Konuyu Oyla:
 • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Tüm alt componentlere event atama
#1
procedure WalkChildren(Parent: TWinControl; Visit: TProc<TControl>);
var
 i: Integer;
 Child: TControl;
begin
 for i := 0 to Parent.ControlCount-1 do
 begin
   Child := Parent.Controls[i];
   Visit(Child);
   if Child is TWinControl then
     WalkChildren(TWinControl(Child), Visit);
 end;
end; 

aşağıdaki kod çalışıyor

 
WalkChildren( frame11,  procedure(Child: TControl) begin
  if Child is timageenview then
  begin
    Memo2.Lines.Add(Child.Name);
  end;
  end);

aşağıdaki kod çalışmıyor. Amacım, tüm child lerin ondblclick olayına ekleme yapmak.

WalkChildren(pagecontrol1,  procedure(Child: TControl) begin
   if Child is TOMultiPanel then
   begin
    with child do
    ondblclick :=Frame11OMultiPanel3DblClick  //// çalışmıyor
   end;
 end);
Cevapla
#2
"Bu kod çalışmıyor" ???
There's no place like 127.0.0.1
WWW
Cevapla
#3
Tavsiyem aşağıdaki konulara bir göz atmanız.
WWW
Cevapla
#4
Değerli Üstadlar yardımınıza ihtiyacım var

yapmak istediğim şeyi kısaca anlatayım componentleri kaydedip başka bir projede tekrar çağırıyorum .. onda bir problem yok ancak kaydetme işleminde herhangi bir componente event ataması yapıp tekrar çağırdığımda hata alıyorum .. hata alıyorum (invalid property value) .. oysa çağırdığım projede aynı procedure leri oluşturdum
Cevapla
#5
Lütfen sorunuzu daha anlaşılır sorar mısınız.
Bileşeni kaydedip başka bir projede açmak ne demek?
"herhangi bir componente event ataması yapıp tekrar çağırdığımda hata alıyorum": çağırırken hata alıyorum diyorsunuz ama yukarıda sorduğunuz soruda atama esnasında sorun var diyorsunuz?

Soru pek anlaşılır değil(yada ben anlayamadım)  ama yine de tahmin üzerinden yardımcı olmaya çalışayım: Paylaştığını kodlarda child değişkeni TControl tipinde ve bunun ondblclick olayına atama yapmaya çalışıyorsunuz. TControl sınıfının ondblclick olayı yok.
There's no place like 127.0.0.1
WWW
Cevapla
#6
(10-10-2018, Saat: 16:08)SimaWB Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Lütfen sorunuzu daha anlaşılır sorar mısınız.
Bileşeni kaydedip başka bir projede açmak ne demek?
"herhangi bir componente event ataması yapıp tekrar çağırdığımda hata alıyorum": çağırırken hata alıyorum diyorsunuz ama yukarıda sorduğunuz soruda atama esnasında sorun var diyorsunuz?

Soru pek anlaşılır değil(yada ben anlayamadım)  ama yine de tahmin üzerinden yardımcı olmaya çalışayım: Paylaştığını kodlarda child değişkeni TControl tipinde ve bunun ondblclick olayına atama yapmaya çalışıyorsunuz. TControl sınıfının ondblclick olayı yok.
ben anlatamadım o zaman şöyle yapıyoruz kodlarla anlatayım

aşağıdaki kod component frame11 içindeki component düzenini kaydediyor


procedure TForm9.Button1Click(Sender: TObject);
var
  idx: Integer;
  MemStr: TStream;
  sablon_id:string;

  begin
MemStr := TMemoryStream.Create;
PanelStr := TMemoryStream.Create;
    try

begin


If Not DirectoryExists(Extractfilepath(application.exename)+'TEMPLATE') Then // Klasör yoksa
If Not CreateDir(Extractfilepath(application.exename)+'TEMPLATE') Then // Oluştur
showmessage('Klasör Oluşturulamadı');
end;


    // transfer ownership of controls to the panel
    MemStr.WriteComponent(frame11);
    StreamConvert(MemStr);
    PanelStr.Position := 0;
    memo1.Lines.LoadFromStream(PanelStr);

    memo1.Lines.SaveToFile(Extractfilepath(application.exename)+'TEMPLATE\2_34.txt');


  finally
    MemStr.Free;
  end;
end;

aşağıdaki şekilde kaydediyo

  object ImageZemin: TImageEnVect
    Left = 0
   Top = 0
   Width = 833
   Height = 345
   Background = clWhite
   ParentCtl3D = False
   BorderStyle = bsNone
   ScrollBars = ssNone
   AutoFit = True
   EnableInteractionHints = True
   Align = alClient
   TabOrder = 0
   object OMultiPanel4: TOMultiPanel
     Left = 0
     Top = 0
     Width = 833
     Height = 345
     PanelCollection = <
       item
         Control = solpanel
         Position = 0.500000000000000000
         Visible = True
         Index = 0
       end
       item
         Control = sagpanel
         Position = 1.000000000000000000
         Visible = True
         Index = 1
       end>
     MinPosition = 0.020000000000000000
     Align = alClient
     TabOrder = 0
     object solpanel: TPanel
       Left = 0
       Top = 0
       Width = 416
       Height = 345
       Margins.Left = 20
       Margins.Top = 20
       Margins.Right = 20
       Margins.Bottom = 20
       Align = alClient
       BevelOuter = bvNone
       TabOrder = 0
       object OMultiPanel1: TOMultiPanel
         Left = 0
         Top = 0
         Width = 416
         Height = 345
         PanelCollection = <
           item
             Control = ImageEnView2
             Position = 1.000000000000000000
             Visible = True
             Index = 0
           end>
         MinPosition = 0.020000000000000000
         Align = alClient
         TabOrder = 0
         DesignSize = (
           416
           345)
         object ImageEnView2: TImageEnView
           Left = 0
           Top = 0
           Width = 416
           Height = 345
           Background = clBtnFace
           ParentCtl3D = False
           AutoFit = True
           Anchors = []
           EnableInteractionHints = True
           TabOrder = 0
           OnMouseDown = Panel_DublorMouseDown
           OnMouseMove = Panel_DublorMouseMove
           OnMouseUp = Panel_DublorMouseUp
         end
       end
     end
     object sagpanel: TPanel
       AlignWithMargins = True
       Left = 419
       Top = 0
       Width = 414
       Height = 345
       Align = alClient
       BevelOuter = bvNone
       TabOrder = 1
       object OMultiPanel2: TOMultiPanel
         Left = 0
         Top = 0
         Width = 414
         Height = 345
         PanelCollection = <
           item
             Control = ImageEnView1
             Position = 1.000000000000000000
             Visible = True
             Index = 0
           end>
         MinPosition = 0.020000000000000000
         Align = alClient
         TabOrder = 0
         DesignSize = (
           414
           345)
         object ImageEnView1: TImageEnView
           Left = 0
           Top = 0
           Width = 414
           Height = 345
           Background = clBtnFace
           ParentCtl3D = False
           AutoFit = True
           Anchors = []
           EnableInteractionHints = True
           TabOrder = 0
      OnMouseDown = Panel_DublorMouseDown
     OnMouseMove = Panel_DublorMouseMove
     OnMouseUp = Panel_DublorMouseUp
         end
       end
     end
   end
 end
 object Panel_Dublor: TAdvPanel
   Left = 733
   Top = 328
   Width = 209
   Height = 134
   Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
   Font.Color = clWindowText
   Font.Height = -11
   Font.Name = 'MS Sans Serif'
   Font.Style = []
   ParentFont = False
   TabOrder = 1
   UseDockManager = True
   Version = '2.4.2.0'
   Caption.Color = clHighlight
   Caption.ColorTo = clNone
   Caption.Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
   Caption.Font.Color = clWindowText
   Caption.Font.Height = -11
   Caption.Font.Name = 'Tahoma'
   Caption.Font.Style = []
   DoubleBuffered = True
   StatusBar.Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
   StatusBar.Font.Color = clWindowText
   StatusBar.Font.Height = -11
   StatusBar.Font.Name = 'Tahoma'
   StatusBar.Font.Style = []
   Text = ''
   FullHeight = 200
   object Image_Dublor: TImage
     Left = 32
     Top = 16
     Width = 145
     Height = 102
   end
 end
 object nav: TButton
   Left = 32
   Top = 320
   Width = 75
   Height = 25
   Caption = 'nav'
   TabOrder = 2
 end

aşağıdaki kodlar ile de okutuyorum onda da sorun yok

procedure TForm9.Button2Click(Sender: TObject);
var
 iTemp, iTemp2 : TStringList;
 MemStr: TStream;
 i: Integer;
begin

//PageControl1.Pages[0].Free;
  With TTabSheet.Create( PageControl1 ) do
  begin
    Name        := Format('Sayfa_%.2d', [ PageControl1.PageCount ]);
    Caption     := Name;
    PageControl := PageControl1;
  end;


 iTemp := TStringList.Create;
 iTemp2 := TStringList.Create;
 iTemp.Duplicates := TDuplicates.dupAccept;
 iTemp2.Duplicates := TDuplicates.dupAccept;
 MemStr := TMemoryStream.Create;
 PanelStr.Free;
 try
 PanelStr := TMemoryStream.Create;
 LoadFromFileToMem(Extractfilepath(application.exename)+'TEMPLATE\2_34.txt',PanelStr);


 PanelStr.Position := 0;
 iTemp2.LoadFromStream( PanelStr ); // our original source
 PanelStr.Size := 0;
 MemStr.Position := 0;
 MemStr.WriteComponent( PageControl1.Pages[PageControl1.PageCount-1]);
   StreamConvert(MemStr);
   // PanelStr now has our destination poanel.
   PanelStr.Position := 0;
   iTemp.LoadFromStream( PanelStr );
   for i := 0 to iTemp2.Count - 1 do
   begin
     iTemp.Insert( ITemp.Count - 1, iTemp2[ i ]);
   end;
   PanelStr.Size := 0;
   iTemp.SaveToStream( PanelStr );
   PanelStr.Position := 0;
   memo1.Lines.LoadFromStream(PanelStr);
   MemStr.Size := 0;
   PanelStr.Position := 0;
   ObjectTextToBinary( PanelStr, MemStr);
   MemStr.Position := 0;
   RegisterClass( TLabel );
   RegisterClass( TPanel );
   RegisterClass( TEdit );
   RegisterClass( TCheckBox );
   RegisterClass( TRadioButton );
   RegisterClass( tOMultiPanel );
   RegisterClass( timageenview );
   RegisterClass( tieview );
RegisterClass( tImageEnVect );
MemStr.ReadComponent(PageControl1.Pages[PageControl1.PageCount-1] );
PageControl1.Pages[PageControl1.PageCount-1].Controls[0].Align:=alclient;
    finally
   iTemp.Free;
   iTemp2.Free;
   MemStr.Free;


 end;
end;


button2 ile componentleri geri yüklerken 
OnMouseDown = Panel_DublorMouseDown
OnMouseMove = Panel_DublorMouseMove
OnMouseUp = Panel_DublorMouseUp
      
bu bölüm yüklenirken hata alıyorum
Cevapla
#7
Merhaba.

bu linkteki mesajı bir inceler misiniz ?

Bu linkteki ilgileceğinizi değerlendirdiğim function aşağıdaki kısım
uses
TypInfo;

function KopyaOlustur( aKaynak:TControl; aParent:TWinControl ):TControl;
var
i        : Integer;
PropList : TypInfo.TPropList;
begin
With TMemoryStream.Create do
try
  WriteComponent( aKaynak );
  Position := 0;
  Result := TControlClass(aKaynak.ClassType).Create(aParent);
  Result.Parent := aParent;
  ReadComponent(Result);
  // Şimdi de EVENT'leri kopyalayalım...
  for i := 0 to GetPropList(aKaynak.ClassInfo, [tkMethod], @PropList) - 1
    do SetMethodProp(Result, PropList[i], GetMethodProp(aKaynak, PropList[i]));
finally
  Free;
end;
end;

veya hemen takip eden aşağıdaki function

 function Yukle( aKaynak:String; aClass:String; aParent:TWinControl ):TControl;
 begin
  RegisterClasses([TPanel, TLabel, TComboBox, TEdit, TButton, TRadioGroup]);
  With TMemoryStream.Create do
  try
    LoadFromFile( aKaynak );
    Position := 0;
    Result := TControlClass( FindClass(aClass) ).Create(aParent);
    Result.Parent := aParent;
    ReadComponent(Result);
  finally
    Free;
  end;
end;
Cevapla
#8
sorunu bu şekilde çözemedim bende ilk başta sorduğum sorunun alt child lere event atamayla çözdüm..teşekkürler 

WalkChildren( SPageControl1,  procedure(Child: TControl) begin
   if Child is timageenview then
   begin
   timageenview((Child)).OnMouseDown:=Panel_DublorMouseDown;
   timageenview((Child)).OnMouseup:=Panel_DublorMouseup;
   timageenview((Child)).OnMousemove:=Panel_DublorMousemove;
   end;
end);
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Table Bileşen Yazımında Event Yakalama (BeforeDelete Beforepost vb.) ugorkem 2 315 01-05-2020, Saat: 14:35
Son Yorum: ugorkem
  Event Alerter İle Son kaydedilen veriyi alma eyln 7 741 18-02-2020, Saat: 13:31
Son Yorum: esistem
  Firebird table event larını takip etme(fdeventalerter) 41linea41 10 1.622 02-01-2020, Saat: 17:12
Son Yorum: 3ddark
  diziye benzersiz sayı atama harezmi 1 467 05-11-2019, Saat: 08:38
Son Yorum: serdar
  Çözüldü. Fastreport ta çalışma anında dataset atama cinarbil 2 848 11-07-2019, Saat: 17:55
Son Yorum: cinarbilKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi