Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Özel bir StringGrid
#1
Merhaba,

Keyfe keder 1 gün içinde mobil için aşağıdaki gridi yazdım. Zamanla geliştirmeyi düşünüyorum. Sizlerden de görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Özellikle Webservis uygulamalarında desteği için JSONToDataset ve DatasetToJSON yapısına ihtiyacım var. XML olarak yakında boş bir vaktimde kendim desteklemeyi düşünüyorum. 

Örnek

kM7oWA.jpg

VQ8dMr.png

unit SKStringGrid;
{****************************
 SKStringGrid.pas 2019
 S.B.
*****************************}

interface

 uses SysUtils, Classes, Types, Rtti, UITypes, Generics.Collections, Data.DB, FMX.Grid, FMX.Graphics,
 FMX.Presentation.Factory, FMX.Presentation.Style, FMX.Controls, FMX.Grid.Style, FMX.Types;

 type TSKStringGridColumnType = (SKColumnString,SKColumnFloat,SKColumnInteger,SKColumnDate,SKColumnDateTime,SKColumnNumber);

 type
 TSKStringColumn = class(TStringColumn)
 strict private
   FSKStringGridColumnType : TSKStringGridColumnType;
 private
   //
 protected
   //
 public
   constructor Create(AOwner: TComponent); override;
   destructor  Destroy; override;
 published
   property SKStringGridColumnType : TSKStringGridColumnType read FSKStringGridColumnType write FSKStringGridColumnType;
 end;

 type
 TSKFloatColumn = class(TFloatColumn)
 strict private
   FSKStringGridColumnType : TSKStringGridColumnType;
 private
   //
 protected
   //
 public
   constructor Create(AOwner: TComponent); override;
   destructor  Destroy; override;
 published
   property SKStringGridColumnType : TSKStringGridColumnType read FSKStringGridColumnType write FSKStringGridColumnType;
 end;

 type
 TSKIntegerColumn = class(TIntegerColumn)
 strict private
   FSKStringGridColumnType : TSKStringGridColumnType;
 private
   //
 protected
   //
 public
   constructor Create(AOwner: TComponent); override;
   destructor  Destroy; override;
 published
   property SKStringGridColumnType : TSKStringGridColumnType read FSKStringGridColumnType write FSKStringGridColumnType;
 end;

 type
 TSKDateColumn = class(TStringColumn)
 strict private
   FSKStringGridColumnType : TSKStringGridColumnType;
 private
   //
 protected
   //
 public
   constructor Create(AOwner: TComponent); override;
   destructor  Destroy; override;
 published
   property SKStringGridColumnType : TSKStringGridColumnType read FSKStringGridColumnType write FSKStringGridColumnType;
 end;

 type
 TSKDateTimeColumn = class(TStringColumn)
 strict private
   FSKStringGridColumnType : TSKStringGridColumnType;
 private
   //
 protected
   //
 public
   constructor Create(AOwner: TComponent); override;
   destructor  Destroy; override;
 published
   property SKStringGridColumnType : TSKStringGridColumnType read FSKStringGridColumnType write FSKStringGridColumnType;
 end;

 type
 TSKNumberColumn = class(TStringColumn)
 strict private
   FSKStringGridColumnType : TSKStringGridColumnType;
 private
   //
 protected
   //
 public
   constructor Create(AOwner: TComponent); override;
   destructor  Destroy; override;
 published
   property SKStringGridColumnType : TSKStringGridColumnType read FSKStringGridColumnType write FSKStringGridColumnType;
 end;

 type
 TSKStringGrid = class(TStringGrid)
 strict private
   FNotLoadFields    : String;
   ListWithColumn    : TList<String>;
   ListMaxWithColumn : TList<Single>;
   function  GetSKStringGridColumnType(const AColumnIndex:Integer) : TSKStringGridColumnType;
 private
   procedure CstDrawColumnCell(Sender: TObject;const Canvas: TCanvas; const Column: TColumn; const Bounds: TRectF;const Row: Integer; const Value: TValue; const State: TGridDrawStates);
   procedure CstDrawColumnHeader(Sender: TObject;const Canvas: TCanvas; const Column: TColumn; const Bounds: TRectF);
 protected
   //
 public
   constructor Create(AOwner: TComponent); override;
   destructor  Destroy; override;
   procedure   LoadFromDataset(ADataset:TDataSet);
   procedure   SQLFieldNameToCaption;
   procedure   AutoSizeColumn;
   function    GetColumnAsString(const AColumnName:String):String;
   function    GetColumnAsInteger(const AColumnName:String):Integer;
   function    GetColumnAsFloat(const AColumnName:String)Big Grinouble;
   function    GetColumnAsDate(const AColumnName:String):TDate;
   function    GetColumnAsDateTime(const AColumnName:String):TDateTime;
   procedure   SetColumnVisible(const AColumnName:String;const AVisible:Boolean);
   procedure   SetColumnWidth(const AColumnName:String;const AWidth:Integer);
   procedure   SetColumnCaption(const AColumnName,ACaption:String);
 published
   property    NotLoadFields:String read FNotLoadFields write FNotLoadFields; // Yüklenmesi istenmeyen alanlar virgülle yazılır Örn:'STOK_ADI,FIYAT'
 end;

var
 // Const initialization
 HeaderFontSize    : Integer;
 RowFontSize       : Integer;
 RowZebraColor     : TAlphaColorRec;
 ColumnHeaderColor : TAlphaColorRec;
 ColumnSiraColor   : TAlphaColorRec;
 RowSelectedColor  : TAlphaColorRec;
implementation

{ TSKStringGrid }

procedure TSKStringGrid.AutoSizeColumn;
Var
 Ind : Integer;
begin
 for Ind := 0 to Pred(ColumnCount) do
 begin
   Columns[Ind].BeginUpdate;
   Columns[Ind].Width := ListMaxWithColumn[ListWithColumn.IndexOf(Columns[Ind].Name)] + 10;
   Columns[Ind].EndUpdate;
 end;
end;

procedure TSKStringGrid.SetColumnCaption(const AColumnName, ACaption: String);
Var
 Ind : Integer;
begin
 for Ind := 0 to Pred(ColumnCount) do
 begin
   Columns[Ind].BeginUpdate;
   if Columns[Ind].Name = 'Clmn' + AColumnName then
   begin
     Columns[Ind].Header := ACaption;
     Exit;
   end;
   Columns[Ind].EndUpdate;
 end;
end;

procedure TSKStringGrid.SetColumnVisible(const AColumnName: String; const AVisible: Boolean);
Var
 Ind : Integer;
begin
 for Ind := 0 to Pred(ColumnCount) do
 begin
   Columns[Ind].BeginUpdate;
   if Columns[Ind].Name = 'Clmn' + AColumnName then
   begin
     Columns[Ind].Visible := AVisible;
     Exit;
   end;
   Columns[Ind].EndUpdate;
 end;
end;

procedure TSKStringGrid.SetColumnWidth(const AColumnName: String; const AWidth: Integer);
Var
 Ind : Integer;
begin
 for Ind := 0 to Pred(ColumnCount) do
 begin
   Columns[Ind].BeginUpdate;
   if Columns[Ind].Name = 'Clmn' + AColumnName then
   begin
     Columns[Ind].Width := AWidth;
     Exit;
   end;
   Columns[Ind].EndUpdate;
 end;
end;

procedure TSKStringGrid.SQLFieldNameToCaption;
Var
 Ind,Ind2    : Integer;
 xNewCaption : String;
begin
 for Ind := 0 to Pred(ColumnCount) do
 begin
   if Trim(Columns[Ind].Header) = '' then
     Continue;
   Columns[Ind].BeginUpdate;
   xNewCaption         := '';
   Columns[Ind].Header := StringReplace(Columns[Ind].Header,'_',' ',[rfReplaceAll]);
   Columns[Ind].Header := AnsiLowerCase(Columns[Ind].Header);
   xNewCaption         := AnsiUpperCase(Columns[Ind].Header[Low(Columns[Ind].Header)]);
   for Ind2 := Succ(Low(Columns[Ind].Header)) to Length(Columns[Ind].Header) do
   begin
     if (Columns[Ind].Header[Pred(Ind2)] = ' ') then
       xNewCaption     := Concat(xNewCaption,AnsiUpperCase(Columns[Ind].Header[Ind2]))
     else
       xNewCaption     := Concat(xNewCaption,Columns[Ind].Header[Ind2]);
   end;
   Columns[Ind].Header := xNewCaption;
   Columns[Ind].EndUpdate;
 end;
end;

constructor TSKStringGrid.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited Create(AOwner);
 Options                := [TGridOption.ColLines,TGridOption.RowLines,TGridOption.RowSelect,TGridOption.Tabs,TGridOption.Header,TGridOption.HeaderClick,TGridOption.AutoDisplacement];
 RowHeight              := 20;
 OnDrawColumnCell       := CstDrawColumnCell;
 OnDrawColumnHeader     := CstDrawColumnHeader;
 StyledSettings         := [TStyledSetting.FontColor,TStyledSetting.Style];
 TextSettings.Font.Size := RowFontSize;
 ListMaxWithColumn      := TList<Single>.Create;
 ListWithColumn         := TList<String>.Create;
end;

procedure TSKStringGrid.CstDrawColumnCell(Sender: TObject; const Canvas: TCanvas; const Column: TColumn; const Bounds: TRectF; const Row: Integer; const Value: TValue; const State: TGridDrawStates);
Var
 aRowColor : TBrush;
 aNewRectF : TRectF;
begin
 aRowColor := TBrush.Create(TBrushKind.Solid, TAlphaColors.Alpha);

 if Selected = Row then
   aRowColor.Color := TAlphaColor(RowSelectedColor)
 else if Column.Index = 0 then // Sıra No
   aRowColor.Color := TAlphaColor(ColumnSiraColor)
 else if Odd(Row) then
   aRowColor.Color := TAlphaColor(RowZebraColor)
 else
   aRowColor.Color := TAlphaColors.White;

 aNewRectF := Bounds;
 aNewRectF.Inflate(3, 3);
 Canvas.FillRect(aNewRectF, 0, 0, [], 1, aRowColor);
//  Column.DefaultDrawCell(Canvas, Bounds, Row, Value, State);

 Canvas.Font.Size  := RowFontSize;
 if Selected = Row then
   Canvas.Fill.Color := TAlphaColorRec.White
 else
   Canvas.Fill.Color := TAlphaColorRec.Black;
 case GetSKStringGridColumnType(Column.Index) of
   SKColumnString :
     begin
       Canvas.FillText(Bounds, Value.AsString , False, 1, [] , TTextAlign.Leading);
     end;
   SKColumnFloat :
     begin
       Canvas.FillText(Bounds, Value.AsString , False, 1, [] , TTextAlign.Trailing);
     end;
   SKColumnInteger :
     begin
       Canvas.FillText(Bounds, Value.AsString , False, 1, [] , TTextAlign.Trailing);
     end;
   SKColumnDate :
     begin
       Canvas.FillText(Bounds, Value.AsString , False, 1, [] , TTextAlign.Leading);
     end;
   SKColumnDateTime :
     begin
       Canvas.FillText(Bounds, Value.AsString , False, 1, [] , TTextAlign.Leading);
     end;
   SKColumnNumber :
     begin
       Canvas.Fill.Color := TAlphaColorRec.White;
       Canvas.FillText(Bounds, Value.AsString , False, 1, [] , TTextAlign.Center);
     end;
 end;
 aRowColor.Free;
end;

procedure TSKStringGrid.CstDrawColumnHeader(Sender: TObject; const Canvas: TCanvas; const Column: TColumn; const Bounds: TRectF);
Var
 aNewRectF : TRectF;
begin
 Canvas.Fill.Color := TAlphaColor(ColumnHeaderColor);
 aNewRectF := Bounds;
 aNewRectF.Inflate(-0.5, 3);
 Canvas.FillRect(aNewRectF, 0, 0, [], 1);

 Canvas.Font.Size  := HeaderFontSize;
 Canvas.Fill.Color := TAlphaColorRec.White;
 aNewRectF.Inflate(-3, 3);
 case GetSKStringGridColumnType(Column.Index) of
   SKColumnString :
     begin
       Canvas.FillText(aNewRectF, Column.Header , False, 1, [] , TTextAlign.Leading);
     end;
   SKColumnFloat :
     begin
       Canvas.FillText(aNewRectF, Column.Header , False, 1, [] , TTextAlign.Trailing);
     end;
   SKColumnInteger :
     begin
       Canvas.FillText(aNewRectF, Column.Header , False, 1, [] , TTextAlign.Trailing);
     end;
   SKColumnDate :
     begin
       Canvas.FillText(aNewRectF, Column.Header , False, 1, [] , TTextAlign.Leading);
     end;
   SKColumnDateTime :
     begin
       Canvas.FillText(aNewRectF, Column.Header , False, 1, [] , TTextAlign.Leading);
     end;
   SKColumnNumber :
     begin
       Canvas.FillText(aNewRectF, Column.Header , False, 1, [] , TTextAlign.Center);
     end;
 end;
end;

destructor TSKStringGrid.Destroy;
begin
 ListWithColumn.Free;
 ListMaxWithColumn.Free;
 inherited;
end;

function TSKStringGrid.GetColumnAsDate(const AColumnName: String): TDate;
Var
 Ind : Integer;
begin
 for Ind := 0 to Pred(ColumnCount) do
   if Columns[Ind].Name = 'Clmn' + AColumnName then
     Exit(StrToDate(Cells[Columns[Ind].Index,Selected]));
 Result := now;
end;

function TSKStringGrid.GetColumnAsDateTime(const AColumnName: String): TDateTime;
Var
 Ind : Integer;
begin
 for Ind := 0 to Pred(ColumnCount) do
   if Columns[Ind].Name = 'Clmn' + AColumnName then
     Exit(StrToDateTime(Cells[Columns[Ind].Index,Selected]));
 Result := now;
end;

function TSKStringGrid.GetColumnAsFloat(const AColumnName: String): Double;
Var
 Ind : Integer;
begin
 for Ind := 0 to Pred(ColumnCount) do
   if Columns[Ind].Name = 'Clmn' + AColumnName then
     Exit(StrToFloat(Cells[Columns[Ind].Index,Selected]));
 Result := -1;
end;

function TSKStringGrid.GetColumnAsInteger(const AColumnName: String): Integer;
Var
 Ind : Integer;
begin
 for Ind := 0 to Pred(ColumnCount) do
   if Columns[Ind].Name = 'Clmn' + AColumnName then
     Exit(StrToInt(Cells[Columns[Ind].Index,Selected]));
 Result := -1;
end;

function TSKStringGrid.GetColumnAsString(const AColumnName: String): String;
Var
 Ind : Integer;
begin
 for Ind := 0 to Pred(ColumnCount) do
   if Columns[Ind].Name = 'Clmn' + AColumnName then
     Exit(Cells[Columns[Ind].Index,Selected]);
 Result := '';
end;

function TSKStringGrid.GetSKStringGridColumnType(const AColumnIndex:Integer): TSKStringGridColumnType;
begin
 Result := SKColumnString;
 if Columns[AColumnIndex] is TSKStringColumn then
   Result := TSKStringColumn(Columns[AColumnIndex]).SKStringGridColumnType
 else if Columns[AColumnIndex] is TSKFloatColumn then
   Result := TSKFloatColumn(Columns[AColumnIndex]).SKStringGridColumnType
 else if Columns[AColumnIndex] is TSKIntegerColumn then
   Result := TSKIntegerColumn(Columns[AColumnIndex]).SKStringGridColumnType
 else if Columns[AColumnIndex] is TSKDateColumn then
   Result := TSKDateColumn(Columns[AColumnIndex]).SKStringGridColumnType
 else if Columns[AColumnIndex] is TSKDateTimeColumn then
   Result := TSKDateTimeColumn(Columns[AColumnIndex]).SKStringGridColumnType
 else if Columns[AColumnIndex] is TSKNumberColumn then
   Result := TSKNumberColumn(Columns[AColumnIndex]).SKStringGridColumnType;
end;

procedure TSKStringGrid.LoadFromDataset(ADataset: TDataSet);
Var
 Ind             : Integer;
 xRow            : Integer;
 xColumnIndex    : Integer;
 xStringColumn   : TSKStringColumn;
 xFloatColumn    : TSKFloatColumn;
 xIntegerColumn  : TSKIntegerColumn;
 xDateColumn     : TSKDateColumn;
 xDateTimeColumn : TSKDateTimeColumn;
 xSKNumberColumn : TSKNumberColumn;
 xNotLoadList    : TStringList;
 procedure ColumnOrtakProperty(AFields:TField;AColumn:TColumn);
 begin
   if (AFields = nil) and (AColumn is TSKNumberColumn) then
   begin
     AColumn.Header := 'Sıra No';
     AColumn.Name   := 'SIRA_NO';
   end
   else
   begin
     AColumn.Header := AFields.FieldName;
     AColumn.Name   := 'Clmn' + AFields.FieldName;
     AFields.Tag    := AColumn.Index;
   end;
   ListWithColumn.Add(AColumn.Name);
   AColumn.Canvas.Font.Size := HeaderFontSize;
   ListMaxWithColumn.Add(AColumn.Canvas.TextWidth(AColumn.Header));
 end;
begin
 ListMaxWithColumn.Clear;
 RowCount := 0;
 if (not ADataset.Active) or (ADataset.RecordCount = 0) then
   Exit;
 xNotLoadList      := TStringList.Create;
 xNotLoadList.BeginUpdate;
 xNotLoadList.Text := NotLoadFields;
 xNotLoadList.Text := StringReplace(xNotLoadList.Text,',',sLineBreak,[rfReplaceAll]);
 BeginUpdate;
 {$REGION 'Column Create'}
   {$REGION 'Sıra Numarası'}
     xSKNumberColumn := TSKNumberColumn.Create(Self);
     xSKNumberColumn.BeginUpdate;
     AddObject(xSKNumberColumn);
     ColumnOrtakProperty(nil,xSKNumberColumn);
     xSKNumberColumn.EndUpdate;
   {$ENDREGION}
   for Ind := 0 to Pred(ADataset.FieldCount) do
   begin
     if xNotLoadList.IndexOf(ADataset.Fields[Ind].FieldName) <> -1 then
       Continue;
     ADataset.Fields[Ind].Tag := -1;
     case ADataset.Fields[Ind].DataType of
       ftFloat,ftBCD,ftCurrency :
         begin
           xFloatColumn := TSKFloatColumn.Create(Self);
           xFloatColumn.BeginUpdate;
           AddObject(xFloatColumn);
           ColumnOrtakProperty(ADataset.Fields[Ind],xFloatColumn);
           xFloatColumn.EndUpdate;
         end;
       ftString,ftWideString:
         begin
           xStringColumn := TSKStringColumn.Create(Self);
           xStringColumn.BeginUpdate;
           AddObject(xStringColumn);
           ColumnOrtakProperty(ADataset.Fields[Ind],xStringColumn);
           xStringColumn.EndUpdate;
         end;
       ftInteger,ftSmallint,ftWord,ftAutoInc,ftLargeint :
         begin
           xIntegerColumn := TSKIntegerColumn.Create(Self);
           xIntegerColumn.BeginUpdate;
           AddObject(xIntegerColumn);
           ColumnOrtakProperty(ADataset.Fields[Ind],xIntegerColumn);
           xIntegerColumn.EndUpdate;
         end;
       ftDate :
         begin
           xDateColumn := TSKDateColumn.Create(Self);
           xDateColumn.BeginUpdate;
           AddObject(xDateColumn);
           ColumnOrtakProperty(ADataset.Fields[Ind],xDateColumn);
           xDateColumn.EndUpdate;
         end;
       ftDateTime :
         begin
           xDateTimeColumn := TSKDateTimeColumn.Create(Self);
           xDateTimeColumn.BeginUpdate;
           AddObject(xDateTimeColumn);
           ColumnOrtakProperty(ADataset.Fields[Ind],xDateTimeColumn);
           xDateTimeColumn.EndUpdate;
         end;
     end;
   end;
 {$ENDREGION}
 {$REGION 'Load Data'}
   xRow     := 0;
   RowCount := ADataset.RecordCount;
   ADataset.First;
   while not ADataset.Eof do
   begin
     Cells[0,xRow] := IntToStr(Succ(xRow)); // Sıra No
     for Ind := 0 to Pred(ADataset.FieldCount) do
     begin
       xColumnIndex := ADataset.Fields[Ind].Tag;
       if xColumnIndex <> -1 then // Kolon oluşturulmuşsa
       begin
         case GetSKStringGridColumnType(xColumnIndex) of
           SKColumnString :
             begin
               Cells[xColumnIndex,xRow] := ADataset.Fields[Ind].AsString;
             end;
           SKColumnFloat :
             begin
               Cells[xColumnIndex,xRow] := Format('%2f',[ADataset.Fields[Ind].AsFloat]);
             end;
           SKColumnInteger :
             begin
               Cells[xColumnIndex,xRow] := IntToStr(ADataset.Fields[Ind].AsInteger);
             end;
           SKColumnDate :
             begin
               Cells[xColumnIndex,xRow] := FormatDateTime('dd.mm.yyyy',ADataset.Fields[Ind].AsDateTime);
             end;
           SKColumnDateTime :
             begin
               Cells[xColumnIndex,xRow] := FormatDateTime('dd.mm.yyyy hh:nn',ADataset.Fields[Ind].AsDateTime);
             end;
         end;

         Columns[xColumnIndex].Canvas.Font.Size := RowFontSize;
         if Columns[xColumnIndex].Canvas.TextWidth(Cells[xColumnIndex,xRow]) > ListMaxWithColumn[ListWithColumn.IndexOf(Columns[xColumnIndex].Name)] then
           ListMaxWithColumn[ListWithColumn.IndexOf(Columns[xColumnIndex].Name)] := Columns[xColumnIndex].Canvas.TextWidth(Cells[xColumnIndex,xRow]);
       end;
     end;
     Inc(xRow);
     ADataset.Next;
   end;
 {$ENDREGION}
 EndUpdate;
 xNotLoadList.EndUpdate;
 xNotLoadList.Free;
end;

{ TSKStringColumn }

constructor TSKStringColumn.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited Create(AOwner);
 SKStringGridColumnType := SKColumnString;
end;

destructor TSKStringColumn.Destroy;
begin
 inherited;
end;

{ TSKFloatColumn }

constructor TSKFloatColumn.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited Create(AOwner);
 SKStringGridColumnType := SKColumnFloat;
end;

destructor TSKFloatColumn.Destroy;
begin
 inherited;
end;

{ TSKIntegerColumn }

constructor TSKIntegerColumn.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited Create(AOwner);
 SKStringGridColumnType := SKColumnInteger;
end;

destructor TSKIntegerColumn.Destroy;
begin
 inherited;
end;

{ TSKNumberColumn }

constructor TSKNumberColumn.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited Create(AOwner);
 SKStringGridColumnType := SKColumnNumber;
end;

destructor TSKNumberColumn.Destroy;
begin
 inherited;
end;

{ TSKDateColumn }

constructor TSKDateColumn.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited Create(AOwner);
 SKStringGridColumnType := SKColumnDate;
end;

destructor TSKDateColumn.Destroy;
begin
 inherited;
end;

{ TSKDateTimeColumn }

constructor TSKDateTimeColumn.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited Create(AOwner);
 SKStringGridColumnType := SKColumnDateTime;
end;

destructor TSKDateTimeColumn.Destroy;
begin
 inherited;
end;

initialization
 HeaderFontSize := 10;
 RowFontSize    := 10;
 with RowZebraColor do
 begin
   A := 255;
   R := 173;
   G := 203;
   B := 227;
 end;
 with ColumnHeaderColor do
 begin
   A := 255;
   R := 42;
   G := 77;
   B := 105;
 end;
 with ColumnSiraColor do
 begin
   A := 255;
   R := 75;
   G := 134;
   B := 180;
 end;
 with RowSelectedColor do
 begin
   A := 255;
   R := 101;
   G := 115;
   B := 126;
 end;
 TPresentationProxyFactory.Current.Register(TSKStringGrid, TControlType.Styled, TStyledPresentationProxy<TStyledGrid>);
finalization
 TPresentationProxyFactory.Current.Unregister(TSKStringGrid, TControlType.Styled, TStyledPresentationProxy<TStyledGrid>);

end.

Var
 xGrd : TSKStringGrid;
begin
 xGrd := TSKStringGrid.Create(Self);
 xGrd.Parent := Self;
 xGrd.Align := TAlignLayout.Client;
 xGrd.LoadFromDataset(UniQuery1);
 xGrd.SQLFieldNameToCaption;
 xGrd.AutoSizeColumn;
end;
Yalnızım ama bir kente yürüyen ordu gibiyim, edebiyattan kaçınmalıyım..
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Tgrid ve StringGrid Footer olayı. seydigozegir@gmail.com 8 1.737 28-08-2019, Saat: 15:22
Son Yorum: seydigozegir@gmail.com
  Özel bir TVertScrollBox narkotik 4 1.608 18-02-2019, Saat: 18:36
Son Yorum: narkotik
  [Çözüldü] Fmx grid veya stringgrid hücre renklendirme CesuR 4 1.915 11-02-2019, Saat: 13:35
Son Yorum: CesuR
  Özel bir Tabcontrol narkotik 1 973 21-01-2019, Saat: 16:16
Son Yorum: frmman
  Özel bir animation Button narkotik 0 652 20-01-2019, Saat: 01:35
Son Yorum: narkotikKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi