Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bazı Çeviri Fonksiyonları Unit dosyası
#1
Selamlar

İhtiyaç duyduğumda ufak tefek dönüştürme fonksiyonları yazmıştım.
Bunları bir araya getirdiğim Uniti paylaşayım dedim.
Bazı fonksiyonlar Delphi 3'den beri gelen fonksiyonlar olduğundan yeni versiyonlarda daha basit çözümleride olabilir
Eh artık bununda kusuruna bakmazsınız sanırım Smile
Unit UnitDonusumler;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, StrUtils, DateUtils, Jpeg, variants,
 IdHashMessageDigest, //Md5 Sifreleme için
 Math;

const
 Harfler_TXT : String = 'ıİüÜşŞöÖğĞçÇ';
 Harfler_CHR : array[1..12] of Integer = (253, 221, 252, 220, 254, 222, 246, 214, 240, 208, 231, 199);
 Harfler_ASC : array[1..12] of Integer = (141, 152, 129, 154, 159, 158, 148, 153, 167, 166, 135, 128);

 BinTable: array [0..15] of string =
  // 0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       A       B       C       D       E       F
   ('0000', '0001', '0010', '0011', '0100', '0101', '0110', '0111', '1000', '1001', '1010', '1011', '1100', '1101', '1110', '1111');

type
 TRGB=Record
   R : Byte;
   G : Byte;
   B : Byte;
end;

type
 CeviriTipleri = (TypeCHR, TypeASC, TypePrinter);

   function fn_HexDegerKontrol(pHexDeger:String):Boolean;

   function fn_ChuckSumLRC(pStr : string) :byte;
   function fn_HexToInt64(pHexDeger:String):Int64;
   function fn_CharConvert(pCeviriTipi:CeviriTipleri; pDeger:String):String;
   function fn_HexToBin(pHex: string): string;
   function fn_KarakterSil(pStr, pSilinecekKarakter:String):String;
   function fn_AscToHex(pStr, pBaglac:AnsiString):AnsiString;
   function fn_HexToAsc(pStr:String):String;
   function fn_TurkceleriDegistir(pStr:String):String;
   function fn_TBytesToString(pBytes:TBytes): String;
   function fn_BytesArrayToString(bytearray: array of byte; len : Integer ): String;
   function fn_BarCodeEAN13_CheckDigit_Hesapla(FVeri: String):String;
   function fn_StringParcala(pStr, pAyirac : String) : TStrings;
   function fn_StringTersCevir(pStr: String) : String;
   function fn_StrTamamla(pDolacakData:String; pDolduracakData:Char; pAdet:SmallInt):String;
   function FarkZaman(BasZaman, BitZaman:TDateTime; var FSaat, FDakika, FTplDakika: Double):String;

   function fn_StringToMemoryStream(pString: String): TMemoryStream;
   function fn_MemoryStreamToString(pMemoryStream: TMemoryStream): String;
   function fn_CepTelKotrol(_sCepTel : string) : string;

   function fn_CheckLRC(const s: AnsiString): byte;
   function fn_BCC_Bul(FVeri: String):String;
   function fn_BCC_FarmaDRC_SerialNo(FVeri: String):String;
   function fn_Fatek_LRC_Hesapla(pData:String):String;
   function fn_Fatek_CRC16_ModeBus(pData:String):String;
   function fn_CRC_ParaTanima(pData:String):String;
   function fn_MD5_Olutur(pData:String):String;

   function fn_StrToFloat(pStr, DecSeperator : String):String;
   function fn_NumStringToBCD(const inStr: string): string;
   function fn_BCDToNumString(const inStr: string): string;
   procedure pr_StringToByteArray(const inStr: string; var InOutByte:Array of Byte);

   function fn_ReSizeJpgToJpg(_Jpeg : TJpegImage; _iWidth, _iHeight:Integer):TJpegImage;

   function fn_Renk_ColorToHex( Color : TColor ) : string;
   function fn_Renk_HexToColor( sColor : string ) : TColor;
   function fn_Renk_ColorToRGB( Color : TColor ) : TRGB;
   function fn_Renk_RGBToColor(_RGB : TRGB ) : TColor;
   function fn_Renk_IntToColor( iValue : Integer ) : TColor;
   function fn_Renk_IntToHex( iValue : Integer ) : String;

   function fn_VariantToString(_AVar: OleVariant): string;
   function fn_StrToHex(sValue:WideString):WideString;

var
 ConvetTipi : CeviriTipleri;


implementation

function fn_MemoryStreamToString(pMemoryStream: TMemoryStream): String;
var
 xString : String;
begin
 xString := '';
 SetString(xString, PChar(pMemoryStream.Memory), pMemoryStream.Size div SizeOf(Char));
 Result := xString;
end;

function fn_StringToMemoryStream(pString: String): TMemoryStream;
var
 xMemoryStream: TMemoryStream;
begin
 xMemoryStream := TMemoryStream.Create;
 xMemoryStream.WriteBuffer(Pointer(pString)^, (Length(pString) * 2));
 xMemoryStream.Position := 0;
 Result := xMemoryStream;
end;


function fn_MD5_Olutur(pData:String):String;
var
 IdMD5: TIdHashMessageDigest5;
begin
   try
      Result := '';
      IdMD5 := TIdHashMessageDigest5.Create;
      Result := IdMD5.HashStringAsHex(pData);
   except
   end;
   IdMD5.Free;
end;

function fn_CRC_ParaTanima(pData:String):String;
var
 CRCToplam, TmpMod, I: Integer;
 TmpStr : String;
begin
 TmpStr := pData;

 CRCToplam := 0;
 for I := 1 to Length(TmpStr) do
   CRCToplam := CRCToplam + Ord(TmpStr[I]);

{
 if CRCToplam > 256 then
 begin
   TmpMod := CRCToplam Mod 512;
   if TmpMod = 0 then
     Result := '00'
   else
     Result := IntToHex((512 - (CRCToplam Mod 512)), 2);
 end
 else
 begin
}
   TmpMod := CRCToplam Mod 256;
   if TmpMod = 0 then
     Result := '00'
   else
     Result := IntToHex((256 - (CRCToplam Mod 256)), 2);
//  end;
end;

function FarkZaman(BasZaman, BitZaman:TDateTime; var FSaat, FDakika, FTplDakika: Double):String;
Var
 Fark: Double;
begin
 Result:='';
 if BasZaman > BitZaman Then
   Result:='Hatalı Parametre.';
 Fark:=((BitZaman - BasZaman) * 24);
 FSaat:=Trunc(Fark);
 FDakika:=(Frac(Fark) * 60);
//  FDakika:=Round((Frac(Fark) * 60));
 if FDakika = 60 Then
 begin
   FSaat:=FSaat + 1;
   FDakika:=0;
 end;
   FTplDakika :=Floor(((FSaat * 60) + FDakika))
end;

function fn_HexDegerKontrol(pHexDeger:String):Boolean;
var
 i : Smallint;
begin
 Result := True;
 for i := 1 to Length(pHexDeger) do
   if Not(pHexDeger[i] in ['0'..'9', 'A'..'F', 'a'..'f'])  then
     Result := False;
end;

function fn_Fatek_CRC16_ModeBus(pData:String):String;
var
 CRC: word;
 N, I: integer;
 B:byte;
begin
 CRC := $FFFF;
 for I := 1 to Length (pData) do
 begin
   B := Ord(pData[I]);
   CRC := CRC xor B;
   for N := 1 to 8 do
   begin
     if (CRC and 1)<>0 then
       CRC := (CRC shr 1) xor $A001
     else
       CRC := CRC shr 1;
   end;
 end;
Result := Chr(CRC and $ff) + Chr(CRC shr 8);
end;

function fn_Fatek_LRC_Hesapla(pData:String):String;
var
 T, I : Integer;
 H : String;
begin
 T := 0;
 for I := 1 to Length(pData) do
   T := T + Ord(pData[I]);
 H := IntToHex(T, 8);
 Result := H[7] + H[8];
end;

function fn_BCC_Bul(FVeri: String):String;
var i,x:Integer;
begin
 x:= ord(FVeri[1]) xor ord(FVeri[2]);
 for i := 3 to Length(FVeri) do
 begin
   x:= x xor Ord(FVeri[i]);
 end;
 Result := IntToHex(x, 2);
end;

function fn_BCC_FarmaDRC_SerialNo(FVeri: String):String;
var i,x:Integer;
begin
 x:= ord(FVeri[1]) xor 77;
 for i := 2 to Length(FVeri) do
 begin
   x:= x xor Ord(FVeri[i]);
 end;
 Result := IntToHex(x, 2);
end;

function fn_HexToBin(pHex: string): string;
var
 i: integer;
begin
 Result := '';
 for i := Length(pHex) downto 1 do
   Result := BinTable[StrToInt('$' + pHex[i])] + Result;
end;

function fn_CheckLRC(const s: AnsiString): byte;
var i: integer;
begin
 result := 0;
 for i := 1 to length(s) do
   inc(result,ord(s[i]));
 result := (result xor $FF)+1; // or result := (not result)+1;
end;

function fn_ChuckSumLRC(pStr : string) :byte;
var i : Integer;
 Len : integer;
 lrc : byte;
begin
 Len := length(pStr);
 lrc := 0;
 if len > 0 then
 begin
   lrc := ord(len);
   for i := 2 to Len do
     lrc := lrc xor (Ord(pStr[i-1]));
   end;
 Result := lrc;
end;

function fn_StrTamamla(pDolacakData:String; pDolduracakData:Char; pAdet:SmallInt):String;
begin
 while Length(pDolacakData) < pAdet do
   pDolacakData := pDolacakData + pDolduracakData;

 Result := Copy(pDolacakData, 1, pAdet);
end;

function fn_StringTersCevir(pStr : String): String;
var
 i : Integer;
Begin
 Result := '';
 For i := Length(pStr) DownTo 1 Do
 Begin
   Result := Result + Copy(pStr, i, 1) ;
 End;
end;

function fn_StringParcala(pStr, pAyirac : String) : TStrings;
var
 Sonuc : TStringList;
 I : integer;
 Parca : string;
begin
 Sonuc := TStringList.Create();
 Parca := '';

 for i := 1 to Length(pStr) do
 begin
   if pStr[i] <> pAyirac then
     Parca := Parca + pStr[I]
   else
   begin
     Sonuc.Add(Parca);
     Parca := '';
   end;
 end;

 if Length(pStr) > 0 then
   if Sonuc.Count = 0 then
     parca := pStr;
 Sonuc.Add(Parca);
 Result := Sonuc;
end;

function fn_AscToHex(pStr, pBaglac:AnsiString):AnsiString;
var
  i:Integer;
  WStr:AnsiString;
begin
 WStr := '';
 for i := 1 to Length(pStr) do
   WStr := WStr + pBaglac + IntTOHex(Ord(pStr[i]),2);
 Result := WStr;
end;

function fn_HexToAsc(pStr:String):String;
var
  i: Integer;
  WStr, HexStr :String;
begin
 WStr := '';
 i := 1;
 while i < Length(pStr) do
 begin
   if not(pStr[i] in ['0'..'9', 'A'..'F']) then
   begin
     Inc(i);
     Continue;
   end;

   if not(pStr[i+1] in ['0'..'9', 'A'..'F']) then
   begin
     Inc(i);
     Continue;
   end;

   HexStr := pStr[i] + pStr[i+1];
   WStr := WStr + Chr(StrToInt64('$' + HexStr));
   i:=i+2;
 end;
 Result := WStr;
end;

function fn_KarakterSil(pStr, pSilinecekKarakter:String):String;
var
  i:Integer;
  WStr:String;
begin
 for i := 1 to Length(pStr) do
 begin
   if pStr[i] = pSilinecekKarakter Then Continue;
   WStr := WStr + pStr[i];
 end;
 Result := WStr;
end;

function fn_HexToInt64(pHexDeger:String):Int64;
var
 I:Integer;
 TempStr : String;
 wflag:Boolean;
begin
 try
   wFlag := False;
   for I := 1 to Length(pHexDeger) do
   begin
     TempStr := pHexDeger;
     if TempStr[I] IN ['0'..'9', 'A'..'F'] then Continue;
     wFlag := True;
     Break;
   end;
   if wFlag = False then
     Result := StrToInt64(('$' + pHexDeger))
   else
     Result := 0;
 except
   Result := 0;
 end;
end;

function fn_CharConvert(pCeviriTipi:CeviriTipleri; pDeger:String):String;
var
 I, P :Integer;
 TempStr:String;
begin
 TempStr := pDeger;
 if pCeviriTipi = TypePrinter then
 begin
   TempStr := pDeger;
   TempStr := AnsiReplaceStr(TempStr,'ı', CHR(141));
   TempStr := AnsiReplaceStr(TempStr,'ç', CHR(135));
   TempStr := AnsiReplaceStr(TempStr,'ğ', CHR(167));
   TempStr := AnsiReplaceStr(TempStr,'ö', CHR(148));
   TempStr := AnsiReplaceStr(TempStr,'ş', CHR(159));
   TempStr := AnsiReplaceStr(TempStr,'ü', CHR(129));
   TempStr := AnsiReplaceStr(TempStr,'İ', CHR(152));
   TempStr := AnsiReplaceStr(TempStr,'Ç', CHR(128));
   TempStr := AnsiReplaceStr(TempStr,'Ğ', CHR(166));
   TempStr := AnsiReplaceStr(TempStr,'Ö', CHR(153));
   TempStr := AnsiReplaceStr(TempStr,'Ş', CHR(158));
   TempStr := AnsiReplaceStr(TempStr,'Ü', CHR(154));
 end
 else
 begin
   for I := 1 to Length(TempStr) do
   begin
     P := Pos(TempStr[I], Harfler_TXT);
     if P <> 0 then
     begin
       if pCeviriTipi = TypeCHR then TempStr[I] := Chr(Harfler_CHR[P]);
       if pCeviriTipi = TypeASC then TempStr[I] := Chr(Harfler_ASC[P]);
     end;
   end;
 end;
 Result := TempStr;
end;

function fn_TurkceleriDegistir(pStr:String):String;
var
 ws:String;
 i:integer;
begin
 ws:=pStr;
 for i := 1 to Length(ws) do
 begin
   case ws[i] of
     'Ğ' : ws[i] := 'G';
     'ğ' : ws[i] := 'g';
     'Ü' : ws[i] := 'U';
     'ü' : ws[i] := 'u';
     'Ş' : ws[i] := 'S';
     'ş' : ws[i] := 's';
     'İ' : ws[i] := 'I';
     'ı' : ws[i] := 'i';
     'Ö' : ws[i] := 'O';
     'ö' : ws[i] := 'o';
     'Ç' : ws[i] := 'C';
     'ç' : ws[i] := 'c';
    end;
 end;
 Result := ws;
end;

function fn_BytesArrayToString(bytearray: array of byte; len : Integer ): String;
var
 a: Integer;
begin
 result := '';
 for a := 0 to len-1 do begin
   result := result + char( bytearray[a] );
 end;
end;

function fn_TBytesToString(pBytes:TBytes): String;
var
 I, xSize: Integer;
 xStr:String;
begin
 xStr := '';
 xSize := Length(pBytes);
 for I := 1 to xSize do begin
   xStr := xStr + Char(pBytes[I]);
 end;
 Result := xStr;
end;

function fn_BarCodeEAN13_CheckDigit_Hesapla(FVeri: String):String;
var i:Integer;
ModKalan, ToplamTek, ToplamCift:Integer;
begin
 ToplamTek  := 0;
 ToplamCift := 0;
 for I := 1 to 12 do
 begin
   case I of
    1,3,5,7,9,11  : ToplamTek  := ToplamTek  + StrToInt(FVeri[i]);
    2,4,6,8,10,12 : ToplamCift := ToplamCift + StrToInt(FVeri[i]);
   end;
 end;
 ModKalan := ((ToplamCift * 3) + ToplamTek) Mod 10;
 if ModKalan = 0 then
   Result := IntToStr(ModKalan)
 else
   Result := IntToStr(10 - ModKalan);
end;

function fn_CepTelKotrol(_sCepTel : string) : string;
var
 I : Integer;
 Sonuc, bKontrol : Boolean;
begin
   if _sCepTel[1] = '0' then
   begin
      Delete(_sCepTel,1,1);
      if (_sCepTel[1] = '5') and (Length(_sCepTel)=10) then
        Sonuc := True
      else
        Sonuc := False;
   end else
   begin
      if (_sCepTel[1] = '5') and (Length(_sCepTel)=10) then
        Sonuc := True
      else
        Sonuc := False;
   end;

   if Sonuc = True Then
     for I := 1 to Length(_sCepTel) do
       if Not(_sCepTel[I] in ['0'..'9']) then
         Sonuc := False;

   if Sonuc = True Then
   begin
       bKontrol := True;
       for I := 1 to Length(_sCepTel) do
           if I < Length(_sCepTel) then
               if _sCepTel[I] <> _sCepTel[I+1] then
                   bKontrol := False;

       if bKontrol = True then
          Sonuc := False;
   end;

   if Sonuc = True then
     Result := _sCeptel
   else
     Result := '';
end;

function fn_NumStringToBCD(const inStr: string): string;
 function Pack(ch1, ch2: Char): Char;
 begin
   Assert((ch1 >= '0') and (ch1 <= '9'));
   Assert((ch2 >= '0') and (ch2 <= '9'));
     {Ord('0') is $30, so we can just use the low nybble of the character
      as value.}
   Result := Chr((Ord(ch1) and $F) or ((Ord(ch2) and $F) shl 4))
 end;
var
 i: Integer;
begin
 if Odd(Length(inStr)) then
   Result := fn_NumStringToBCD('0' + instr)
 else begin
   SetLength(Result, Length(inStr) div 2);
   for i := 1 to Length(Result) do
     Result[i] := Pack(inStr[2 * i - 1], inStr[2 * i]);
 end;
end;

function fn_BCDToNumString(const inStr: string): string;
 procedure UnPack(ch: Char; var ch1, ch2: Char);
 begin
   ch1 := Chr((Ord(ch) and $F) + $30);
   ch2 := Chr(((Ord(ch) shr 4) and $F) + $30);
   Assert((ch1 >= '0') and (ch1 <= '9'));
   Assert((ch2 >= '0') and (ch2 <= '9'));
 end;
var
 i: Integer;
begin
 SetLength(Result, Length(inStr) * 2);
 for i := 1 to Length(inStr) do
   UnPack(inStr[i], Result[2 * i - 1], Result[2 * i]);
end;

procedure pr_StringToByteArray(const inStr: string; var InOutByte:Array of Byte);
var
 i : Integer;
begin
 for I := Low(inStr) to High(inStr) do
 begin
     InOutByte[I] := Ord(inStr[I]);
 end;
end;

function fn_StrToFloat(pStr, DecSeperator : String):String;
var
   Str, Sonuc, Tam, Ond : string ;
   Swc : Boolean;
   I : Integer;
begin
 Sonuc := '0';
 Tam := '';
 Ond := '';
 Swc := False;
 I := 0;
 Str := ReverseString(pStr);
 While I < Length(Str) do
 Begin
     I := I + 1;
     If Str[I] In ['0'..'9'] then
     Begin
         If Swc = False then
             Ond := Ond + Copy(Str, I, 1)
         Else
             Tam := Tam + Copy(Str, I, 1)
     End
     Else
     Begin
        if Ond = '' then Continue;
        Swc := True
     End
 End;

 If Tam = '' then
     Sonuc := ReverseString(Ond)
 Else
     Sonuc := ReverseString(Tam) + DecSeperator + ReverseString(Ond);
  Result := Sonuc;
end;

function fn_ReSizeJpgToJpg(_Jpeg : TJpegImage; _iWidth, _iHeight:Integer):TJpegImage;
var
 bmp: TBitmap;
 scale: Double;
begin
   try
     if _Jpeg.Height > _Jpeg.Width then
       scale := 100 / _Jpeg.Height
     else
       scale := 100 / _Jpeg.Width;
     bmp := TBitmap.Create;
     try
       {Create thumbnail bitmap, keep pictures aspect ratio}
       bmp.Width := 100; //orj Round(jpg.Width * scale);
       bmp.Height:= 100; //orj Round(jpg.Height * scale);
       bmp.Canvas.StretchDraw(bmp.Canvas.Cliprect, _Jpeg);
     finally
       _Jpeg.Assign(bmp);
       bmp.free;
     end;
   finally
       Result := _Jpeg;
   end;
end;

function fn_Renk_ColorToHex( Color : TColor ) : string;
begin
   Result := IntToHex( GetRValue( Color ), 2 ) +  //Red
             IntToHex( GetGValue( Color ), 2 ) +  //Green
             IntToHex( GetBValue( Color ), 2 );   //Blue
end;

function fn_Renk_HexToColor( sColor : string ) : TColor;
begin
   Result := RGB(StrToInt( '$'+Copy( sColor, 1, 2 ) ),   //Red
                 StrToInt( '$'+Copy( sColor, 3, 2 ) ),   //Green
                 StrToInt( '$'+Copy( sColor, 5, 2 ) ));  //Blue
end;

function fn_Renk_IntToHex( iValue : Integer ) : String;
var
 sHex : String;
begin
   sHex := IntToHex(iValue, 6);
   sHex := Copy(sHex, 5, 2) + Copy(sHex, 3, 2) + Copy(sHex, 1, 2);
   Result := sHex;
end;

function fn_Renk_IntToColor( iValue : Integer ) : TColor;
var
 sHex : String;
begin
   sHex := IntToHex(iValue, 6);
   Result := RGB(StrToInt( '$'+Copy( sHex, 5, 2 ) ),   //Red
                 StrToInt( '$'+Copy( sHex, 3, 2 ) ),   //Green
                 StrToInt( '$'+Copy( sHex, 1, 2 ) ));  //Blue
end;

function fn_Renk_ColorToRGB( Color : TColor ) : TRGB;
begin
   Result.R := GetRValue( Color );  //Red
   Result.G := GetGValue( Color );  //Green
   Result.B := GetBValue( Color );  //Blue
end;

function fn_Renk_RGBToColor(_RGB : TRGB ) : TColor;
begin
   Result := RGB(_RGB.R, _RGB.G, _RGB.B); // Red, Green, Blue
end;

function fn_StrToHex(sValue:WideString):WideString;
var
 I : Integer;
 _ws : WideString;
begin
   _ws := '0x';
   for I := 1 to Length(sValue) do
      _ws := _ws + fn_AscToHex(sValue[I],'');
   Result := _ws + IntToHex(10, 2) + IntToHex(13, 2);
end;

function fn_VariantToString(_AVar: OleVariant): string;
var
  i: integer;
  V: olevariant;
begin
  Result := '';
  if VarType(_AVar) = (varVariant or varByRef) then
     V := Variant(TVarData(_AVar).VPointer^)
  else V := _AVar;

  if VarType(V) = (varByte or varArray) then
      try
        for i:=VarArrayLowBound(V,1) to VarArrayHighBound(V,1) do
          Result := Result + Chr(Byte(V[i]));
      except;
      end
    else Result := V;
end;

end.

Bu dünyada kendine sakladığın bilgi ahirette işine yaramaz. 
Cevapla
#2
Elinize sağlık belki konu dışı ama
code tagları arasına alınan textlerde ifadeler devre dışı bırakılabilirmi
örnek 149 satır  Fark<img src="http://www.delphican.com/images/smilies/biggrin.png" alt="Big Grin" title="Big Grin" class="smilie smilie_4">ouble;
böyle gelmiş

“Do. Or do not. There is no try.”
Cevapla
#3
Paylaşılan kod daha sonra "Düzenle" seçeneği ile değiştirildiğinde benim de sıkça başıma geliyor. Düzenleme yaparken "Gelişmiş Düzenle" seçeneğini kullanmak belki sorunu çözebilir.
There's no place like 127.0.0.1
WWW
Cevapla
#4
(23-12-2017, Saat: 01:01)masteryoda Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Elinize sağlık belki konu dışı ama
code tagları arasına alınan textlerde ifadeler devre dışı bırakılabilirmi
örnek 149 satır  Fark<img src="http://www.delphican.com/images/smilies/biggrin.png" alt="Big Grin" title="Big Grin" class="smilie smilie_4">ouble;
böyle gelmiş

Sık karşılaştığımız bir sorun, yakın bir zamanda üzerinde çalışırız.

(23-12-2017, Saat: 13:32)SimaWB Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Paylaşılan kod daha sonra "Düzenle" seçeneği ile değiştirildiğinde benim de sıkça başıma geliyor. Düzenleme yaparken "Gelişmiş Düzenle" seçeneğini kullanmak belki sorunu çözebilir.

Kodu düzenledim. Delphi syntax'larında sık kullandığımız ( : )  noktadan kaynaklı bir sorun. MyKod'larda da bu iki noktalar sıkça kullanılmış. Geçici bir çözüm olarak : işaretinden hemen sonra bir boşluk bırakarak yazmak, sorunu çözüyor.
While true do; Hayat döngüsü, kısır değildir! Yapılan bir yanlış, o döngünün dışına çıkmanızı sağlayacaktır.
WWW
Cevapla
#5
Süper,  bende tam fn_ReSizeJpgToJpg u yapıyordum cuma günü yarıda bırakmıştım. 

Bu arada kod içerisinde smiley karakterleri yan yana gelince sapıtıyor.
Örneğin.  : ) 
Smile
WWW
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Özetleme Fonksiyonları (Hash Function) narkotik 0 595 06-01-2019, Saat: 21:18
Son Yorum: narkotikKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi