Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 4 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Delphi Microchip Seri Haberleşme Örnek Uygulama
#1
Lightbulb 
Merhaba

Forumda daha az paylaşım olan bir konuya (donanım içerikli) ufak bir katkı yapma düşüncesi uzun zamandır aklımdaydı. Nihayet birşeyler yapma fırsatım oldu.

Bu örnek uygulama ile PC ortamında simüle edilen bir devreye, Delphi üzerinden rs232 ile bağlantı yapmayı, basit bir haberleşme protokolü neye benzer, nasıl kullanılır gibi sorulara cevap niteliğinde olacaktır.

Yapmak işin kolay kısmı, anlatmak, sunmak, ifade etmek zor kısmı. 

Donanım kontrolü veya tasarımı işin içine girdiğinde elektronik konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak gerekliliği kaçınılmazdır. Şunaki işlemlerimizi tamamen simülasyon ortamında yaptığımız için herhangi bir risk ve maddi kayıp söz konusu olmayacaktır. Korkmayın hatalı devre kurarsanız bilgisayarınız zarar görmez  Smile . Gerçek dünyada de bu işlemleri yapmak için, para, daha fazla zaman, daha fazla dikkat, bilgi ye ihtiyacımız olacaktır.

Bu örnek uygulama için aşağıda belirtilen 5 farklı program kullandık. Her programın nasıl kullanılacağı ile ilgili kısımlar bu makalenin konusu dışındadır.

Çok fazla detaya girmeden işlemleri anlaşılır şekilde anlatmaya gayret edeceğim. Açıklamaları hem delphi hemde mcu tarafında ki kodlarda yapmayı daha faydalı buldum.Ek açıklama: Haberleşme protokolü seçimi konusunda çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Donanım veya kontrol edeceğiniz cihazın tasarımı size ait değilse, cihazın  desteklediği iletişim şartlarını (donanımsal ve yazılımsal) sağlamak zorundasınız. Kendime ait bir protokolüm olsun derseniz örneğimizin faydalı olacağı kanaatindeyim. Ayrıca farklı haberleşme protokol yapılarını incelemekte çok fazla fayda bulunmaktadır. Farklı paket yapıları CRC hesaplama algoritmaları hakkında bilgi sahibi olursunuz. (Modbus, profibus, Canbus, hatta TCP ve UDP gibi network haberleşme protokolleri detaylarını araştırmak konuya meraklı olanlara tavsiyemdir.)Bu makalede anlatılan işlemler için aşağıdaki programlar ve donanımlar kullanılmıştır.

1- Delphi Smile

2- Seri haberleşme komponenti olarak nrcomm  http://www.deepsoftware.ru/nrcomm/ . Delphi tarafında farklı bir seri haberleşme yapısı / bileşeni  kullanılabilir.  

3- Labcenter Proteus VSM: Kısaca bilgisayar ortamında devre kurmaya, çalıştırmaya, pcb ve gerber çıktı oluşturmaya yarayan güzel bir program. Bu program ile farklı üreticilerin çeşitli micro kontrolör aileleri de dahil analog, dijital veya hibrit devreler tasarlanıp simülasyon veya pcb tasarımları yapılabilmektedir. Ben genelde simülayon kısmını kullanıyorum. https://www.labcenter.com/simulation/

4- Virtual Serial Port Driver : Bu uygulama ile bilgisayarımızda sanal portlar oluşturarak ve bunları bir birleri ile bağlayarak iki farklı programı bir birleri ile haberleştirebiliyoruz. Örneğimizde Delphi ve proteus simülasyon devresini sanal port üzerinden bir birleri ile bağlayarak gerçek uygulamada yapacağımız işlemlerin aynısını gerçekleştirdik. Bu sayede test ve geliştirme sürecini hızlandırmış oluyoruz. https://www.eltima.com/products/vspdxp

5- CCS Pic C Compiller : Seçtiğimiz  microchip ailesinden mcu da çalışacak programı yazdığımız derleyici. http://www.ccsinfo.com/

6- Örnek uygulama da Microchip firmasının 18F4520 işlemcisi tercih edilmiştir. http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC18F4520

7- Grafik LCD olarak 128x64 pixel KS0108 kontrolörcüsü bulunan grafik lcd. (Bunun çok fazla muadili vardır ör: NT7108)
https://www.direnc.net/wg12864b-mavi
https://www.sparkfun.com/products/710Öncelikle haberleşme ortamını ayarlamamız gerekiyor.
Virtual Serial port ile COM1 ve COM2 portlarını oluşturup bir birleri ile bağladık. Delphi uygulaması Com1 portunu Simülasyon devresi Com2 portunu kullanmaktadır.

AyqJy0.jpg

AyqJy0.jpg


Örnek devre şemamız aşağıdaki gibidir.

5GkVGR.jpg
5GkVGR.jpgDelphi tarafında hazırladığımız uygulama arayüzü
d72b74.jpg

d72b74.jpg

Buradada simülasyon devresi ve uygulamamızın çalışırken alınmış ekran görüntüsü bulunmaktadır.

bL2bL8.gif
bL2bL8.gifDelphi Tarafındaki kodlar. Çok fazla karmaşık değil. Açıklamalardan dolayı biraz uzun görünebilir.

unit Unit1;

{


/******************************************************************************
*
*   Delphi - microchip grafik lcd seri haberleşme örnek uygulama
*
******************************************************************************
* Dosya Adı:       DelphiCanGrafik.exe
* Derleyici:       10.2
* Şirket   :
*
* Yazılım Lisans Şartları
*
*
*
* Yazan                Tarih         Açıklama
*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* frmman            2017.09.27      Temel Sürüm
******************************************************************************
*/

Comport Ayarları:

Baudrate     : 57600
ByteSize     : 8
Parity       : None
StopBits     : 1
StreamProtol : None

örnek haberleşme protokolü ASCII tabanlı şekilde tasarlanmıştır.
Aşağıda kullanılan haberleşme paket detayları açıklanmıştır.

A- Temel Paket Yapısı
#CMDPRM <-

#    : paket başlangıç karakteri başka yerde bu karakterin kullanılmaması gerekmektedir
CMD  : XX 2 byte komut (ASCII 00...99 arası)
PRM  : CMD içeriği, data max uzunluk: RX_BUFFER_SIZE - 4
<-   : char(13)  paket sonu


1-PC_LED  : Devrede bulunan C4 pinine bağlı LED kontrolü

#011<-  led yak         cevap pc : #011<-
#010<-  led söndür      cevap pc : #010<-


2-BUTTON_STATE Tek taraflı data mcu -> pc şeklinde  void main() de

                     #020<-     button bırakıldı
                     #021<-     buttona basıldı


3-Resim Göster : CPU rom alanına yerleştirilen 2 adet resim datalarını ekranda gösterme

#030<- // LOGO_DELPHI
#031<- // LOGO_DELPHICAN

4-Gelen metni ekrana Yaz  : PC tarafından gönderilen text mesajlar lcd ekranına yazılır.
  Türkçe karakter gösterim sorunu standart kullanımda vardır. Bu problemin çözümü özel font
  kullanımı ile çözülebilmektedir.

#04xxxxxxx<-        cevap pc : #04<-


5-Bar animasyon   : 000..100 arası bir değerin frafik lcd de bar şeklinde gösterimi sağlanmaktadır.
#05XXX<-        cevap pc : #05<-
 XXX: 000..100 arası


}
interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, nrcommbox, nrclasses,
 nrcomm, Vcl.ExtCtrls, Vcl.Buttons;

type
 TForm1 = class(TForm)
   nrComm1: TnrComm;
   nrDeviceBox1: TnrDeviceBox;
   CheckBox1: TCheckBox;
   btn_led_yak: TButton;
   TimerCevap: TTimer;
   Memo1: TMemo;
   btn_led_sondur: TButton;
   btn_tanimsiz_paket: TButton;
   btn_logo_delphi: TBitBtn;
   btn_MCU: TSpeedButton;
   btn_logo_delphican: TBitBtn;
   EditMetin: TEdit;
   btn_metin_gonder: TBitBtn;
   ScrollBar1: TScrollBar;
   Label1: TLabel;
   btn_scroolbar_gonder: TButton;
   Label2: TLabel;
   Label3: TLabel;
   procedure CheckBox1Click(Sender: TObject);
   procedure nrComm1AfterReceive(Com: TObject; Buffer: Pointer;
     Received: Cardinal);
   procedure TimerCevapTimer(Sender: TObject);
   procedure btn_led_yakClick(Sender: TObject);
   procedure btn_led_sondurClick(Sender: TObject);
   procedure btn_logo_delphiClick(Sender: TObject);
   procedure btn_logo_delphicanClick(Sender: TObject);
   procedure btn_metin_gonderClick(Sender: TObject);
   procedure btn_tanimsiz_paketClick(Sender: TObject);
   procedure btn_scroolbar_gonderClick(Sender: TObject);
   procedure ScrollBar1Change(Sender: TObject);
   procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
   { Private declarations }
 public
 procedure SEND_CMD(data : ansistring; timeout:integer);
   { Public declarations }
 end;

const

btn_on  : AnsiString ='#021'+#13;
btn_off : AnsiString ='#020'+#13;


var
 Form1: TForm1;
 seri_gelen : ansistring;

implementation

{$R *.dfm}


{-------------------------------------------------------------------------------
 Delphi - Microchip Send Data
 # CMDPRM + chr(13)

 paket başı ve paket sonu karakterleri eklenerek data gönderilir
 giden komut cevabı TimerCevap.interval := timeout; ile onTimer eventinde işleniyor
 Gerçek uygulamalarda, dış dünyadan gelen haberleşme paketi bazı durumlarda birden fazla
 nrComm1AfterReceive eventi oluşturmaktadır. Paket bütünlüğü sağlamak ve giden komut
 cevabını beklemek için timeout mekanizması kullanılabilir.
-------------------------------------------------------------------------------}
procedure TForm1.SEND_CMD(data : ansistring; timeout:integer);
var i:integer;
cmd: ansistring;
begin


 try
     nrComm1.Active:=true;

     // gelen paket bufferini temizle
     seri_gelen:='';

     cmd := '#' + data + #13;
     nrcomm1.SendString(cmd);

     TimerCevap.Enabled := false;
     TimerCevap.interval:= timeout;
     TimerCevap.Enabled := true;

     memo1.Lines.Add('TX: ' + cmd);
 except
       Begin
           Application.MessageBox ('Seri Porta bağlanılamıyor.' + #13#10 +
               'Lütfen ayarları kontrol ederek tekrar deneyin.', 'HATA', MB_OK Or MB_ICONERROR);
           Exit;
       End;
   raise;
 end;
end;{-------------------------------------------------------------------------------
 Seri port gelen data okuma
-------------------------------------------------------------------------------}
procedure TForm1.nrComm1AfterReceive(Com: TObject; Buffer: Pointer;
 Received: Cardinal);
var i:integer;

begin

     for i:=0 to Received-1  do
     begin
         seri_gelen := seri_gelen + (PAnsiChar(Buffer)[i]);
     end;


     // mcu dan gelen butona basma olayı burada yakalanıyor.
     // buton konumu herhangi bir zamanda değişebilir.
     if (pos(btn_off,seri_gelen)>0) then   // Kartdaki Buton Bırakıldı  (yükselen kenar)
     begin
       btn_MCU.Down := false;
       seri_gelen :='';
       btn_MCU.Caption :='MCU BTN OFF' ;
     end;


     if (pos(btn_on ,seri_gelen)>0) then // Kartdaki Butona Basıldı  (düşen kenar)
     begin
       btn_MCU.Down := true ;
       seri_gelen :='';
       btn_MCU.Caption :='MCU BTN ON' ;
     end;end;

{-------------------------------------------------------------------------------
 Gelen Cevapları işleme
-------------------------------------------------------------------------------}
procedure TForm1.TimerCevapTimer(Sender: TObject);
begin
    TimerCevap.Enabled := false;
    if seri_gelen = '' then
      memo1.Lines.Add('RX: ' + 'Komut cevabı gelmedi')
    else
     memo1.Lines.Add('RX: ' + seri_gelen);


    seri_gelen:='';
end;

{-------------------------------------------------------------------------------
 DelphiCan Logosunu Ekranda Gösterme
-------------------------------------------------------------------------------}
procedure TForm1.btn_logo_delphicanClick(Sender: TObject);
begin
 SEND_CMD('031',100);
end;

{-------------------------------------------------------------------------------
 Delphi Logosunu Ekranda Gösterme
-------------------------------------------------------------------------------}
procedure TForm1.btn_logo_delphiClick(Sender: TObject);
begin
 SEND_CMD('030',100);
end;

{-------------------------------------------------------------------------------
 Edit deki texti LCD ekrana yazma
-------------------------------------------------------------------------------}
procedure TForm1.btn_metin_gonderClick(Sender: TObject);
begin
 SEND_CMD('04'+editmetin.Text,500);
end;

{-------------------------------------------------------------------------------
 Protokol dışında komut gönderme  - tanımsız komut
-------------------------------------------------------------------------------}
procedure TForm1.btn_tanimsiz_paketClick(Sender: TObject);
begin
  SEND_CMD('63RASTGELE',100);
end;

{-------------------------------------------------------------------------------
 scrollbar.position değerini gönderme
-------------------------------------------------------------------------------}
procedure TForm1.btn_scroolbar_gonderClick(Sender: TObject);
var data:ansistring;
begin
 Label1.Caption := inttostr(ScrollBar1.Position);

 data := format('%.3d',[ScrollBar1.Position]);
 SEND_CMD('05'+data,300);
end;

procedure TForm1.ScrollBar1Change(Sender: TObject);
begin
 Label1.Caption := inttostr(ScrollBar1.Position);
end;

{-------------------------------------------------------------------------------
 LED Söndür
-------------------------------------------------------------------------------}
procedure TForm1.btn_led_sondurClick(Sender: TObject);
begin
 SEND_CMD('010',100);
end;

{-------------------------------------------------------------------------------
 LED Yak
-------------------------------------------------------------------------------}
procedure TForm1.btn_led_yakClick(Sender: TObject);
begin
 SEND_CMD('011',100);
end;

{-------------------------------------------------------------------------------
 Seri Port on/off
-------------------------------------------------------------------------------}
procedure TForm1.CheckBox1Click(Sender: TObject);
begin
   nrComm1.Active := CheckBox1.Checked;
   nrDeviceBox1.Enabled := not CheckBox1.Checked;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 memo1.Clear;
end;

end.
MCU tarafındaki Kodlar

Header Kısmı

#include <18F4520.h>

#device ADC=10

#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer

#use delay(internal=16MHz)
#use rs232(baud=57600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8, stream=UART)#DEFINE SIZE_IMG  3072 

#DEFINE LOGO_DELPHI   ( getenv("PROGRAM_MEMORY") - 3072 )
#DEFINE LOGO_DELPHICAN  LOGO_DELPHI - SIZE_IMG


#ROM LOGO_DELPHI =
{
0x40,0x80,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0xE0,
0xF0,0xF0,0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x7E,0xFE,0xFC,0xFC,0xFC,0xF8,0xF0,0xF0,
0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0xF0,0xF8,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0x7F,0xFF,0x5F,0x1F,0x1F,0x0F,0x07,0x07,0x07,0x83,0x77,0x3F,0x05,0x00,
0x01,0x00,0x01,0x00,0x41,0xE0,0x51,0x0C,0x07,0x03,0x01,0x00,0x01,0x01,0x01,0x83,
0x07,0xC3,0xC7,0xE7,0xF7,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xC0,0xE0,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0xFF,0xC7,0x03,
0x01,0x00,0x00,0x03,0x57,0xA0,0x00,0xC0,0x40,0x60,0x74,0xBF,0x71,0xB0,0x50,0x30,
0x10,0x38,0x14,0x33,0x71,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0xE0,0xF0,0xF8,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0xF0,0xC0,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xF0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x6F,0x41,0x80,0x01,0x07,
0x14,0xF0,0x70,0x3C,0xD7,0x73,0x15,0x0D,0x05,0x02,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x80,0xC0,0xC0,0x70,0x70,0x70,0x38,0x1D,0x0F,0x07,0x07,0x17,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF5,0xF0,0x10,0x20,0x41,0x02,
0x57,0xFF,0x55,0x3E,0xF7,0xA0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x38,0x7C,0xEC,0xC4,0xE6,
0xE7,0xE3,0xF1,0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF0,0xF8,0xFC,0xF8,0xFC,0xFC,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x01,0x07,0x1F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFD,0xFC,0xF4,0xE4,
0xC5,0xE3,0xD7,0xFE,0xF1,0xE7,0xDD,0xEC,0xC0,0xE0,0xF0,0xE0,0xF1,0xE0,0xF5,0xEF,
0xFD,0xF3,0xC7,0x07,0x17,0x1F,0x1F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x1F,0x03,0x01,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x1F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF4,0xE0,0xC0,0x80,0xC1,0xE3,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x3F,0x1F,0x0F,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,
0x07,0x07,0x07,0x0F,0x1F,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,0x3F,0x3F,0x3F,0x1F,0x0F,0x07,0x07,
0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00

}

#ROM LOGO_DELPHICAN =
{
0x40,0x80,
0xFF,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0xFD,0xC5,0xC5,0xC5,0xC5,0xFD,0x01,0x01,0x01,0xFD,
0x8D,0x8D,0x8D,0x8D,0xFD,0x01,0x01,0x01,0xFD,0xCD,0xB5,0xB5,0xCD,0xFD,0x01,0xFF,
0x03,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,
0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,
0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,
0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,
0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,
0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,
0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,
0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x03,
0x00,0x00,0x04,0x04,0xFC,0xFC,0xFC,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0C,0x0C,0x08,0x18,
0x78,0xF0,0xE0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
0x00,0x00,0x02,0x02,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x8C,0x8C,0x8C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0xF0,0x38,0x18,0x0C,0x0C,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0C,0x0C,
0x7C,0x78,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,
0xE0,0xFF,0x7F,0x1F,0x00,0x00,0xE8,0xFE,0xFF,0x17,0x11,0x10,0x10,0x11,0x1F,0x1F,
0x0E,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x01,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0x03,0x03,
0x01,0x01,0x03,0x87,0xFE,0xFE,0x78,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x03,0x03,0x01,
0x03,0xFF,0xFE,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0x86,0xC7,0xE7,0x61,0x21,0x30,0x31,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x00,
0x01,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0x03,0x03,0x01,0x01,0x03,0xFF,0xFE,0xFC,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x04,0x04,0x04,0x07,0x07,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0x06,0x06,0x02,0x03,0x03,
0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x06,0x04,0x04,0x06,0x06,0x02,
0x02,0x00,0x04,0x04,0x07,0x07,0x07,0x04,0x04,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x06,0x04,
0x04,0x06,0x06,0x03,0x03,0x01,0x00,0x00,0x04,0x04,0x07,0x07,0x07,0x04,0x04,0x04,
0x04,0x07,0x07,0x07,0x04,0x04,0x00,0x04,0x04,0x07,0x07,0x07,0x04,0x04,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x06,0x0C,0x0C,0x08,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x0C,
0x07,0x07,0x03,0x00,0x01,0x03,0x07,0x06,0x04,0x06,0x06,0x03,0x07,0x07,0x04,0x04,
0x04,0x04,0x07,0x07,0x07,0x04,0x04,0x00,0x04,0x04,0x07,0x07,0x07,0x04,0x04,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x02,0x03,0x03,0x03,0x02,0x02,
0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xFF,0x01,0x01,0x01,0x01,0xF1,0xF1,0x01,0xE1,0x71,0xE1,0x01,0xF1,0xF1,0x01,
0xF1,0xF1,0x01,0xE1,0x71,0xE1,0x01,0xF1,0xF1,0x01,0xF1,0xF1,0x01,0xE1,0x71,0xE1,
0x01,0xF1,0xF1,0x01,0x01,0x01,0x01,0xE1,0xF1,0x11,0x21,0xFD,0xFD,0x01,0xE1,0xF1,
0x91,0x91,0xF1,0xE1,0x01,0xFD,0xFD,0x01,0xF1,0xF1,0x21,0x11,0xF1,0xE1,0x01,0xFD,
0xFD,0x21,0x11,0xF1,0xE1,0x01,0xF5,0xF5,0x01,0xE1,0xF1,0x11,0x11,0x31,0x21,0x01,
0x21,0x91,0xD1,0x51,0xF1,0xE1,0x01,0xF1,0xF1,0x21,0x11,0xF1,0xE1,0x01,0x01,0x01,
0x01,0xE1,0xF1,0x11,0x11,0x31,0x21,0x01,0xE1,0xF1,0x11,0x11,0xF1,0xE1,0x01,0xF1,
0xF1,0x21,0x11,0xF1,0xF1,0x21,0x11,0xF1,0xE1,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0xFF,0x00,
0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x47,0x47,0x43,0x40,0x43,0x47,0x47,0x40,0x40,
0x40,0x47,0x47,0x43,0x40,0x43,0x47,0x47,0x40,0x40,0x40,0x47,0x47,0x43,0x40,0x43,
0x47,0x47,0x40,0x40,0x46,0x46,0x40,0x43,0x47,0x44,0x42,0x47,0x47,0x40,0x43,0x47,
0x44,0x44,0x46,0x42,0x40,0x47,0x47,0x40,0x4F,0x5F,0x42,0x44,0x47,0x43,0x40,0x47,
0x47,0x40,0x40,0x47,0x47,0x40,0x47,0x47,0x40,0x43,0x47,0x44,0x44,0x46,0x42,0x40,
0x43,0x47,0x44,0x44,0x47,0x47,0x40,0x47,0x47,0x40,0x40,0x47,0x47,0x40,0x46,0x46,
0x40,0x43,0x47,0x44,0x44,0x46,0x42,0x40,0x43,0x47,0x44,0x44,0x47,0x43,0x40,0x47,
0x47,0x40,0x40,0x47,0x47,0x40,0x40,0x47,0x47,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00

}


Ana MCU Programı

/******************************************************************************

*
*   DELPHİ CAN grafik lcd seri port örnek uygulama
*
******************************************************************************
* Dosya Adı:       MainDelphiCanGrafik.c
* İşlemci  :       18F4520
* Derleyici:       5.074
* Şirket   :       
*
* Yazılım Lisans Şartları
*  
*
*
* Yazan                Tarih         Açıklama
*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* frmman            2017.09.27      Temel Sürüm
******************************************************************************  
*/

#include <MainDelphiCanGrafik.h>
//haberleşme ile ilgili değişkenler
#define RX_BUFFER_SIZE 100            // bir pakette max bu kadar byte veri alabiliriz 
char com_buffer[RX_BUFFER_SIZE];      // pc den gelen verilerin saklandığı buffer
int  com_sayac = 0;                   // gelen data sayaç 
int1 paket_geldi = false;             // bir paket geldi


// grafik lcd ye text yazmak için kullanaılan genel değişken
char Lcd_Text[RX_BUFFER_SIZE];  


// donanımsal tanımlamalar
#define BTN_INP   PIN_A0   // giriş buton basılı:H
#define LED_TX    PIN_C1   // çıkış data gönderme ledi
#define LED_RX    PIN_C2   // çıkış data alma ledi
#define LED_RUN   PIN_C3   // 500ms peryotlarla yanıp sönen sistem ok ledi
#define LED_PC    PIN_C4   // pc den kontrol edilen led


// CPU data gönderme ve alma sırasında, haberleşme trafiğini gösteren ledlerin
// yanma zamanları
#define TX_LED_SET 20 // 20*10ms = 200ms yansın
#define RX_LED_SET 20 // 20*10ms = 200ms yansın

// zaman ölçümü ile ilgili değişkenler
int time_tx_led = 0;
int time_rx_led = 0;
int time_500ms = 0;


// standart kütüphaneler
#include "hdm64gs12.c"
#include "graphics.c"/*------------------------------------------------------------------------------
         Grafik LCD RESİM
Ekranda belirlenen koordinatta resim gösterir
x: Resmin x koordinatı
y: Resmin y koordinatı
adres: Resmin program hafızasındaki yeri
Ekrani_Temizle: True resimden önce ekrani temizle
------------------------------------------------------------------------------*/

void Resim(int x,int y,int16 adres,int1 Ekrani_Temizle) //(int16 adres) 
{
int   resim_yukseklik, resim_genislik;
int   data;
int   x1, xi, yi;
int   temp_x, temp_y;
int16 resim_adres, t_resim_adres, resim_y_adres_artirma;
int1  chip, chip_degistir = true;
int   a=0;

 if (Ekrani_Temizle) glcd_fillScreen(OFF);
 
 resim_yukseklik = read_program_eeprom(adres);
 resim_genislik  = read_program_eeprom(adres+2);

 t_resim_adres = adres + 4;                         // resim dataları 4 byte sonra başlıyor
 resim_adres   = t_resim_adres;
 resim_y_adres_artirma = (int16)resim_genislik * 2 ;// bir satır taraması bitince sonraki satır adres başlangıcı
 

   temp_x = x + resim_genislik;    if (temp_x > 128) temp_x = 128;
   temp_y = y + resim_yukseklik;   if (temp_y > 64)  temp_y = 64;    
   
   for (yi = y; yi < temp_y; )
   {
    a++;
    chip_degistir = true;
    
         for (xi=x; xi < temp_x; xi++)
         {
            if (xi<=63)  { chip = 0;  x1 = xi; }
            else         { chip = 1;  x1 = 64 - xi; }
             
            if (xi == 64) chip_degistir = true;
        
              if (chip_degistir)
              {
               chip_degistir = false;
               
               output_low(GLCD_DI);  // Set for instruction
               bit_clear(x1,7);      // Clear the MSB. Part of an instruction code
               bit_set(x1,6);        // Set bit 6. Also part of an instruction code
              
               glcd_writeByte(chip, x1);   
               glcd_writeByte(chip, (yi/8 & 0b10111111) | 0b10111000); 
           
               output_low(GLCD_DI);           // Set for instruction
               glcd_writeByte(chip, x1);       // Set the horizontal address
              
               output_high(GLCD_DI);          // Set for data
              }

            data = read_program_eeprom(resim_adres);
            resim_adres += 2;
            glcd_writeByte(chip, data);   // Write the pixel data
         }
     
     
     resim_adres   = t_resim_adres + ( resim_y_adres_artirma * a );
     
    yi+=8; 
   }
 
}


/*-----------------------------------------------------------------------------
BAR ANİMASYON  Delphi tarafındaki scroolbar animasyonu
min : 0
max : 100 
-----------------------------------------------------------------------------*/
void Bar_animasyon(int value)
{
  if (value > 100) value = 100;
  
  glcd_fillScreen(OFF);
  
  sprintf(Lcd_Text,"%u",value);
  glcd_text57(58,15,Lcd_Text,1,1);   
  
  glcd_rect(13, 28, 113, 41, NO, ON);  
  glcd_bar(13, 35, value+13, 35, 10, 1);
  

}

/*-----------------------------------------------------------------------------
TIMER 2 KESME 10ms
-----------------------------------------------------------------------------*/
#INT_TIMER2
void  TIMER2_isr(void) 
{
// --- 500ms peryotlarla yapılack işler
if (++time_500ms > 50)
{
  time_500ms = 0;
  output_toggle(LED_RUN);
}

// 10ms peryotlarla yapılacak işler

if (time_tx_led > 0) { output_high(LED_TX); time_tx_led--;} else output_low(LED_TX);
if (time_rx_led > 0) { output_high(LED_RX); time_rx_led--;} else output_low(LED_RX);
 
}

/*-----------------------------------------------------------------------------
 RX BUFFER TEMİZLE
-----------------------------------------------------------------------------*/
void rx_buffer_temizle()
{
int ix;

for (ix = 0; ix < RX_BUFFER_SIZE ; ix++) com_buffer[ix] = 0;

com_sayac = 0;
paket_geldi = false;

}


/*-----------------------------------------------------------------------------
SERI DATA ALMA KESME
-----------------------------------------------------------------------------*/
#INT_RDA
void  RDA_isr(void) 
{
char gelen;
  gelen = getc();
  
  if (gelen == '#') com_sayac = 0; // gelen paket başlangıç ise indexi başa al
  
  com_buffer[com_sayac] = gelen;
  
  com_sayac++; 
  if (gelen == 13)  paket_geldi = true; // paket sonu karakteri. paket geldi
  
  // buffer taşması olursa gelen paketi iptal et
  if (com_sayac >= RX_BUFFER_SIZE)
  {
    disable_interrupts(INT_RDA);
    rx_buffer_temizle();
    enable_interrupts(INT_RDA);
  }
  

  
  time_rx_led = RX_LED_SET;
}/*-----------------------------------------------------------------------------
 CMD char to int dönüşümü
 Delphi deki strtoint fonksiyonu benzeri iki basamaklı string değer 8bitlik 
 int değere dönüştürme
-----------------------------------------------------------------------------*/  
int cmd_chartoint()
{
int d,h,l = 0;

  h = com_buffer[1] -'0';
  l = com_buffer[2] -'0';
  d = (h * 10)  + l;

  return(d);
}
/*-----------------------------------------------------------------------------
 HABERLEŞME KONTROL
 gelen paket burada işlenir

örnek haberleşme protokolü ASCII tabanlı şekilde tasarlanmıştır. Aşağıda 
haberleşme paket detayı açıklanmıştır.

#CMDPRM <-

#    : paket başlangıç karakteri başka yerde bu karakterin kullanılmaması gerekmektedir
CMD  : XX 2 byte komut
PRM  : CMD içeriği data max uzunluk: RX_BUFFER_SIZE - 4
<-   : char(13)  paket sonu


PC_LED

#011<-  led yak         cevap pc : #011<-
#010<-  led söndür      cevap pc : #010<-


BUTTON_STATE Tek taraflı mcu-> pc şeklinde  main() de

                     #020<-     button bırakıldı
                     #021<-     buttona basıldı


Resim Göster

#030<- // LOGO_DELPHI
#031<- // LOGO_DELPHICAN

Gelen metni ekrana Yaz
#04xxxxxxx<-        cevap pc : #04<-
  
  
Bar animasyon
#05XXX<-        cevap pc : #05<-   
 XXX: 000..100 arası
-----------------------------------------------------------------------------*/ 
void haberlesme_kontrol()
{
int cmd;
int prm;
  if (paket_geldi == false)  return; // paket gelmedi çık

  disable_interrupts(INT_RDA); // gelen paket işlenirken data almayı durdur
  
  cmd = cmd_chartoint();

  switch (cmd)
  {
   case 1:  // cmd led yak söndür
         if (com_buffer[3] =='0') output_low(LED_PC);
         if (com_buffer[3] =='1') output_high(LED_PC);
         time_tx_led = TX_LED_SET;
         fprintf(UART,"%s", com_buffer);
      break;
  
   case 3:  // cmd resim göster
         if (com_buffer[3] =='0') resim(0,0,LOGO_DELPHI,true);
         if (com_buffer[3] =='1') resim(0,0,LOGO_DELPHICAN,true);
         time_tx_led = TX_LED_SET;
         fprintf(UART,"%s", com_buffer);
      break;   
  
  
   case 4:  // cmd gelen metni lcd de göster
        glcd_fillScreen(OFF);
        memcpy(&Lcd_Text[0],&com_buffer[3],com_sayac-4);
        Lcd_Text[com_sayac-4] = 0;
        glcd_text57(0,0,Lcd_Text,1,1);
        
        
         time_tx_led = TX_LED_SET;
         fprintf(UART,"#04\r");
      break;   
  
    
   case 5:  // cmd bar animasyon
        
        prm = ((com_buffer[3] -'0') * 100) +
              ((com_buffer[4] -'0') * 10)  +
               (com_buffer[5] -'0');
               
         Bar_animasyon(prm);
         time_tx_led = TX_LED_SET;
         fprintf(UART,"#05\r");
      break;   
       
    
  
    default:
        time_tx_led = TX_LED_SET;
        fprintf(UART,"%s TANIMSIZ PAKET\r\n", com_buffer);
        
        // lcd ekrana hatalı paket içeriğini yaz
        glcd_fillScreen(OFF);
        sprintf(Lcd_Text,"TANIMSIZ PAKET");
        glcd_text57(5,20,Lcd_Text,1,1);
        glcd_text57(5,40,com_buffer,1,1);
        
      break;
  }
   rx_buffer_temizle(); // gelen paket işlendi buffer temizle
 
 enable_interrupts(INT_RDA);
}

/*-----------------------------------------------------------------------------
MAIN
-----------------------------------------------------------------------------*/
void main()
{
int1 btn_status = false ;

  setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,241,13);      //774 us overflow, 10,0 ms interrupt

  glcd_init(ON);

  enable_interrupts(INT_TIMER2);
  enable_interrupts(INT_RDA);
  enable_interrupts(GLOBAL);


  // açılış animasyon
  resim(0,0,LOGO_DELPHICAN,true);delay_ms(500);
  resim(0,0,LOGO_DELPHI,true); delay_ms(500);
  resim(0,0,LOGO_DELPHICAN,true);delay_ms(500);
  resim(0,0,LOGO_DELPHI,true); delay_ms(500);
  resim(0,0,LOGO_DELPHICAN,true);delay_ms(500);

  while(TRUE)
  {

     haberlesme_kontrol();
     
     
     // button basma yükselen kenar
     if (input(BTN_INP) && (!btn_status))
     {
       btn_status = true;
       
         time_tx_led = TX_LED_SET;
         fprintf(UART,"#021\r");        
     }
     
     //button bırakma düşen kenar
     if (!input(BTN_INP) && (btn_status))
     {
       btn_status = false;
       
         time_tx_led = TX_LED_SET;
         fprintf(UART,"#020\r");        
     }
     

  }

}
Cevapla
#2
Merhaba,
Yeni Nesil Teknolojiye (gelecekte donanımsız yazılım olmayacağı kanaatindeyim) yakışır, farklı bir konuya değindiğiniz için teşekkür ederim.
Uzun zamandır, bahsetmiş olduğunuz alanda araştırmalar ve testler (aktif kullanılan bir projemiz de var: AGS) yapıyorum. 
Gerçek cihazlar olmadan, tamamen sümülasyona dayanan bu yöntemle; bir protatipin düşük maliyetli Ar-Ge - analizi yapılarak, hayata geçirilmesinde büyük fayda sağlayacaktır.
Merak edip cevap bulamadığım bir soruyu sormak istiyorum; Proteus simülasyonunda herhangi bir veri yolu (devre elemanı bağlantısı) üzerindeki giriş-çıkış değerlerini görebiliyor muyuz?
Örneğin; bir direncin çıkış watt'ı, kondansatör üzerindeki aktif yük miktarı yada o noktadaki voltaj veya akım gücü gibi.
Bir nevi debugger gibi; değişkenin o andaki değerini öğrenmek gibi birşey.
While true do; Hayat döngüsü, kısır değildir! Yapılan bir yanlış, o döngünün dışına çıkmanızı sağlayacaktır.
WWW
Cevapla
#3
(28-09-2017, Saat: 13:28)Fesih ARSLAN Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Merhaba,
Yeni Nesil Teknolojiye (gelecekte donanımsız yazılım olmayacağı kanaatindeyim) yakışır, farklı bir konuya değindiğiniz için teşekkür ederim.
Uzun zamandır, bahsetmiş olduğunuz alanda araştırmalar ve testler (aktif kullanılan bir projemiz de var: AGS) yapıyorum. 
Gerçek cihazlar olmadan, tamamen sümülasyona dayanan bu yöntemle; bir protatipin düşük maliyetli Ar-Ge - analizi yapılarak, hayata geçirilmesinde büyük fayda sağlayacaktır.
Merak edip cevap bulamadığım bir soruyu sormak istiyorum; Proteus simülasyonunda herhangi bir veri yolu (devre elemanı bağlantısı) üzerindeki giriş-çıkış değerlerini görebiliyor muyuz?
Örneğin; bir direncin çıkış watt'ı, kondansatör üzerindeki aktif yük miktarı yada o noktadaki voltaj veya akım gücü gibi.
Bir nevi debugger gibi; değişkenin o andaki değerini öğrenmek gibi birşey.

Proteusda run konumda kullanılabilecek çok gelişmiş ve çeşitli ölçü aletleri bulunmaktadır. Ayrıca devre offline konumda iken çeşitli analog, digital, gürültü analizi gibi grafik bazlı simülasyon çıktıları üretebilmektedir.

Sizin sorunuz daha çok run sırasında voltaj ve akım ölçümü ile alakalı sanırım. Bunun için kullanılabilecek birden fazla yöntem bulunmaktadır. (voltaj ve akım propları, voltmetre ve amper metre 2 farklı çeşitte, voltaj seviyesine göre rengi değişen yollar, akım yönünü gösteren oklar)  Eğer uğraştığınız veya deneme yaptığınız proteus çizimi varsa onun üzerinde konuyu detaylandırmaya çalışalım.
Cevapla
#4
Akım, gerilim ve güç ölçümünü basit bir devre üzerinde  şu şekilde yapabiliriz.

Öncelikle Akım yönleri ve voltaja göre değişen yol renkleri ve ölçüm probları için  için üst menüden

System -> Animation Options

Aşağıdaki pencereyi açıp ilgili kutucukları seçili hale getiriniz.


g9A2D3.jpgAşağıdaki devrede 12VDC ve seri bağlı 2 dirençten oluşan basit bir devre bulunmaktadır.

Akım koldan geçen akımı Ampermetre (mA) ve Akım probu (A) ile

R2 üzerinde düşen voltajı voltmetre(V) ve voltaj probu (V) ile

R2 üzerinde harcanan gücü wattmetre(mW) ile ölçüyoruz.


Wattmetrenin yaptığı işlem aslında kol akımı ile yük üzerindeki voltajı çarpma işlemidir.


9D5g3k.jpg
Cevapla
#5
Elinize sağlık,süper bir çalışma.
Herhangi bir basit problem, hakkında yeterince toplantı yapılarak, çözümsüz hale getirilebilir.

Cevapla
#6
Emeğinize sağlık. Harika bir anlatım olmuş
There's no place like 127.0.0.1
WWW
Cevapla
#7
Elinize sağlık, devamını da bekleriz.
Mal sahibi, mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi ?
Mal da yalan mülk de yalan
Var biraz da sen oyalan...
WWW
Cevapla
#8
Hocam elinize sağlık çok güzel bir makale. İnşallah devamı gelir.
Amatör Küme Bilgisayar Programcısı
WWW
Cevapla
#9
Elinize sağlık. Gerçekten çok iyi bir anladım olmuş. Tekrar teşekkürler paylaşım için.
Amaç, bilginin de/aklın da zekat'ını vermek.
Cevapla
#10
@Rumblr arkadaşımızın sorusuna özelden değil konu içerisinden cevap vermenin ileride bu konuya bakanlar için daha faydalı olacağı kanaatindeyim.

Özel mesaj ile embedded kodları derleyemediğini sormuştu.

İşlem adımları şu şekilde olacak.

1- Masaüstüne yeni bir klasör oluşturun.
2- İçerisine main.c  (bu isim çok önemli değil ) isiminde bir dosya oluşturun. Oluşturduğunuz dosyayı notepad gibi bir text editör ile açıp  Ana MCU Programı kısmındaki kodları yapıştırıp kaydedin.
3- Aynı klasör içerisine MainDelphiCanGrafik.h (bu kısım önemli. main.c de bu isimde include ediliyor) isiminde bir dosya oluşturun. Oluşturduğunuz dosyayı notepad gibi bir text editör ile açıp Header Kısmı kısımındaki kodları yapıştırıp kaydedin.
4- Örnek kodlar CCS nin 5.074 versiyonunda denendi, temel prensip olarak 5.074 ve sonrasındaki bir versiyon ile main.c (veya verdiğiniz dosyaismi.c) yi açıp comple (F9) edin. İşlem tamamdır.
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Raspberry Pi, MQTT ve Delphi SimaWB 6 992 05-05-2020, Saat: 20:52
Son Yorum: SimaWB
Thumbs Up Delphi 10.3 ile mobil uygulamadan esp32 cihazına bluetooth le ile metin gönderme AlpDmr 8 2.242 19-04-2020, Saat: 13:26
Son Yorum: AlpDmr
Information MikroPascal ile STM32F4 Discovery USB HID Haberleşme engerex 8 2.586 22-01-2020, Saat: 12:20
Son Yorum: engerex
  Delphi ile Arduino & Raspberry PI gibi Cihazlarla İletişim Kurmak Fesih ARSLAN 17 9.430 13-10-2019, Saat: 18:42
Son Yorum: Fesih ARSLAN
  Nodemcu ile Delphi json haberleşme arsl01 8 2.659 03-12-2018, Saat: 09:27
Son Yorum: Bay_YKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi