Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
STM32 ve ESP8266-12F ile verileri uzak sunucuya gönder
#1
Merhaba,
Stm32 ve esp8266-12F ile uzak sunucumuza örnek bir sayaç değişkeninin nasıl gönderileceğini anlatacağım.

STM32F411VE-DISC kartım olduğu için buna devam edeceğim, elinizde ne varsa kullanabilirsiniz.

   

Öncelikle STM32CubeIDE'yi açıyoruz, file/new/Stm32 projects seçiyoruz ve yeni bir proje başlatıyoruz.

Görünen sayfadan MCU'yu seçiyoruz.

   

MCU'yu seçtikten sonra karşımıza projemiz çıkıyor.

   

1-clock ayarlarını yapıyoruz

   

   

2-Usart ayarlarını yapıyoruz

   

3-GPIO ayarını yapıyoruz. Burada 1 adet led ekledim data gönderildiğinde led yanıp sönecektir.

   

#include "main.h"
#include
#include
#include "stm32f4xx_hal_uart.h"

#define Wifi_name "Wifi-name"
#define Wifi_pass "Wifi-pass"
#define Server "Server" /*example : 192.168.1.2*/
char Tx_buffer[250];
char Rx_buffer[500];
int Rx_indx;
char *read;

UART_HandleTypeDef huart1;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
void ESP8266_INIT();
void Send_data(int32_t value);
void clear_Rxbuffer();

int main(void) {

    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_USART1_UART_Init();
    /*Send ESP8266 commands*/
    ESP8266_INIT();
    while (1) {
        int cnt;
        Send_data(cnt++); /*Our meter data to be sent */
        HAL_Delay(5000);
    }
}
/* Clear Rx_Buffer */
void clear_Rxbuffer() {
    for (int i = 0; i < 500; i++)
        Rx_buffer[i] = 0;
    Rx_indx = 0;
}
/* Esp8266 start */
void ESP8266_INIT() {
    sprintf(Tx_buffer, "AT+RST\r\n");
    HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, (uint8_t*) Tx_buffer, strlen(Tx_buffer));
    HAL_Delay(3000);
    clear_Rxbuffer();
    do {
        sprintf(Tx_buffer, "AT\r\n");
        HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, (uint8_t*) Tx_buffer, strlen(Tx_buffer));
        HAL_Delay(500);
        read = strstr(Rx_buffer, "OK");
    } while (read == NULL);
    clear_Rxbuffer();

    do {
        sprintf(Tx_buffer, "AT+CWMODE=1\r\n");
        HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, (uint8_t*) Tx_buffer, strlen(Tx_buffer));
        HAL_Delay(500);
        read = strstr(Rx_buffer, "OK");
    } while (read == NULL);
    clear_Rxbuffer();

    char str[100];
    do {
        strcpy(str, "AT+CWJAP=\"");
        strcat(str, Wifi_name);
        strcat(str, "\",\"");
        strcat(str, Wifi_pass);
        strcat(str, "\"\r\n");
        sprintf(Tx_buffer, "%s", str);
        HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, (uint8_t*) Tx_buffer, strlen(Tx_buffer));
        HAL_Delay(6000);
        read = strstr(Rx_buffer, "OK");
    } while (read == NULL);
    clear_Rxbuffer();
}

/* Esp8266 send data */
void Send_data(int32_t value) {
    char local_txA[200];
    char local_txB[50];
    int len;

    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
    clear_Rxbuffer();
    do {
        sprintf(Tx_buffer, "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"%s\",80\r\n", Server);
        HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, (uint8_t*) Tx_buffer, strlen(Tx_buffer));
        HAL_Delay(100);
        read = strstr(Rx_buffer, "CONNECT");
    } while (read == NULL);
    clear_Rxbuffer();
    do {
        sprintf(local_txA,
                "GET /valua.php?value=%ld HTTP/1.0\r\nHost: %s\r\n\r\n", value,
                Server);
        len = strlen(local_txA);
        sprintf(local_txB, "AT+CIPSEND=%d\r\n", len);
        HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, (uint8_t*) local_txB, strlen(local_txB));
        HAL_Delay(100);
        read = strstr(Rx_buffer, ">");
    } while (read == NULL);
    HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, (uint8_t*) local_txA, strlen(local_txA));
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
}

void SystemClock_Config(void) {
    RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = { 0 };
    RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = { 0 };

    __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
    __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);

    RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
    RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 7;
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336;
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV4;
    RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 8;
    if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) {
        Error_Handler();
    }
    RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
            | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
    RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
    RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
    RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
    RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

    if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_3) != HAL_OK) {
        Error_Handler();
    }
}

static void MX_USART1_UART_Init(void) {

    huart1.Instance = USART1;
    huart1.Init.BaudRate = 115200;
    huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
    huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
    huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
    huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
    huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
    huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
    if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK) {
        Error_Handler();
    }
}

static void MX_GPIO_Init(void) {
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = { 0 };
    __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();

    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
    HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
}

void Error_Handler(void) {
}

#ifdef  USE_FULL_ASSERT
/**
 * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
 *         where the assert_param error has occurred.
 * @param  file: pointer to the source file name
 * @param  line: assert_param error line source number
 * @retval None
 */
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
{
 /* USER CODE BEGIN 6 */
 /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
    tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
 /* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */

Ardından Stm32f4xx_it.c dosyasını açalım ve gerekli kodları yazalım.

#include "main.h"
#include "stm32f4xx_it.h"
char Rx_data[1];

extern UART_HandleTypeDef huart1;

extern char Rx_buffer[500];
extern int Rx_indx;

void SysTick_Handler(void)
{

 HAL_IncTick();

}


void USART1_IRQHandler(void)
{

 HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
       uint8_t i;
           if (Rx_data[0] != '\n')
                   {
               Rx_buffer[Rx_indx++] = Rx_data[0]; /*Gelen Dataları Rx_buffer'ın içine at*/
           }
           HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t*) Rx_data, 1);

}

Server tarafı php kodu

PHP Kod: (Select All)
try {
$db = new PDO("mysql:host="server";dbname="dbname";charset=utf8""db_user""db_pass");
} catch ( 
PDOException $e ){
 
    print $e->getMessage();
}

if (isset(
$_GET['value'])) {   $value $_GET['value'];    }

if((isset(
$value)))
{

$query $db->prepare("INSERT INTO esp SET value = ?");

 
$insert $query->execute(array("$value"));

if ( 
$insert ){
 
   $last_id $db->lastInsertId();

 
   $array = array(

 
       "Status"=>"succesfull",
 
       "Info" => "1",
 
   );
 
   $json json_encode($array);
 
   echo $json;
}
}
else {

 
     $array = array(
 
         "Status"=>"Data Not Entered!",
 
         "Info" => "0"
 
     );

 
     $json json_encode($array);
 
     echo $json;
 
     die();

Ayrıca proje dosyasını buradan indirebilirsiniz.
Muharrem ARSLAN
WWW
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  STM32 ile ilk uygulama Mehmetask 5 2.252 14-12-2019, Saat: 22:42
Son Yorum: 41linea41Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi