Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Listview veri sorgulama hk.
#11
(08-02-2019, Saat: 23:02)Tuğrul HELVACI Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Listview’in varlığının amacı nedir ? Direkt veritabanına atmada bir problem mi var ?

Ben de bunu çok merak ediyorum???

ListView yoğun işlemler için oldukça maliyetlidir. Kullanılmak zorundaysa bile umarım "virtual mode"da kullanılıyordur.
There's no place like 127.0.0.1
WWW
Cevapla
#12
@SimaWB @Tuğrul HELVACI

Aslında ListView'i iki boyutlu dizi örneği verirken kullanarak yanıltan benim.

Saniyede 400 veri geliyor deyince bunu bir havuzda biriktirip, toplu insert into ile 60 saniyede 1 yollarsa ağ sorunu, kayıtların teyidi için bir threadlik zamanı olur demiştim.

Mesajım aynen şuydu

Alıntı:- Aslında çözüm basit, örneğin 100'lük paketler halinde veritabanına yazın. Nasıl mı ? Anladınız bence. Wink 


"INSERT INTO" SQL cümlesi ile aynı anda dilediğiniz kadar veri insert edebilirsiniz.

INSERT INTO TabloAdi ( Data1, Data2, Data3 vs.vs.vs. Data399, Data400 )
VALUES 
  ( 12.27, 14.30, 24.11 vs vs vs 123.11, 345.22, 399.90 ),
  ( 10.20, 11.10, 22.22 vs vs vs 113.21, 305.12, 310.90 ),
  ( 11.20, 13.10, 20.22 vs vs vs 110.20, 310.11, 388.88 ),
Vs
Vs
Vs

örneğinde olduğu gibi.

Sizin yapmanız gereken işlem bu verileri diziler halinde hafızada yer etmek. Belli bir sayıya ulaşınca da tümünü veritabanına bir batında yollamak olmalıdır. Böylece veritabanı erişimi sizin akışınızı etkilemeyecektir.

Paket kayıt sayısı size kalmış. dilerseniz 60'lı paketler yapın dakikada bir kayıt yapın, dilerseniz 3600'lü paketler yapın 1 saatte bir kayıt yapın. Önemli olan MySQL için göndereceğiniz paketin ağ altındaki durumu, internet üzerinden mi, yerelden mi olduğuna siz karar vereceksiniz.

Mesela analoji oluşsun diye basit düşünelim; bir ListView var ( bugünlerde çok soruda karşıma çıkınca aklıma ilk bu geldi ) cihazdan veri geldikçe bu listview'e bir Item ekleyip 400 tane SubItem eklediniz. Her eklediğiniz ITEM için STATE olarak örneğin (0) değeri verdiniz. 

Size iki boyutlu bir dizi oldu. Bu veri sürekli eleniyor. Müdahale yok.

Belli bir sayıya gelince de olabilir belirli bir süre de olabilir, 0'dan Items.Count-1'e kadar bir döngü kurup bunları bir TEXT STRING içine yukarıda bahsettiğim SQL formunda yerleştirdikçe her satıra işlem gördüğüne ilişkin yeni bir STATE verin. Mesela (0) iken işlem gören satır STATE değeri (1) olsun.

MySQL kaydı sonucu SUCCESS döndüğünde bu STATE (1) olanları sileceksiniz. Hafıza rahatlayacak yenisine yer açılacaktır.
Bu mesaj forumdaki karşılığı ile örtüşmeyince gelişme olana kadar gözlem modunda bekliyorum ben de  Smile
Saygılarımla
Muharrem ARMAN

guplouajuixjzfm15eqb.gif


Cevapla
#13
(08-02-2019, Saat: 23:02)Tuğrul HELVACI Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Listview’in varlığının amacı nedir ? Direkt veritabanına atmada bir problem mi var ?

Sn. Tuğrul Hocam,

İlgili component örneklemesinde, listview üzerinde geliyor veriler. Ben de bu örneklemeden yola çıkarak, listviewdaki sürekli update olan anlık verileri en hızlı şekilde veritabanına kaydetmeye çalışıyorum. Almam gereken program resimdekidir.  Burada 15 kadar satır var lakin, 400-450 satıra yakın kayıt olacak. Buradaki veriler, 1 saniyede bir değişiyor. Veri tabanına insert işlemi yapıyorum ancak, 400 veriyi kaydetmesi 5 saniye sürüyor. Aradaki 4 saniyede, 4 farklı verileri kayıt edemeden gidiyor. Sad

   

(09-02-2019, Saat: 00:05)mrmarman Adlı Kullanıcıdan Alıntı: @SimaWB @Tuğrul HELVACI

Aslında ListView'i iki boyutlu dizi örneği verirken kullanarak yanıltan benim.

Saniyede 400 veri geliyor deyince bunu bir havuzda biriktirip, toplu insert into ile 60 saniyede 1 yollarsa ağ sorunu, kayıtların teyidi için bir threadlik zamanı olur demiştim.

Estağfurullah Sn. Muharrem Hocam, ne yanıltması? Esasen ben tam izah edemedim sorunumu size.
Yazılımcı; kahveyi koda çeviren organizmadır.
Cevapla
#14
(08-02-2019, Saat: 21:45)narkotik Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Hocam bende merak ettim şöyle bir deneme yaptım kendim yazdığım küçük işlerde kullandığım bir queryim var, bununla iyi sonuçlar aldım 1 dakika falan çalıştırdım. Kendine göre iyileştirmeler yapıp bir test et istersen.

unit NrWebServiceQuery;

interface
 uses VirtualTable,System.SysUtils,System.Classes,Data.DB;

type
TNrWebServiceQuery = class(TVirtualTable)
private
 FSQLTableName: String;
 FSQLPrimaryFields: String;
 FSQLBatch: TStrings;
 FBatch: Boolean;
 procedure SetSQLTableName(const Value: String);
 procedure SetSQLPrimaryFields(const Value: String);
 procedure SetSQLBatch(const Value: TStrings);
 procedure SetBatch(const Value: Boolean);
 function GetFieldList:String;
 function GetFieldListNotPrimaryFields:String;
 function GetFieldValue(AField:TField):String;
 function GetFound: Boolean;
 { private declarations }
protected
 { protected declarations }
public
 constructor Create(AOwner: TComponent); override;
 Destructor  Destroy; override;
 procedure   DoBeforePost; override;
published
 property SQLTableName: String read FSQLTableName write SetSQLTableName;
 property SQLPrimaryFields: String read FSQLPrimaryFields write SetSQLPrimaryFields;
 property Batch: Boolean read FBatch write SetBatch;
 property SQLBatch : TStrings read FSQLBatch write SetSQLBatch;
 property Found: Boolean read GetFound;
end;

implementation

{ TNrWebServiceQuery }

constructor TNrWebServiceQuery.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited;
 SQLBatch := TStringList.Create;
end;

destructor TNrWebServiceQuery.Destroy;
begin
 SQLBatch.Free;
 inherited;
end;

procedure TNrWebServiceQuery.DoBeforePost;
Var BatchString : String;
   TempValue   : String;
   PTempValue  : String;
   PrimaryList : TStringList;
   Ind         : Integer;
begin
 inherited;
 if Batch then
 begin
   if SQLTableName = '' then
   begin
     SQLBatch.Add('SQLTableName boş olamaz!');
     Exit;
   end
   else if SQLPrimaryFields = '' then
   begin
     SQLBatch.Add('SQLPrimaryFields boş olamaz!');
     Exit;
   end;
   try
     if State in [dsEdit] then
     begin
       BatchString := Concat('UPDATE ',SQLTableName,' SET ');
       PrimaryList := TStringList.Create;
       try
         PrimaryList.BeginUpdate;
         PrimaryList.Text := StringReplace(SQLPrimaryFields,',',sLineBreak,[rfReplaceAll]);
         PrimaryList.EndUpdate;
         for Ind := 0 to Pred(FieldCount) do
         begin
           If PrimaryList.IndexOf(Fields[Ind].FieldName) <> -1 then
           begin
             if PTempValue = '' then
               PTempValue := Concat(Fields[Ind].FieldName,'=')
             else
               PTempValue := PTempValue + Concat(' AND ',Fields[Ind].FieldName,'=');
             PTempValue := Concat(PTempValue,GetFieldValue(Fields[Ind]));
             Continue;
           end;
           TempValue := Concat(TempValue,Fields[Ind].FieldName,'=',GetFieldValue(Fields[Ind]),',');
         end;
         TempValue   := Copy(TempValue,1,TempValue.Length-1);
         BatchString := Concat(BatchString,TempValue,' WHERE ',PTempValue);
         SQLBatch.BeginUpdate;
         SQLBatch.Add(BatchString);
         SQLBatch.EndUpdate;
       finally
         FreeAndNil(PrimaryList);
       end;
     end
     else if State in [dsInsert] then
     begin
       BatchString := Concat('INSERT INTO ',SQLTableName,'(',GetFieldListNotPrimaryFields,')',' VALUES(');
       PrimaryList := TStringList.Create;
       try
         PrimaryList.BeginUpdate;
         PrimaryList.Text := StringReplace(SQLPrimaryFields,',',sLineBreak,[rfReplaceAll]);
         PrimaryList.EndUpdate;
         for Ind := 0 to Pred(FieldCount) do
         begin
           If PrimaryList.IndexOf(Fields[Ind].FieldName) <> -1 then Continue;
           TempValue := Concat(TempValue,GetFieldValue(Fields[Ind]),',');
         end;
         TempValue   := Copy(TempValue,1,TempValue.Length-1);
         BatchString := Concat(BatchString,TempValue,')');
         SQLBatch.BeginUpdate;
         SQLBatch.Add(BatchString);
         SQLBatch.EndUpdate;
       finally
         FreeAndNil(PrimaryList);
       end;
     end;
   Except
     on e:Exception do
     begin
       SQLBatch.Add(e.Message);
     end;
   end;
 end;
end;

function TNrWebServiceQuery.GetFieldList: String;
Var Ind : Integer;
begin
 for Ind := 0 to Pred(FieldCount) do
   Result := Concat(Result,Fields[Ind].FieldName,',');
 Result := Copy(Result,1,Result.Length-1);
end;

function TNrWebServiceQuery.GetFieldListNotPrimaryFields: String;
Var Ind : Integer;
   PrimaryList : TStringList;
begin
 PrimaryList := TStringList.Create;
 PrimaryList.BeginUpdate;
 PrimaryList.Text := StringReplace(SQLPrimaryFields,',',sLineBreak,[rfReplaceAll]);
 PrimaryList.EndUpdate;
 try
   for Ind := 0 to Pred(FieldCount) do
   begin
     If PrimaryList.IndexOf(Fields[Ind].FieldName) <> -1 then Continue;
     Result := Concat(Result,Fields[Ind].FieldName,',');
   end;
   Result := Copy(Result,1,Result.Length-1);
 finally
   FreeAndNil(PrimaryList);
 end;
end;

function TNrWebServiceQuery.GetFieldValue(AField:TField): String;
begin
 case AField.DataType of
   ftString   : Result := QuotedStr(AField.AsString);
   ftInteger  : Result := IntToStr(AField.AsInteger);
   ftFloat    : Result := StringReplace(FloatToStr(AField.AsFloat),FormatSettings.DecimalSeparator,'.',[rfReplaceAll]);
   ftDate     : Result := QuotedStr(FormatDateTime('yyyy-mm-dd',AField.AsDateTime));
   ftDateTime : Result := QuotedStr(FormatDateTime('yyyy-mm-dd hh:nn:ss:',AField.AsDateTime));
   ftBlob     : Result := QuotedStr(AField.AsString);
 end;
end;

function TNrWebServiceQuery.GetFound: Boolean;
begin
 Result := Active and (RecordCount > 0);
end;

procedure TNrWebServiceQuery.SetBatch(const Value: Boolean);
begin
 FBatch := Value;
end;

procedure TNrWebServiceQuery.SetSQLBatch(const Value: TStrings);
begin
 FSQLBatch := Value;
end;

procedure TNrWebServiceQuery.SetSQLPrimaryFields(const Value: String);
begin
 FSQLPrimaryFields := Value;
end;

procedure TNrWebServiceQuery.SetSQLTableName(const Value: String);
begin
 FSQLTableName := Value;
end;

end.

procedure TFrmTest.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 xLocalQuery := TNrWebServiceQuery.Create(nil);
 xLocalQuery.FieldDefs.Add('VALUE',ftFloat);
 xLocalQuery.FieldDefs.Add('ID',ftInteger);
 xLocalQuery.SQLTableName := 'TEST_TABLE';
 xLocalQuery.SQLPrimaryFields := 'ID';
 xLocalQuery.Batch := True;
 xLocalQuery.Open;
 DataSource1.DataSet := xLocalQuery;
end;

procedure TFrmTest.Timer1Timer(Sender: TObject);
Var Ind : Integer;
begin
 xLocalQuery.DisableControls;
 xLocalQuery.SQLBatch.Clear;
 xLocalQuery.Clear;
 for Ind := 1 to 400 do
 begin
   xLocalQuery.Insert;
   xLocalQuery.FieldByName('VALUE').Value := Ind;
   xLocalQuery.Post;
 end;
 Caption := xLocalQuery.RecordCount.ToString;
 xLocalQuery.EnableControls;
 if xLocalQuery.SQLBatch.Text <> '' then
 begin
   QryTest.SQL.Text := xLocalQuery.SQLBatch.Text;
   QryTest.ExecSQL;
 end;
end;

Örnek kod için çok teşekkür ederim.
Cevapla
#15
(09-02-2019, Saat: 00:08)wiseman Adlı Kullanıcıdan Alıntı:
(08-02-2019, Saat: 23:02)Tuğrul HELVACI Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Listview’in varlığının amacı nedir ? Direkt veritabanına atmada bir problem mi var ?

Sn. Tuğrul Hocam,

İlgili component örneklemesinde, listview üzerinde geliyor veriler. Ben de bu örneklemeden yola çıkarak, listviewdaki sürekli update olan anlık verileri en hızlı şekilde veritabanına kaydetmeye çalışıyorum. Almam gereken program resimdekidir.  Burada 15 kadar satır var lakin, 400-450 satıra yakın kayıt olacak. Buradaki veriler, 1 saniyede bir değişiyor. Veri tabanına insert işlemi yapıyorum ancak, 400 veriyi kaydetmesi 5 saniye sürüyor. Aradaki 4 saniyede, 4 farklı verileri kayıt edemeden gidiyor. Sad(09-02-2019, Saat: 00:05)mrmarman Adlı Kullanıcıdan Alıntı: @SimaWB @Tuğrul HELVACI

Aslında ListView'i iki boyutlu dizi örneği verirken kullanarak yanıltan benim.

Saniyede 400 veri geliyor deyince bunu bir havuzda biriktirip, toplu insert into ile 60 saniyede 1 yollarsa ağ sorunu, kayıtların teyidi için bir threadlik zamanı olur demiştim.

Estağfurullah Sn. Muharrem Hocam, ne yanıltması? Esasen ben tam izah edemedim sorunumu size.

Asıl sorun bence:

Alıntı:Veri tabanına insert işlemi yapıyorum ancak, 400 veriyi kaydetmesi 5 saniye sürüyor

Çok uzun bir zaman, hemde çooook uzun.
Mal sahibi, mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi ?
Mal da yalan mülk de yalan
Var biraz da sen oyalan...
WWW
Cevapla
#16
Ben de çok uzun bulduğum için batch update önermiştim.

Veya toplu sql falan da denenebilir.
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Veri Tabanına Kayıt Yaparken Yazdırma bünyamin68 9 552 19-01-2021, Saat: 13:12
Son Yorum: bünyamin68
  İnternetten Vergi Mükellefi Sorgulama enigma 10 782 02-01-2021, Saat: 20:36
Son Yorum: mrmarman
  Aynı anda 10.000 farklı cihazdan veri alışverişi yapma. pro_imaj 23 1.948 27-12-2020, Saat: 11:22
Son Yorum: pro_imaj
  Listview içinde arada dilo 5 2.506 23-12-2020, Saat: 17:09
Son Yorum: Jakarta2
  Problem - ZKTeco Cihazlardan Anlık Veri Alma mad85 14 2.573 18-12-2020, Saat: 17:34
Son Yorum: engerexKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi