "'+aEvent.TimeZone+'"'        );
   Add( ' },'                                        );
   if aEvent.description <> ''
   then
   Add( ' "description": "'+ UTF8Encode(aEvent.description)+'",'  );
   if aEvent.colorId > 0
   then
   Add( ' "colorId": "'+IntToStr(aEvent.colorId)+'",'             );
   if aEvent.location <> ''
   then
   Add( ' "location": "'+ UTF8Encode(aEvent.location) + '",'      );
   if aEvent.summary <> ''
   then
   Add( ' "summary": "'+ UTF8Encode(aEvent.summary) + '",'        );
   Add( ' "creator": {'                                          );
   if aEvent.creaDispName <> ''
   then
   Add( '  "displayName": "'+ UTF8Encode(aEvent.creaDispName)+'",');
   if aEvent.creaEmail <> ''
   then
   Add( '  "email": "'+ UTF8Encode(aEvent.creaEmail)+'",'         );
   if aEvent.creaId <> ''
   then
   Add( '  "id": "'+ UTF8Encode(aEvent.creaId)+'"'                );
   Add( ' },'                                                    );
   Add( ' "attendees": ['                                        );
   for i := low(aEvent.Attendees) to high(aEvent.Attendees) do
   begin
     Add( '  {'                                                                    );
     if aEvent.Attendees[i].attEmail <> ''
     then
     Add( '   "email": "'+aEvent.Attendees[i].attEmail+'",'                        );
     if aEvent.Attendees[i].attDispName <> ''
     then
     Add( '   "displayName": "'+ UTF8Encode( aEvent.Attendees[i].attDispName )+'",' );
     if aEvent.Attendees[i].attComment <> ''
     then
     Add( '   "comment": "'+ UTF8Encode( aEvent.Attendees[i].attComment )+'",'      );
     if aEvent.Attendees[i].attId <> ''
     then
     Add( '   "id": "'+ UTF8Encode( aEvent.Attendees[i].attId )+'",'                );
     if aEvent.Attendees[i].attOrganizer
       then Add( '   "organizer": true'                     )
       else Add( '   "organizer": false'                    );
     Add( '  }'                                             );

     if i < high(aEvent.Attendees)
       then Add( '  ,'                                      );

     Dispose( aEvent.Attendees[i] ) // Hafızadan uçurduk
   end;
   Add( ' ],'                                               );
   Add( '"visibility": "default"'                           );
   Add( '}'                                                    );
 end;

 Dispose( aEvent ); // Hafızadan uçurduk
 try
   Result := WEBIslemler( stPOST_KEYParam,  FCalendarUri
                                         +  EncodeURI( FCalendarID )
                                         + '/events'
                                         + '?key='
                                         +  EncodeURI( FApi_Key ), True, slParam );
 finally
   slParam.Free;
 end;
end;

procedure TGoogleCal_Helper.CalEventIDs( Liste : TStrings );
var
 strGelen : String;
begin
 strGelen := CalEventList();
 if pos( '"items":', strGelen ) <= 0 then Exit;
 AradanSec( strGelen, '', '"kind": "calendar#event"', True );
 while Pos('"id": "', strGelen) > 0 do begin
   Liste.Add( AradanSec( strGelen, '"id": "', '"', True ) );
 end;
end;

function TGoogleCal_Helper.CalEventList: String;
Var
 strRes : String;
begin
    LOGla(  FCalendarUri
         + EncodeURI( FCalendarID )
         + '/events'
         + '?key='+ EncodeURI( FApi_Key ) );
 strRes := UTF8Decode( WEBIslemler( stGET_KEYParam, FCalendarUri
                                                 +  EncodeURI( FCalendarID )
                                                 + '/events'
                                                 + '?key='
                                                 + EncodeURI( FApi_Key ) ));
 Result := strRes;
end;

function TGoogleCal_Helper.CalEventSil(aEventId: String): String;
begin
 Result := WEBIslemler( stDELETE_KEYParam,  FCalendarUri
                                         +  EncodeURI( FCalendarID )
                                         + '/events'
                                         + '/' + aEventId
                                         +'?sendNotifications=false&key='
                                         + FApi_Key )
end;

function TGoogleCal_Helper.CalEventFromID(aEventId: String): String;
begin
 Result := WEBIslemler( stGET_KEYParam,  FCalendarUri
                                         +  EncodeURI( FCalendarID )
                                         + '/events'
                                         + '/' + aEventId );

end;

function TGoogleCal_Helper.ParseEvent( strIcerik : String ): pCalEventRecord;
Var
 str: String;
 aEvent    : pCalEventRecord;
 aKisiList : pAttendeesRecord;
 strBlok, dummy   : String;
 CId       : String;
 Tar1, Tar2: String;
 i         : Integer;
begin
 Result := nil;
 strBlok := strIcerik;
 if pos('"id": "', strBlok) > 0 then
 begin // Event gelmiş... :)
   CId    := xGoogleCal.AradanSec( strBlok, '"id": "'     , '"', True  );
   new( aEvent );
   aEvent.summary      := UTF8Decode( xGoogleCal.AradanSec( strBlok, '"summary": "', '"', False ) );
   aEvent.location     := UTF8Decode( xGoogleCal.AradanSec( strBlok, '"location": "', '"', False ) );
   aEvent.description  := UTF8Decode( xGoogleCal.AradanSec( strBlok, '"description": "', '"', False ) );

   str := strBlok;
   xGoogleCal.AradanSec( str, '"start": {', '"date', True );
   Tar1 := xGoogleCal.AradanSec( str, ': "', '"' , True );
   if Pos('T', Tar1) > 0 then
   begin // DateTime 1111-11-11 11:11
     aEvent.boolTumGun := False;
     Tar2 := Copy(Tar1, 9, 2) + DateSeparator
           + Copy(Tar1, 6, 2) + DateSeparator
           + Copy(Tar1, 1, 4)
           + ' '
           + Copy(Tar1, 12, 2) + TimeSeparator
           + Copy(Tar1, 15, 2) + TimeSeparator
   end else
   begin // Date     1111-11-11
     aEvent.boolTumGun := True;
     Tar2 := Copy(Tar1, 9, 2) + DateSeparator
           + Copy(Tar1, 6, 2) + DateSeparator
           + Copy(Tar1, 1, 4);
   end;
   aEvent.BasTar := StrToDateTime( Tar2 );

   str := strBlok;
   xGoogleCal.AradanSec( str, '"end": {', '"date', True );
   Tar1 := xGoogleCal.AradanSec( str, ': "', '"' , True );
   if Pos('T', Tar1) > 0 then
   begin // DateTime
     aEvent.boolTumGun := False;
     Tar2 := Copy(Tar1, 9, 2) + DateSeparator
           + Copy(Tar1, 6, 2) + DateSeparator
           + Copy(Tar1, 1, 4)
           + ' '
           + Copy(Tar1, 12, 2) + TimeSeparator
           + Copy(Tar1, 15, 2) + TimeSeparator
   end else
   begin // Date
     aEvent.boolTumGun := True;
     Tar2 := Copy(Tar1, 9, 2) + DateSeparator
           + Copy(Tar1, 6, 2) + DateSeparator
           + Copy(Tar1, 1, 4);
   end;
   aEvent.BitTar := StrToDateTime( Tar2 );

   str := strBlok;
   xGoogleCal.AradanSec( str, '"attendees":', '[', True );
   i := -1;
   while pos('"email": "', str) > 0 do
   begin
     inc(i);
     New(aKisiList);
     aKisiList.attEmail    := xGoogleCal.AradanSec( str, '"email": "',       '"', True  );
     Dummy := Copy( str, 1, Pos( '}', str )-1); // olmayan başlık için diğer epostaya sarkmasın diye
       aKisiList.attDispName := xGoogleCal.AradanSec( Dummy, '"displayName": "', '"', False );
       aKisiList.attComment  := xGoogleCal.AradanSec( Dummy, '"comment": "',     '"', False );
       aKisiList.attId       := xGoogleCal.AradanSec( Dummy, '"id": "',          '"', False );
       if xGoogleCal.AradanSec( Dummy, '"organizer": "',   '"', False ) = 'true'
         then aKisiList.attOrganizer := True
         else aKisiList.attOrganizer := False;
     SetLength( aEvent.Attendees, i+1 );
     aEvent.Attendees[i] := aKisiList;
   end;
   Result := aEvent;
 end;
end;

initialization
 xGoogleCal := TGoogleCal_Helper.Create;

finalization
 FreeAndNil(xGoogleCal);

end.

[b]
[b]
[b]
[b]
[b]
[b]
[b]
[b]
[b]

oudiw5kzbymqnphak5wo.png
dsvr20m0ghnl7xefqhpg.png
au6hs9bq5iugi9pihpt4.png
ggmi36bdunalzpjjsvna.png
supok4pxcsrf7ylceln4.png
eri4f05s8vnx45qm9hsl.png
uz4bdw3vcrmvc07arlz1.png
ucq9lxizfcbmr9w5rli7.png
iw8boevnmyjxwgkporca.png
rd6p1cbdvswmz90jnxsz.png
wzbsrqpybe5lh7mdsqa3.png
t01cvrawczbdhki1znho.png
qdg54ox4lj7dfcpmccn0.png
thobf6wjmjgsgiejspfk.png
edbyghscowq6vxaqbxti.png
kfza0biap5ptnwmqu2ht.png
a3jyp2e9umnh4cvzdlal.png
x8xc2njllb1zrn6svune.png
uoos4cmwzvstbrnt3nhv.png
juskktshnq89k4vxs2yp.png
g2ussfpxfnqjiudft9ez.png
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[/b]
[b]
[b]
[b]
[b]
[b]
[b]Post başına (25) tane resim hakkı varmış, Geriye kalan (10) tanesi aşağıda

o2o1cl1nboyptj1a58mu.png
koiouy1rdquehrzdraq7.png
oyktg1f9lva8ohe4cljv.png
jakoxnronpl9jfqgorrg.png
ztd23xaobfrotvrghwye.png
ti94r9yeytdni2dceyuu.png
bwcj9scqqnkkliva9mii.png
x4oncxvw4lnllzafzliw.png
l8cbeldnii78dwsln9ta.png
yalku3yagzbkvqnjydzj.png[/b][/b][/b]
[/b][/b]
[/b]
Cevapla
#24
Herkes için; Github hesabınız varsa kaynak kod paylaşımı için GithubGist tavsiye ederim.
There's no place like 127.0.0.1
WWW
Cevapla
#25
Üstdadım tavsiyene uydum

Arrow  Github Linki burada

Saygılar
Saygılarımla
Muharrem ARMAN

guplouajuixjzfm15eqb.gif


Cevapla
#26
Merhaba,
Uzun uğraşı ve emek sonucu ortaya çıkarmış olduğunuz bu nadide (aynı zamanda free) kaynak için çok teşekkür ederim.
Başarı ve katkılarınızın artarak devem etmesini diliyorum. Smile
Sayenizde formda belirlemiş olduğumuz 25 adet resim sınırını 50'ye çıkarmış bulunmaktayız. Bir sonraki konularınızda bu sınırı da aşacağınızı tahmin ediyorum. Sınırı sizin kullanmış olduğunuz limitlerle modelleyeceğiz.  Smile
Tekrardan teşekkürler, iyi çalışmalar.
While true do; Hayat döngüsü, kısır değildir! Yapılan bir yanlış, o döngünün dışına çıkmanızı sağlayacaktır.
WWW
Cevapla
#27
Arrow  SON DURUM :
GitHub linkini takibe alın. Güncelleme yaparsam oradan son halini indirirsiniz. 
Şimdi burada paylaşılan kod sürekli eskiyecek.
oyxa0qxxaxmtge5z8ejw.png
Saygılarımla
Muharrem ARMAN

guplouajuixjzfm15eqb.gif


Cevapla
#28
Muharrem Bey DateSeparator ve TimeSeparator benim delphide (10.2) undeclared identifier hatası veriyor.
Delphi versiyonuyla mı alakalı yoksa bu fonksiyonlar eksik mi?

Uygulamadaki auth işleminde google hesabına login olmaya gerek var mı? Api anahtarlarını bir kereliğine alıp programa yazsak, kullanım sırasında google hesabına login olmadan bu bilgiler yardımıyla calendar bilgileri ile işlem yapılamaz mı?
Cevapla
#29
(22-03-2018, Saat: 10:51)canbir Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Muharrem Bey DateSeparator ve TimeSeparator benim delphide (10.2) undeclared identifier hatası veriyor.
Delphi versiyonuyla mı alakalı yoksa bu fonksiyonlar eksik mi?

Uygulamadaki auth işleminde google hesabına login olmaya gerek var mı? Api anahtarlarını bir kereliğine alıp programa yazsak, kullanım sırasında google hesabına login olmadan bu bilgiler yardımıyla calendar bilgileri ile işlem yapılamaz mı?

FormatSettings.DecimalSeparator

FormatSettings.TimeSeparator
Cevapla
#30
GitHub'da şimdi gönderdiğim güncelleme bunu da kapsıyordu. Bir kaç dakikayla sizi kaçırdım Smile

Google Hesabı neden lazım ? Sınıf kodu oldukça uzun olunca görememeniz doğal.

Eğer bilgisayarınız veya kullanıcınızın bilgisayarı güvenilir uygulama kısmında tanımlı değilse, OAuth 2.0 öncesi login olmanız gerekiyor. Bu bilgi o ihtimal için hazır olmalı. Yoksa kullanıcı için Explorer Ekranını açmanız, kişinin kendisinin elle login olmasını beklemeniz gerekiyor. Exclamation

API ile EVENT'lere erişim protokolü yapılabiliyor ancak ÖNCE her sezon için başlangıçta en az BİR kere OAuht cenderesinden geçmeniz ve önce Auth Code ardından da bunu kullanarak TOKEN_ID almanız gerekiyor. Bu TOKEN_ID olmadan API KEY işe yaramıyor. Idea

Zaten bu erişime ilişkin bileşenleri yaygın olmayışı ya da firmaların ücretli olarak sunmaları da bu kısım olsa gerek. 

GitHub linkine gidip takibe alın, güncelleme gelince otomatik bilgilendirecektir.

AllInOne çözüm için bu şekli çok pratik olduWink
Saygılarımla
Muharrem ARMAN

guplouajuixjzfm15eqb.gif


Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  [ÇÖZÜLDÜ - SOLVED] Owner - Parent Form nasıl kullanılmalı? 3ddark 12 262 Dün, Saat: 09:58
Son Yorum: mrmarman
  [ÇÖZÜLDÜ] FDEventAlerter ağdan form kapanmıyor info@guzelceker.com 23 528 02-06-2020, Saat: 18:00
Son Yorum: info@guzelceker.com
  [ÇÖZÜLDÜ]canlı trend wiseman 29 778 26-05-2020, Saat: 18:35
Son Yorum: wiseman
  [ÇÖZÜLDÜ]animate işlemi wiseman 2 222 11-05-2020, Saat: 09:23
Son Yorum: wiseman
  [ÇÖZÜLDÜ]Chart Hatası hk. wiseman 5 381 05-05-2020, Saat: 17:50
Son Yorum: wisemanKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi