Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Delphide en çok karşılaşılan hata kodları listesi
#1
Selamlar

internette gezinirken karşıma çıkan Delphide en çok karşılaşılan hata kodları özet bilgisi elime geçti
Yeni başlayan arkadaşlara belki faydası olabilir düşüncesi ile de burada paylaşmak istedim.

Delphi Hata Mesajları

1) Out of memory: Yetersiz hafıza.
2) Identifier expected: Gerekli değişken tanımı yapılmamış.
3) Unknown identifier: Tanımlanmayan bir değişken kullanılmış.
4) Duplicate identifier: Aynı değişken iki farklı tiple tanımlanmış.
5) Syntax error: Yazım hatası.
6) Error in real constant: Sabit real tanımında hata.
7) Error in integer constant: Sabit integer tanımında hata.
8 ) String constant exceeds line: Stringlerde kullanılan tırnaklarda eksiklik veya fazlalık var.
9) Too many nested files: İç içe çok fazla dosya bağlantısı var.
10) Unexpected end of file: Programı sonlandırmak için “END.” yazılmamış.
11) Line too long: Bir satırda 126 karakterden fazla bilgi bulunuyor..
12) Type identifier expected: Değişken tanımı yapılmamış.
13) Too many open files: Aynı anda çok fazla dosya açılmış.
14) Invalid file name: Geçersiz dosya adı veya bulunamayan dizin.
15) File not found: Dosya bulunamıyor.
16) Disk full: Disk dolu.
17) Invalid compiler directive: Geçersiz derleyici bildirisi.
18) Too many files: Çok fazla dosya tanımı yapılmış.
19) Undefined type in pointer definition: Pointer için bilinmeyen bir tip kullanılmış.
20) Variable identifier expected: Değişken tanımı yapılmamış.
21) Error in type: Tip hatası var.
22) Structure too large: Bilgi yapısı çok büyük.
23) Set base type out of range: Küme eleman sayısı 256 ‘yı geçmiş.
24) File components may not be files or objects: Başka dosyaya ait tip kullanılmış.
25) Invalid string lenght: Geçersiz string uzunluğu.
26) Type mismatch: Tip uyuşmazlığı.
27) Invalid substrange base type: Ön tanımlı bilgi tipi alt ölçüleri geçersiz.
28) Lower bound greater than upper bound: Alt sınır üst sınırdan büyük.
29) Ordinal type expected: Sıra belirleme tipi yapılmamış.
30) Integer constant expected: Tam sayı sabiti gerekli.
31) Constant expected: Sabit gerekli.
32) Integer or real constant expected: Integer veya real sabiti gerekli.
33) Type identifier expected: Tip tanımlaması gerekli.
34) Invalid function result type: Fonksiyon sonuç tipi hatalı.
35) Label identifier expected: Etiket tanımı gerekli.
36) Begin expected: “Begin” gerekli.
37) End expected: “End” gerekli.
38) İnteger expression expected: Tamsayılı bir ifade gerekli.
39) Ordinary expression expected: Sıralı ifade gerekli.
40) Bolean expression expected: Mantıksal ifade gerekli.
41) Operand types do not match operator: İşlem ile işareti arasında sorun var.
42) Error in expression: İfadede hata var
43) Illegal assigment: Hatalı atama.
44) Field identifier expected: Alan tanımı yapılmamış.
45) Object file too large: Object dosya hacmi 64K ‘dan büyük.
46) Undefined external: Tanımlanmamış harici dosya.
47) Invalid object-file record: Hatalı object dosyası kaydı.
48) Code segment too large: Kod parçası 64K ‘dan büyük.
49) Data segment too large: Tanımlanan veriler 64K ‘dan büyük.
50) Do expected: DO ifadesi gerekli.
51) Invalid Public definition: Geçersiz Public tanımı yapılmış.
52) Invalid Extra definition: Geçersiz harici dosya tanımı yapılmış.
53) Too many Extra definition: Çok fazla harici dosya tanımı yapılmış.
54) Of expected: OF ifadesi gerekli.
55) Interface expected: İnterface kesim adı gerekli.
56) Invalid relocatable reference: Geçersiz yeniden yerleştirilebilir referans.
57) Then expected: THEN ifadesi gerekli.
58) To or downto expected: TO veya DOWNTO ifadesi gerekli.
59) Undefined forward: Tanımlanmamış FORWARD kullanılmış.
60) Too many procedure: Çok fazla PROCEDURE veya FUNCTION var.
61) Invalid typcast: Geçersiz tip tanım kalıbı.
62) Division by zero: Sıfıra bölme yapılmış.
63) Invalid file type Geçersiz dosya tipi.
64) Cannot read or write variables of this type: Bu tip için okuma veya yazma yapılamaz.
65) Pointer variable expected: Pointer değişken tanımı gerekli.
66) String variable expected: String değişken gerekli.
67) String expression expected: String ifade gerekli.
68) Circular unit: Tekrar eden unit ‘e referans verilmiş.
69) Unit name mismatch: Unit adı uyumsuz.
70) Unit version mismatch: Unit versiyonu uyumsuz.
71) Duplicate unit name: Aynı unit iki kez kullanılmış.
72) Unit name error: Unit isminde hata.
73) Implementation expected: Implamentation kesim adı verilmemiş.
74) Constant and case types do not match: CASE ve sabitte kullanılan tipler uyuşmuyor.
75) Record variable expected: Kayıt değişkeni gerekli.
76) Constant out of range: Sabit, sınırlarını aşıyor.
77) File variable expected: Dosya değişkeni gerekli.
78) Pointer expression expected: Pointer ifadesi gerekli.
79) Integer or real expression expected: Integer veya real ifade gerekli.
80) Label not within current block: Etiket mevcut blok dışında.
81) Label already defined: Etiket önceden kullanılmış.
82) Undefined label in preceding statement: Tanımlanmamış etiket kullanılmış.
83) Invalid @ argument: Geçersiz @ bellek argüman tanımı yapılmış.
84) Unit expected: Unit tanımı yapılmamış.
85) “;” expected: Noktalı-virgül işareti gerekli.
86) “:” expected: İki nokta üst üste işareti gerekli.
87) “,” expected: Virgül işareti gerekli.
88) “(“expected: Parantez aç işareti gerekli.
89) “)”expected: Parantez kapa işareti gerekli.
90) “=” expected: Eşittir işareti gerekli.
91) “:=”expected: “:=” işareti gerekli.
92) “[“ or “(.” expected: Köşeli parantez veya parantez aç işareti gerekli.
93) “]” or “.)” expected: Köşeli parantez veya parantez kapa işareti gerekli.
94) “.” expected: Nokta işareti gerekli.
95) “..” expected: “..” işareti gerekli.
96) Too many variables: Çok fazla değişken tanımı yapılmış.
97) Invalid for control variable: Geçersiz FOR kontrol değişkeni tanımlanmış.
98) Integer variable expected: Integer değişken gerekli.
99) Files are not allowed here: Burada dosyalar kullanılamaz.
100) String length mismatch: String uzunluğu uyumsuzluğu.
101) Invalid ordering of fields: Geçersiz alan sıralaması
102) String constant expected: String sabiti gerekli.
103) Integer or real variable expected: Integer veya real değişken gerekli.
104) Ordinal variable expected: Sıra belirleme değişkeni gerekli.
105) Inline error: Inline komut tanımı hatası
106) Character expression expected: Karakter ifadesi gerekli.
107) Too many relocation items: Çok fazla, yeniden konumlandır başlığı kullanılmış.
108) Overflow in arithmetic operation: Aritmetik işlemde taşma var.
109) No enclosing for, while or repeat statement: For, While veya Repeat ifadeleriyle kapatılmaz.
112) Case constant out of range: Case deyimindeki bilgi sınırı aşıyor.
113) Error in statement: Deyim kullanımında hata var.
114) Cannot call an interrupt procedure: Program akışını durduran procedure çağırılamaz.
116) Must be in 8087 mode to compile this: Derlemek için 8087 modunda olmalı.
117) Target address not found: Hedef adres bulunamadı.
118) Include files are not allowed here: Include program yazılımları kullanılamaz.
119) No inherited methods are accessible here: Inherit metod yazılımları erişilemez.
120) Nil expected: Nil fonksiyonu gerekli.
121) Invalid qualifier: Geçersiz tanımlama.
122) Invalid variable reference: Geçersiz değişken referansı.
123) Too many symbols: Çok fazla sembol tanımlanmış.
124) Statement part too large: Deyimler bölümü çok uzun.
126) Files must be var parameters: Dosyaların tamamında VAR olmalı.
127) Too many conditional symbols: Çok fazla koşul sembolü kullanılmış.
128) Misplaced conditional directive: Koşul direktifi hatalı yerleştirilmiş.
129) Endif directive missing: Endif direktifi verilmemiş.
130) Error in initial conditional defines: Başlangıç koşullarında hata.
131) Header does not match previous definition: Başlık önceki tanıma uymuyor.
132) Critical disk error: Kritik disk hatası.
133) Cannot evaluate this expression: Tanımlanan ifade sonuçlandırılamaz.
134) Expression incorrectly terminated: İfade yanlış olduğu için işlem kesildi.
135) Invalid format specifier: Geçersiz format tanımı.
136) Invalid indirect reference: Geçersiz dolaylı referans.
137) Structured variables are not allowed here: Yapısal değişkenler kullanılamaz.
138) Cannot evaluate without system unit: System unit olmadan işlem yapılamaz.
139) Cannot access this symbol: Sembole erişilemez.
140) Invalid floating-point operation: Geçersiz ondalıklı sayısal işlemi.
141) Cannot compile overlays to memory Bellekte overlay dosyalar derlenemez.
142) Pointer or procedural variable expected: Pointer veya procedure değişkeni gerekli.
143) Invalid procedure or function reference: Geçersiz procedure veya function referansı.
144) Cannot overlay this unit: Overlay unit olamaz.
145) Too many nested scopes: Çok fazla alan tanımlanmış.
146) File access denied: Dosya erişi reddedildi.
147) Object type expected: Object tipi gerekli.
148) Local object types are not allowed: Yerel object tipi hatalı.
149) Virtual expected: Virtual tanımı gerekli.
150) Method identifier expected: Method tanımlayıcısı gerekli.
151) Virtual constructor are not allowed: Virtual Constructor tipi hatalı kullanılmış.
152) Constructor identifier expected: Constructor tanımlayıcısı gerekli.
153) Destructor identifier expected: Destructor tanımlayıcısı gerekli.
154) Fail only allowed within constructors: Sadece Constructor tanımlamasında hata olabilir.
155) Invalid combination of opcode and operands: Geçersiz Opcode ve Operand işlemi.
156) Memory reference expected: Bellek referansı gerekli.
157) Cannot add or subtruct relocatable symbols: Yeniden yerleştirilebilir sembollerde toplama-çıkarma yapılamaz.
158) Invalid register combination: Geçersiz yazmaç kombinasyonu.
159) 286/287 instruction are not enabled: 286/287 yapısal bilgileri etkinleştirilemedi.
160) Invalid symbol reference: Geçersiz sembol referansı.
161) Code generation error: Kod yaratma hatası.
162) Asm expected: Asm gerekli.
163) Duplicate dynamic method index: Çift tanımlanmış Method indexi
164) Duplicate resource identifier: Çift tanımlanmış kaynak tanımlayıcısı.
165) Duplicate or invalid export index: Çift tanımlanmış veya geçersiz export.
166) Procedure or function identifier expected: Procedure veya fonksiyon kesim adı tanımı yapılmamış.
167) Cannot export this symbol: Tanımlanan sembol harici dosyaya aktarılamaz.
168) Duplicate export name: İki kez tanımlanmış export adı.
169) Executable file header too large: Çalıştırılacak program başlığı çok uzun.
170) Invalid function number: Geçersiz fonksiyon numarası.
171) File not found: Dosya bulunamıyor.
172) Path not found: Dizin bulunamıyor.
173) Too many open file: Aynı anda çok fazla dosya açılmış.
174) File access error: Dosyaya erişim hatası.
175) Invalid file handle: Geçersiz dosya istemi.
176) Invalid file access code: Geçersiz erişim kodu.
177) Invalid drive number: Geçersiz sürücü tanımı.
178) Cannot remove current directory: Aktif durumdaki dizin silinemez.
179) Cannot rename across drives: Sürücüler arsında isim değişikliği yapılamaz.
180) No more files: Daha fazla dosya açılamaz.
181) Disk read error: Disk okuma hatası.
182) Disk write error: Diske yazma hatası.
183) File not assigned: Dosya değişkenine dosya ismi atanmamış.
184) File not open: İşlemin yapılacağı dosya açık değil.
185) File not open for input: Dosya bilgi girişi için açık değil.
186) File not open for output: Dosya bilgi çıkışı için açık değil.
187) Invalid numeric format: Geçersiz sayısal format tanımı.
188) Disk is write protect: Disk yazmaya karşı korumalı.
189) Unknown unit: Tanımsız Unit.
190) Drive not ready: Sürücü hazır değil.
191) Unknown command: Bilinmeyen komut.
192) CRC error in data: Datada hata var.
193) Bad drive request structure lenght: Sürücü için gerekli yapısal uzunluk hatası.
194) Disk seek error: Bilgi okuma hatası.
195) Unknown media type: Bilinmeyen ortam tipi.
196) Sector not found: Diskteki sektör bulunamıyor.
197) Printer out of paper: Yazıcıya kağıt takılı değil.
198) Device write fault: Donanım hatası nedeniyle bilgi yazılamıyor.
199) Device read fault: Donanım hatası nedeniyle bilgi okunamıyor.
200) Hardware failure: Donanım hatası.
201) Division by zero: Sıfıra bölme hatası.
202) Range check error: Değişkene sınırları dışında değer girilmiş.
203) Stack overflow error: Dinamik bellekte yığın taşması hatası.
204) Heap overflow error: Dinamik bellekte taşma hatası.
205) Invalid pointer operation: Geçersiz Pointer işlemi.
206) Floating-point overflow: Real değişkene sınırları dışında değer girilmiş.
207) Floating-point underflow: Real değişkene sınırları dışında değer girilmiş.
208) Invalid floating-point operation: Geçersiz ondalık sayı işlemi.
209) Overlay manager not installed: Overlay yöneticisi yüklenmemiş.
210) Overlay file read error: Overlay dosyası okuma hatası.
211) Object not initialized: Object yazılımları yüklenmemiş.
212) Call to abstract method: Belirsiz metod çağırılıyor.
213) Stream registiration error: Stream yazmaç hatası.
214) Collection index out of range: Birleştirme indisleri sınırları dışında.
215) Collection overflow error: Birleştirme işlemlerinde taşma hatası.
216) Arithmetic overflow error: Aritmetik işlemlerde taşma hatası.
217) General protection fault: Genel koruma hatası
Bu dünyada kendine sakladığın bilgi ahirette işine yaramaz. 
Cevapla
#2
Ellerinize sağlık ama "Access Violation" hatasını göremedim :-)
Mal sahibi, mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi ?
Mal da yalan mülk de yalan
Var biraz da sen oyalan...
WWW
Cevapla
#3
@Tuğrul HELVACI Hocam dediğim gibi bulduğum bir bilgiyi direkt paylaştım eksikler olabilir
ayrıca "Access Violation" bizden biri bu her yerde aynı tüm yazılımcılar aşina artık:-)
Bu dünyada kendine sakladığın bilgi ahirette işine yaramaz. 
Cevapla
#4
Paylaşım için teşekkürler.
Cevapla
#5
Teşekkürler. Güzel bir paylaşım.
Dosyalarınızı kendi bulutunuza yedekleyin. Yandex Disk

Eyvallah..
Cevapla
#6
Teşekkürler çok güzel olmuş
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Removable Drive Listesi Alma mcuyan 2 1.100 13-11-2018, Saat: 01:09
Son Yorum: mcuyan
  Bug mı, mantıksal hata mı? Fesih ARSLAN 1 887 12-11-2018, Saat: 18:46
Son Yorum: narkotikKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi