Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
İziBiz eFatura Listeleme
#1
Arkadaşlar bir konuda takıldım, yardımlarınızı rica ediyorum.

Aşağıdaki kod ile gelen ve giden faturaları listelemek istiyorum. izibiz'in test portalında gelen ve giden faturalar olmasına rağmen sonuç sıfır dönüyor. 
Daha önce bu servis ile çalışan arkadaşlar nerede hata yapıyorum, yardımcı olabilir misiniz?

procedure TFMain.BtnListeleClick(Sender: TObject);
var
 I: Integer;
 FaturaTalebiAlma: GetInvoiceRequest;
 FaturaSorgu: INVOICE_SEARCH_KEY2;
 FaturaTalebiYaniti: GetInvoiceResponse;
 BaslamaTarihi: TXSDate;
 BitisTarihi: TXSDate;
 Ticks: Cardinal;
begin
 if OturumID = '' then
   BtnBaglanClick(Sender);

 Ticks := GetTickCount();

 FaturaTalebiAlma := nil;
 FaturaTalebiYaniti := nil;
 try
   FaturaSorgu := INVOICE_SEARCH_KEY2.Create();
   FaturaSorgu.LIMIT := 100;
   FaturaSorgu.READ_INCLUDED := true;
   if CbxFaturaTuru.Text = 'e-Fatura GELEN' then
     FaturaSorgu.DIRECTION := 'IN';
   if CbxFaturaTuru.Text = 'e-Fatura GİDEN' then
     FaturaSorgu.DIRECTION := 'OUT';
   BaslamaTarihi := TXSDate.Create();
   BaslamaTarihi.AsDate := DateTimePicker1.DateTime;
   FaturaSorgu.START_DATE := BaslamaTarihi;
   BitisTarihi := TXSDate.Create();
   BitisTarihi.AsDate := DateTimePicker2.DateTime;
   FaturaSorgu.END_DATE := BitisTarihi;

   FaturaTalebiAlma := GetInvoiceRequest.Create();
   FaturaTalebiAlma.HEADER_ONLY := 'N';
   FaturaTalebiAlma.INVOICE_SEARCH_KEY := FaturaSorgu;
   FaturaTalebiAlma.REQUEST_HEADER := TalepBaslik; // Form wide private variable

   if Assigned(FaturaTalebiYaniti) then
   begin
     Log('Faturalar:');
     if Length(FaturaTalebiYaniti) > 0 then
     begin
       for I := Low(FaturaTalebiYaniti) to High(FaturaTalebiYaniti) do
       begin
         // SaveInvoice(FaturaTalebiYaniti[I]);
         Log('ID: ' + FaturaTalebiYaniti[I].ID + ', UUID: ' + FaturaTalebiYaniti[I].UUID
           + ', Date: ' + FaturaTalebiYaniti[I].HEADER.ISSUE_DATE.NativeToXS());
         // MarkInvoice(FaturaTalebiYaniti[I]);
       end;
     end
     else
     begin
       Log('Yeni Fatura Yok');
     end;
   end
   else
   begin
     Log('Yeni Fatura Yok');
   end;
 finally
   FaturaTalebiAlma.REQUEST_HEADER := nil; // Do not free Form wide variable
   FaturaTalebiAlma.Free();
   if Length(FaturaTalebiYaniti) > 0 then
   begin
     for I := Low(FaturaTalebiYaniti) to High(FaturaTalebiYaniti) do
       FaturaTalebiYaniti[I].Free();
   end;
   Ticks := GetTickCount() - Ticks;
   Log('Time: ' + FormatFloat('#,##0 ms', Ticks));
   Log(EmptyStr);
 end;
end;

STkNPB.jpg
Cevapla
#2
Vermis oldugunuz kodda servisi cagirdiniz kismi goremedim. FaturaTalebiYaniti degiskenine atama yapilmamis gibi gorunuyor.
Cevapla
#3
(11-04-2021, Saat: 15:48)mkysoft Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Vermis oldugunuz kodda servisi cagirdiniz kismi goremedim. FaturaTalebiYaniti degiskenine atama yapilmamis gibi gorunuyor.

Servisi bu kod ile çağırıyorum.


procedure TFMain.BtnBaglanClick(Sender: TObject);
var
 GirisTalebi: LoginRequest;
 GirisYaniti: LoginResponse;

 I: Integer;
 Ticks: Cardinal;
begin
 HTTPRIO1.URL := EditServisAdi.Text;

 Ticks := GetTickCount();

 GirisYaniti := nil;
 GirisTalebi := LoginRequest.Create();
 try
   GirisTalebi.USER_NAME := EditKullaniciAdi.Text;
   GirisTalebi.PASSWORD := EditSifre.Text;
   GirisTalebi.REQUEST_HEADER := TalepBaslik;

   Servis := (HTTPRIO1 as EFaturaOIBPort);
   try
     Log('*** GİRİŞ ***');
     GirisYaniti := Servis.Login(GirisTalebi);
   except
     on E: Exception do
     begin
       Log('HATA - Giriş: ' + E.Message);
       if Assigned(GirisYaniti) then
       begin
         Log('Web hizmeti dönüş kodu açıklaması: ' +
           GirisYaniti.REQUEST_RETURN.RETURN_CODE.ToString());
         if Length(GirisYaniti.REQUEST_RETURN.WARNINGS) > 0 then
         begin
           Log('Web hizmeti uyarıları: ');
           for I := Low(GirisYaniti.REQUEST_RETURN.WARNINGS)
             to High(GirisYaniti.REQUEST_RETURN.WARNINGS) do
           begin
             Log(GirisYaniti.REQUEST_RETURN.WARNINGS[I]);
           end;
         end;
       end;
       Exit();
     end;
   end;

   Log('Session ID: ' + GirisYaniti.SESSION_ID);
   OturumID := GirisYaniti.SESSION_ID;

   TalepBaslik.SESSION_ID := GirisYaniti.SESSION_ID;
 finally
   GirisTalebi.REQUEST_HEADER := nil; // Do not free Form wide variable
   GirisTalebi.Free();
   GirisYaniti.Free();
   Ticks := GetTickCount() - Ticks;
   Log('Time: ' + FormatFloat('#,##0 ms', Ticks));
 end;
end;
Cevapla
#4
FaturaTalebiAlma nesnesini doldurduktan sonra servisteki ilgili metoda sorguyu gönderirken parametre geçip FaturaTalebiYaniti nesnesine dönüş değerini atamanız gerekiyor. Onu hangi satırda yaptınız?
Cevapla
#5
(11-04-2021, Saat: 20:29)Abdullah ILGAZ Adlı Kullanıcıdan Alıntı: FaturaTalebiAlma nesnesini doldurduktan sonra servisteki ilgili metoda sorguyu gönderirken parametre geçip FaturaTalebiYaniti nesnesine dönüş değerini atamanız gerekiyor. Onu hangi satırda yaptınız?

Abdullah Bey

buradaki Salih Demircan eFatura Örneği üzerinden gidiyorum, aynı sorun burada da var.


unit uMain;

interface

uses
 Winapi.Windows,
 Winapi.Messages,
 System.SysUtils,
 System.Variants,
 System.Classes,
 Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls,
 Vcl.Forms,
 Vcl.Dialogs,
 Soap.InvokeRegistry,  // THTTPRIO require
 Soap.Rio, // THTTPRIO
 Soap.SOAPHTTPClient, // THTTPRIO require
 Vcl.StdCtrls,
 Vcl.ExtCtrls,
 EFaturaOIB, Vcl.Buttons  // İzibiz Web Service E-Fatura
 ;

type
 TUTF8EncodingWithoutBOM = class(TUTF8Encoding)
 public
   function Clone: TEncoding; override;
   function GetPreamble: TBytes; override;
 end;

type
 TForm1 = class(TForm)
   Panel1: TPanel;
   btnLogin: TButton;
   Memo1: TMemo;
   Panel2: TPanel;
   Bevel1: TBevel;
   GroupBox1: TGroupBox;
   Label3: TLabel;
   edtSenderVkn: TEdit;
   Label4: TLabel;
   edtSenderGB: TEdit;
   GroupBox2: TGroupBox;
   Label5: TLabel;
   Label6: TLabel;
   edtReceiverVkn: TEdit;
   edtReceiverPK: TEdit;
   GroupBox3: TGroupBox;
   Label1: TLabel;
   Label2: TLabel;
   edtUser: TEdit;
   Edit2: TEdit;
   Label7: TLabel;
   edtInvoiceFile: TEdit;
   Label8: TLabel;
   edtURL: TEdit;
   Panel3: TPanel;
   btnGetInvoices: TButton;
   btnSendInvoice: TButton;
   Bevel2: TBevel;
   btnGetInvoicesSent: TButton;
   btnMarkInvoiceManual: TButton;
   Panel5: TPanel;
   btnSendServerResponseAccept: TButton;
   Label9: TLabel;
   edtInvoiceAccept: TEdit;
   Bevel3: TBevel;
   btnSendServerResponseReject: TButton;
   Label10: TLabel;
   edtInvoiceReject: TEdit;
   Panel6: TPanel;
   Bevel4: TBevel;
   btnCheckUserByIdentifier: TButton;
   Label11: TLabel;
   edtUserID: TEdit;
   btnCheckUserByTitle: TButton;
   Label12: TLabel;
   edtUserTitle: TEdit;
   btnGetUserList: TButton;
   spdClearLogLines: TSpeedButton;
   procedure btnLoginClick(Sender: TObject);
   procedure FormCreate(Sender: TObject);
   procedure FormDestroy(Sender: TObject);
   procedure btnGetInvoicesClick(Sender: TObject);
   procedure btnSendInvoiceClick(Sender: TObject);
   procedure btnGetInvoicesSentClick(Sender: TObject);
   procedure btnMarkInvoiceManualClick(Sender: TObject);
   procedure btnSendServerResponseAcceptClick(Sender: TObject);
   procedure btnSendServerResponseRejectClick(Sender: TObject);
   procedure btnCheckUserByIdentifierClick(Sender: TObject);
   procedure btnCheckUserByTitleClick(Sender: TObject);
   procedure btnGetUserListClick(Sender: TObject);
   procedure spdClearLogLinesClick(Sender: TObject);
 private
   { Private declarations }
   InboxDir: string;
   ReqHeader: REQUEST_HEADERType;  // Form wide variable
   MyEncoding: TUTF8EncodingWithoutBOM;

   procedure Log(const Value: string);
   procedure SaveInvoice(const AInvoice: INVOICE);
   procedure MarkInvoice(const AInvoice: INVOICE);
 public
   { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

uses
 Soap.XSBuiltIns, // TXSDate class
 System.IOUtils,  // TPath class
 System.Types  // TByteDynArray type
 ;

{ TUTF8EncodingWithoutBOM }

//******************************************************************************
function TUTF8EncodingWithoutBOM.Clone: TEncoding;
begin
 Result := TUTF8EncodingWithoutBOM.Create;
end;


//******************************************************************************
function TUTF8EncodingWithoutBOM.GetPreamble: TBytes;
begin
 Result := nil;
end;

{ TForm1 }


//******************************************************************************
procedure TForm1.btnCheckUserByIdentifierClick(Sender: TObject);
var
 WS: EFaturaOIBPort;
 RIO: THTTPRIO;
 Request: CheckUserRequest;
 Response: CheckUserResponse;
 Ticks: Cardinal;
 I: Integer;
begin
 Ticks := GetTickCount();

 // *** THTTPRIO will free itself when created with no owner
 // http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio...Interfaces
 RIO := THTTPRIO.Create(nil);
 RIO.URL := edtURL.Text;

 Request := nil;
 Response := nil;
 try
   Request := CheckUserRequest.Create();
   Request.USER := GIBUSER.Create();
   Request.USER.IDENTIFIER := edtUserID.Text;
   Request.REQUEST_HEADER := ReqHeader;

   WS := (RIO as EFaturaOIBPort);
   try
     Log('*** CHECKUSER-ID ***');
     Response := WS.CheckUser(Request);
   except
     on E: Exception do
     begin
       Log('ERROR-CheckUser: ' + E.Message);
       Exit();
     end;
   end;

   Log('User details:');
   for I := Low(Response) to High(Response) do
   begin
     Log('ID: ' + Response[I].IDENTIFIER + ', ALIAS: ' + Response[I].ALIAS + ', TITLE: ' + Response[I].TITLE);
   end;
 finally
   for I := Low(Response) to High(Response) do
   begin
     Response[I].Free();
   end;
   Request.REQUEST_HEADER := nil;
   Request.Free();
   Ticks := GetTickCount() - Ticks;
   Log('Time: ' + FormatFloat('#,##0 ms', Ticks));
   Log(EmptyStr);
 end;
end;


//******************************************************************************
procedure TForm1.btnCheckUserByTitleClick(Sender: TObject);
var
 WS: EFaturaOIBPort;
 RIO: THTTPRIO;
 Request: CheckUserRequest;
 Response: CheckUserResponse;
 Ticks: Cardinal;
 I: Integer;
begin
 Ticks := GetTickCount();

 // *** THTTPRIO will free itself when created with no owner
 // http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio...Interfaces
 RIO := THTTPRIO.Create(nil);
 RIO.URL := edtURL.Text;

 Request := nil;
 Response := nil;
 try
   Request := CheckUserRequest.Create();
   Request.USER := GIBUSER.Create();
   Request.USER.TITLE := edtUserTitle.Text;
   Request.REQUEST_HEADER := ReqHeader;

   WS := (RIO as EFaturaOIBPort);
   try
     Log('*** CHECKUSER-TITLE ***');
     Log('INFO: This operation may take time. Average would be around 60 seconds.');
     Response := WS.CheckUser(Request);
   except
     on E: Exception do
     begin
       Log('ERROR-CheckUser: ' + E.Message);
       Exit();
     end;
   end;

   Log('User details:');
   for I := Low(Response) to High(Response) do
   begin
     Log('ID: ' + Response[I].IDENTIFIER + ', ALIAS: ' + Response[I].ALIAS + ', TITLE: ' + Response[I].TITLE);
   end;
   Log('Total users listed: ' + FormatFloat('#,##0 ad', Length(Response)));
 finally
   for I := Low(Response) to High(Response) do
   begin
     Response[I].Free();
   end;
   Request.REQUEST_HEADER := nil;
   Request.Free();
   Ticks := GetTickCount() - Ticks;
   Log('Time: ' + FormatFloat('#,##0 ms', Ticks));
   Log(EmptyStr);
 end;
end;


//******************************************************************************
procedure TForm1.btnGetInvoicesClick(Sender: TObject);
var
 WS: EFaturaOIBPort;
 RIO: THTTPRIO;
 I: Integer;
 GetInvoiceReq: GetInvoiceRequest;
 InvoiceSearchKey: INVOICE_SEARCH_KEY2;
 GetInvoiceRes: GetInvoiceResponse;
 SDate: TXSDate;
 FDate: TXSDate;
 Ticks: Cardinal;
begin
 Ticks := GetTickCount();

 // *** THTTPRIO will free itself when created with no owner
 // http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio...Interfaces
 RIO := THTTPRIO.Create(nil);
 RIO.URL := edtURL.Text;

 GetInvoiceReq := nil;
 GetInvoiceRes := nil;
 try
   GetInvoiceReq := GetInvoiceRequest.Create();
   InvoiceSearchKey := INVOICE_SEARCH_KEY2.Create();
   InvoiceSearchKey.LIMIT := 100;
   InvoiceSearchKey.READ_INCLUDED := False;
   InvoiceSearchKey.DIRECTION := 'IN';
   SDate := TXSDate.Create();
   SDate.AsDate := EncodeDate(2022, 01, 01);
   InvoiceSearchKey.START_DATE := SDate;
   FDate := TXSDate.Create();
   FDate.AsDate := EncodeDate(2022, 12, 31);
   InvoiceSearchKey.END_DATE := FDate;

   GetInvoiceReq.HEADER_ONLY := 'N';
   GetInvoiceReq.INVOICE_SEARCH_KEY := InvoiceSearchKey;
   GetInvoiceReq.REQUEST_HEADER := ReqHeader;  // Form wide private variable

   WS := (RIO as EFaturaOIBPort);
   try
     Log('*** GETINVOICE ***');
     GetInvoiceRes := WS.GetInvoice(GetInvoiceReq);
   except
     on E: Exception do
     begin
       Log('ERROR-GetInvoice: ' + E.Message);
       Exit();
     end;
   end;

   if Assigned(GetInvoiceRes) then
   begin
     Log('Invoices:');
     if Length(GetInvoiceRes) > 0 then
     begin
       for I := Low(GetInvoiceRes) to High(GetInvoiceRes) do
       begin
         SaveInvoice(GetInvoiceRes[I]);
         Log('ID: ' + GetInvoiceRes[I].ID + ', UUID: ' + GetInvoiceRes[I].UUID + ', Date: ' + GetInvoiceRes[I].HEADER.ISSUE_DATE.NativeToXS());
         MarkInvoice(GetInvoiceRes[I]);
       end;
     end
     else
     begin
       Log('No new invoice');
     end;
   end
   else
   begin
     Log('No new invoice');
   end;
 finally
   GetInvoiceReq.REQUEST_HEADER := nil;  // Do not free Form wide variable
   GetInvoiceReq.Free();
   if Length(GetInvoiceRes) > 0 then
   begin
     for I := Low(GetInvoiceRes) to High(GetInvoiceRes) do
       GetInvoiceRes[I].Free();
   end;
   Ticks := GetTickCount() - Ticks;
   Log('Time: ' + FormatFloat('#,##0 ms', Ticks));
   Log(EmptyStr);
 end;
end;


//******************************************************************************
procedure TForm1.btnGetInvoicesSentClick(Sender: TObject);
var
 WS: EFaturaOIBPort;
 RIO: THTTPRIO;
 GetInvoiceReq: GetInvoiceRequest;
 InvoiceSearchKey: INVOICE_SEARCH_KEY2;
 GetInvoiceRes: GetInvoiceResponse;
 I: Integer;
 Ticks: Cardinal;
begin
 Ticks := GetTickCount();

 // *** THTTPRIO will free itself when created with no owner
 // http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio...Interfaces
 RIO := THTTPRIO.Create(nil);
 RIO.URL := edtURL.Text;

 GetInvoiceReq := nil;
 GetInvoiceRes := nil;
 try
   GetInvoiceReq := GetInvoiceRequest.Create();
   InvoiceSearchKey := INVOICE_SEARCH_KEY2.Create();
   InvoiceSearchKey.LIMIT := 10;
   InvoiceSearchKey.READ_INCLUDED := True;
   InvoiceSearchKey.DIRECTION := 'OUT';

   GetInvoiceReq.HEADER_ONLY := 'N';
   GetInvoiceReq.INVOICE_SEARCH_KEY := InvoiceSearchKey;
   GetInvoiceReq.REQUEST_HEADER := ReqHeader;  // Form wide private variable

   WS := (RIO as EFaturaOIBPort);
   try
     Log('*** GETINVOICES SENT ***');
     Log('Requesting 10 invoices max');
     GetInvoiceRes := WS.GetInvoice(GetInvoiceReq);
   except
     on E: Exception do
     begin
       Log('ERROR-GetInvoice: ' + E.Message);
       Exit();
     end;
   end;

   if Assigned(GetInvoiceRes) then
   begin
     Log('Sent Invoices:');
     if Length(GetInvoiceRes) > 0 then
     begin
       for I := Low(GetInvoiceRes) to High(GetInvoiceRes) do
       begin
         Log('ID: ' + GetInvoiceRes[I].ID + ', UUID: ' + GetInvoiceRes[I].UUID + ', Date: ' + GetInvoiceRes[I].HEADER.ISSUE_DATE.NativeToXS());
       end;
     end
     else
     begin
       Log('No new invoice');
     end;
   end
   else
   begin
     Log('No new invoice');
   end;
 finally
   GetInvoiceReq.REQUEST_HEADER := nil;  // Do not free Form wide variable
   GetInvoiceReq.Free();
   if Length(GetInvoiceRes) > 0 then
   begin
     for I := Low(GetInvoiceRes) to High(GetInvoiceRes) do
       GetInvoiceRes[I].Free();
   end;
   Ticks := GetTickCount() - Ticks;
   Log('Time: ' + FormatFloat('#,##0 ms', Ticks));
   Log(EmptyStr);
 end;
end;


//******************************************************************************
procedure TForm1.btnGetUserListClick(Sender: TObject);
var
 WS: EFaturaOIBPort;
 RIO: THTTPRIO;
 Request: GetUserListRequest;
 Response: GetUserListResponse;
 Ticks: Cardinal;
 I: Integer;
begin
 Ticks := GetTickCount();

 // *** THTTPRIO will free itself when created with no owner
 // http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio...Interfaces
 RIO := THTTPRIO.Create(nil);
 RIO.URL := edtURL.Text;

 Request := nil;
 Response := nil;
 try
   Request := GetUserListRequest.Create();
   Request.REQUEST_HEADER := ReqHeader;

   WS := (RIO as EFaturaOIBPort);
   try
     Log('*** GETUSERLIST ***');
     Log('INFO: This operation may take time. Average would be around 60 seconds.');
     Response := WS.GetUserList(Request);
   except
     on E: Exception do
     begin
       Log('ERROR-GetUserList: ' + E.Message);
       Exit();
     end;
   end;

   Log('User list:');
   for I := Low(Response) to High(Response) do
   begin
     Log('ID: ' + Response[I].IDENTIFIER + ', ALIAS: ' + Response[I].ALIAS + ', TITLE: ' + Response[I].TITLE);
   end;
   Log('Total users listed: ' + FormatFloat('#,##0 ad', Length(Response)));
 finally
   for I := Low(Response) to High(Response) do
   begin
     Response[I].Free();
   end;
   Request.REQUEST_HEADER := nil;
   Request.Free();
   Ticks := GetTickCount() - Ticks;
   Log('Time: ' + FormatFloat('#,##0 ms', Ticks));
   Log(EmptyStr);
 end;
end;


//******************************************************************************
procedure TForm1.btnLoginClick(Sender: TObject);
var
 LoginReq: LoginRequest;
 LoginRes: LoginResponse;
 WS: EFaturaOIBPort;
 RIO: THTTPRIO;
 I: Integer;
 Ticks: Cardinal;
begin
 Ticks := GetTickCount();

 // *** THTTPRIO will free itself when created with no owner
 // http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio...Interfaces
 RIO := THTTPRIO.Create(nil);
 RIO.URL := edtURL.Text;

 LoginRes := nil;
 LoginReq := LoginRequest.Create();
 try
   LoginReq.USER_NAME := edtUser.Text;
   LoginReq.PASSWORD := Edit2.Text;
   LoginReq.REQUEST_HEADER := ReqHeader;

   WS := (RIO as EFaturaOIBPort);
   try
     Log('*** LOGIN ***');
     LoginRes := WS.Login(LoginReq);
   except
     on E: Exception do
     begin
       Log('ERROR-Login: ' + E.Message);
       if Assigned(LoginRes) then
       begin
         Log('Web service return code desc: ' + LoginRes.REQUEST_RETURN.RETURN_CODE.ToString());
         if Length(LoginRes.REQUEST_RETURN.WARNINGS) > 0 then
         begin
           Log('Web service warnings: ');
           for I := Low(LoginRes.REQUEST_RETURN.WARNINGS) to High(LoginRes.REQUEST_RETURN.WARNINGS) do
           begin
             Log(LoginRes.REQUEST_RETURN.WARNINGS[I]);
           end;
         end;
       end;
       Exit();
     end;
   end;

   Log('Session ID: ' + LoginRes.SESSION_ID);
   ReqHeader.SESSION_ID := LoginRes.SESSION_ID;
 finally
   LoginReq.REQUEST_HEADER := nil; // Do not free Form wide variable
   LoginReq.Free();
   LoginRes.Free();
   Ticks := GetTickCount() - Ticks;
   Log('Time: ' + FormatFloat('#,##0 ms', Ticks));
 end;
end;


//******************************************************************************
procedure TForm1.btnMarkInvoiceManualClick(Sender: TObject);
var
 WS: EFaturaOIBPort;
 RIO: THTTPRIO;
 Ticks: Cardinal;
 MarkInvoiceReq: MarkInvoiceRequest;
 AMark: MARK2;
 LocalInvoice: TArray<INVOICE>;
 MarkInvoiceRes: MarkInvoiceResponse;
 AInvoice1: INVOICE;
 AInvoice2: INVOICE;
begin
 Ticks := GetTickCount();

 // *** THTTPRIO will free itself when created with no owner
 // http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio...Interfaces
 RIO := THTTPRIO.Create(nil);
 RIO.URL := edtURL.Text;

 MarkInvoiceReq := nil;
 MarkInvoiceRes := nil;
 try
   AInvoice1 := INVOICE.Create();
   AInvoice1.ID := 'SPR2014000000003';
   AInvoice1.UUID := 'E95DB6B9-0F4E-47ED-B96A-37F76B6F5E18';

   AInvoice2 := INVOICE.Create();
   AInvoice2.ID := 'ABC2014000000115';
   AInvoice2.UUID := 'CD51075F-C214-450F-AFD6-9A542E33D6AC';

   SetLength(LocalInvoice, 2);
   LocalInvoice[0] := AInvoice1;
   LocalInvoice[1] := AInvoice2;

   AMark := MARK2.Create();
   AMark.INVOICE := GetInvoiceResponse2(LocalInvoice);
   AMark.value := 'READ';

   MarkInvoiceReq := MarkInvoiceRequest.Create();
   MarkInvoiceReq.MARK := AMark;
   MarkInvoiceReq.REQUEST_HEADER := ReqHeader;
   WS := (RIO as EFaturaOIBPort);
   try
     Log('*** MARK INVOICE MANUAL ***');
     MarkInvoiceRes := WS.MarkInvoice(MarkInvoiceReq);
   except
     on E: Exception do
     begin
       Log('ERROR-MarkInvoice: ' + E.Message);
       Exit();
     end;
   end;

   Log('MarkInvoice: ' + MarkInvoiceRes.REQUEST_RETURN.RETURN_CODE.ToString());
 finally
   MarkInvoiceRes.Free();
   MarkInvoiceReq.REQUEST_HEADER := nil; // Do not free Form wide variable
   MarkInvoiceReq.Free();
   Ticks := GetTickCount() - Ticks;
   Log('Time: ' + FormatFloat('#,##0 ms', Ticks));
   Log(EmptyStr);
 end;
end;


//******************************************************************************
function ToByteDynArray(const B: TBytes): TByteDynArray; inline;
begin
 Result := TByteDynArray(B);
end;


//******************************************************************************
procedure TForm1.btnSendInvoiceClick(Sender: TObject);
var
 WS: EFaturaOIBPort;
 RIO: THTTPRIO;
 SendInvoiceReq: SendInvoiceRequest;
 SendInvoiceRes: SendInvoiceResponse;
 InvoiceList: TArray<INVOICE>;
 AInvoice: INVOICE;
 AContent: base64Binary;
 AContentString: string;
 AContentBytes: TBytes;
 I: Integer;
 Ticks: Cardinal;
begin
 Ticks := GetTickCount();

 if not TFile.Exists(edtInvoiceFile.Text) then
 begin
   Log('ERROR: Invoice File does not exists.');
   Ticks := GetTickCount() - Ticks;
   Log('Time: ' + FormatFloat('#,##0 ms', Ticks));
   Log(EmptyStr);
   Exit();
 end;

 Log('WARNING: It is necessary to modify FATURA_1.XML so it will have unique ID and UUID in it. Otherwise second send attempt will fail');

 // *** THTTPRIO will free itself when created with no owner
 // http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio...Interfaces
 RIO := THTTPRIO.Create(nil);
 RIO.URL := edtURL.Text;

 SendInvoiceReq := nil;
 SendInvoiceRes := nil;
 try
   SendInvoiceReq := SendInvoiceRequest.Create();
   SendInvoiceReq.SENDER := EFaturaOIB.SENDER.Create();
   SendInvoiceReq.SENDER.vkn := edtSenderVkn.Text;
   SendInvoiceReq.SENDER.alias := edtSenderGB.Text;

   SendInvoiceReq.RECEIVER := RECEIVER.Create();
   SendInvoiceReq.RECEIVER.vkn := edtReceiverVkn.Text;
   SendInvoiceReq.RECEIVER.alias := edtReceiverPK.Text;

   SendInvoiceReq.REQUEST_HEADER := ReqHeader;

   AInvoice := INVOICE.Create();
   AContent := base64Binary.Create();
   AContentString := TFile.ReadAllText(edtInvoiceFile.Text, MyEncoding);
   AContentBytes := TEncoding.UTF8.GetBytes(AContentString);
   AContent.Text := ToByteDynArray(AContentBytes);

   AInvoice.CONTENT := AContent;

   SetLength(InvoiceList, 1);
   InvoiceList[0] := AInvoice;

   SendInvoiceReq.INVOICE := GetInvoiceResponse2(InvoiceList);

   WS := (RIO as EFaturaOIBPort);
   try
     Log('*** SENDINVOICE ***');
     SendInvoiceRes := WS.SendInvoice(SendInvoiceReq);
   except
     on E: Exception do
     begin
       Log('ERROR-SendInvoice: ' + E.Message);
       Exit();
     end;
   end;

   Log('ResponseCode: ' + SendInvoiceRes.REQUEST_RETURN.RETURN_CODE.ToString());
   if Length(SendInvoiceRes.REQUEST_RETURN.WARNINGS) > 0 then
   begin
     Log('Response Warnings:');
     for I := Low(SendInvoiceRes.REQUEST_RETURN.WARNINGS) to High(SendInvoiceRes.REQUEST_RETURN.WARNINGS) do
     begin
       Log(SendInvoiceRes.REQUEST_RETURN.WARNINGS[I]);
     end;
   end;
 finally
   SendInvoiceRes.Free();
   SendInvoiceReq.REQUEST_HEADER := nil; // Do not free Form wide variable
   SendInvoiceReq.Free();
   Ticks := GetTickCount() - Ticks;
   Log('Time: ' + FormatFloat('#,##0 ms', Ticks));
   Log(EmptyStr);
 end;
end;


//******************************************************************************
procedure TForm1.btnSendServerResponseAcceptClick(Sender: TObject);
var
 WS: EFaturaOIBPort;
 RIO: THTTPRIO;
 Request: SendInvoiceResponseWithServerSignRequest;
 Response: SendInvoiceResponseWithServerSignResponse;
 AInvoice: INVOICE;
 InvoiceList: TArray<INVOICE>;
 Ticks: Cardinal;
begin
 Ticks := GetTickCount();

 // *** THTTPRIO will free itself when created with no owner
 // http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio...Interfaces
 RIO := THTTPRIO.Create(nil);
 RIO.URL := edtURL.Text;

 Request := nil;
 Response := nil;
 try
   Request := SendInvoiceResponseWithServerSignRequest.Create();
   Request.REQUEST_HEADER := ReqHeader;
   Request.STATUS := 'KABUL';

   AInvoice := INVOICE.Create();
   AInvoice.ID := edtInvoiceAccept.Text;

   SetLength(InvoiceList, 1);
   InvoiceList[0] := AInvoice;

   Request.INVOICE := GetInvoiceResponse2(InvoiceList);

   WS := (RIO as EFaturaOIBPort);
   try
     Log('*** SENDINVOICERESPONSE-ACCEPT ***');
     Response := WS.SendInvoiceResponseWithServerSign(Request);
   except
     on E: Exception do
     begin
       Log('ERROR-SendInvoiceResponseWithServerSign: ' + E.Message);
       Exit();
     end;
   end;

   Log('Response: ' + Response.REQUEST_RETURN.RETURN_CODE.ToString());
 finally
   Response.Free();
   Request.REQUEST_HEADER := nil; // Do not free Form wide variable
   Request.Free();
   Ticks := GetTickCount() - Ticks;
   Log('Time: ' + FormatFloat('#,##0 ms', Ticks));
   Log(EmptyStr);
 end;
end;


//******************************************************************************
procedure TForm1.btnSendServerResponseRejectClick(Sender: TObject);
var
 WS: EFaturaOIBPort;
 RIO: THTTPRIO;
 Request: SendInvoiceResponseWithServerSignRequest;
 Response: SendInvoiceResponseWithServerSignResponse;
 AInvoice: INVOICE;
 InvoiceList: TArray<INVOICE>;
 Ticks: Cardinal;
begin
 Ticks := GetTickCount();

 // *** THTTPRIO will free itself when created with no owner
 // http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio...Interfaces
 RIO := THTTPRIO.Create(nil);
 RIO.URL := edtURL.Text;

 Request := nil;
 Response := nil;
 try
   Request := SendInvoiceResponseWithServerSignRequest.Create();
   Request.REQUEST_HEADER := ReqHeader;
   Request.STATUS := 'RED';

   AInvoice := INVOICE.Create();
   AInvoice.ID := edtInvoiceReject.Text;

   SetLength(InvoiceList, 1);
   InvoiceList[0] := AInvoice;

   Request.INVOICE := GetInvoiceResponse2(InvoiceList);

   WS := (RIO as EFaturaOIBPort);
   try
     Log('*** SENDINVOICERESPONSE-REJECT ***');
     Response := WS.SendInvoiceResponseWithServerSign(Request);
   except
     on E: Exception do
     begin
       Log('ERROR-SendInvoiceResponseWithServerSign: ' + E.Message);
       Exit();
     end;
   end;

   Log('Response: ' + Response.REQUEST_RETURN.RETURN_CODE.ToString());
 finally
   Response.Free();
   Request.REQUEST_HEADER := nil; // Do not free Form wide variable
   Request.Free();
   Ticks := GetTickCount() - Ticks;
   Log('Time: ' + FormatFloat('#,##0 ms', Ticks));
   Log(EmptyStr);
 end;
end;


//******************************************************************************
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Memo1.Clear();

 ReqHeader := REQUEST_HEADERType.Create();
 ReqHeader.SESSION_ID := '0';
 ReqHeader.CLIENT_TXN_ID := TGUID.NewGuid.ToString();
 ReqHeader.APPLICATION_NAME := 'GELİŞİM E-FATURA V1.0';
 ReqHeader.CHANNEL_NAME := 'GELİŞİM';
 ReqHeader.HOSTNAME := 'HOST-GELİŞİM-DEFAULT';
 ReqHeader.REASON := 'ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI';
 ReqHeader.COMPRESSED := 'N';

 Log('Client transaction ID: ' + ReqHeader.CLIENT_TXN_ID);

 InboxDir := TPath.Combine(TPath.GetLibraryPath(), 'inbox');
 if not TDirectory.Exists(InboxDir) then
 begin
   if not ForceDirectories(InboxDir) then
   begin
     ShowMessage('Inbox directory cannot be created:' + sLineBreak + InboxDir);
   end;
 end;

 MyEncoding := TUTF8EncodingWithoutBOM.Create();

 edtInvoiceFile.Text := TPath.Combine(TPath.GetLibraryPath(), 'FATURA_1.XML');
end;


//******************************************************************************
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 MyEncoding.Free();
 ReqHeader.Free();
end;


//******************************************************************************
procedure TForm1.Log(const Value: string);
var
 Prefix: string;
begin
 if Value = EmptyStr then
 begin
   Memo1.Lines.Add(EmptyStr);
 end
 else
 begin
   Prefix := FormatDateTime('yyyy-mm-dd hh:nn:ss.zzz   ', Now());
   Memo1.Lines.Add(Prefix + Value);
 end;
end;


//******************************************************************************
procedure TForm1.SaveInvoice(const AInvoice: INVOICE);
var
 XML: string;
 InboxFilename: string;
begin
 if not TDirectory.Exists(InboxDir) then
 begin
   Log('ERROR: Inbox directory does not exists!');
   Exit();
 end;

 XML := TEncoding.UTF8.GetString(AInvoice.CONTENT.Text);

 InboxFilename := TPath.Combine(InboxDir, AInvoice.ID + '.xml');

 TFile.WriteAllText(InboxFilename, XML, MyEncoding);
end;


//******************************************************************************
procedure TForm1.spdClearLogLinesClick(Sender: TObject);
begin
 Memo1.Clear();
end;


//******************************************************************************
procedure TForm1.MarkInvoice(const AInvoice: INVOICE);
var
 WS: EFaturaOIBPort;
 RIO: THTTPRIO;
 MarkInvoiceReq: MarkInvoiceRequest;
 AMark: MARK2;
 LocalInvoice: GetInvoiceResponse2;
 MarkInvoiceRes: MarkInvoiceResponse;
begin
 // *** THTTPRIO will free itself when created with no owner
 // http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio...Interfaces
 RIO := THTTPRIO.Create(nil);
 RIO.URL := edtURL.Text;

 MarkInvoiceReq := nil;
 MarkInvoiceRes := nil;
 try
   MarkInvoiceReq := MarkInvoiceRequest.Create();
   LocalInvoice := GetInvoiceResponse2.Create();
   SetLength(LocalInvoice, 1);
   LocalInvoice[0] := AInvoice;
   AMark := MARK2.Create();
   AMark.INVOICE := LocalInvoice;
   AMark.value := 'READ';


   MarkInvoiceReq.MARK := AMark;
   MarkInvoiceReq.REQUEST_HEADER := ReqHeader;
   WS := (RIO as EFaturaOIBPort);
   try
     Log('*** MARK INVOICE ***');
     MarkInvoiceRes := WS.MarkInvoice(MarkInvoiceReq);
   except
     on E: Exception do
     begin
       Log('ERROR-MarkInvoice: ' + E.Message);
       Exit();
     end;
   end;

   Log('MarkInvoice: ' + MarkInvoiceRes.REQUEST_RETURN.RETURN_CODE.ToString());
 finally
   MarkInvoiceRes.Free();
   MarkInvoiceReq.REQUEST_HEADER := nil; // Do not free Form wide variable
   MarkInvoiceReq.MARK.INVOICE := nil;
   MarkInvoiceReq.Free();
 end;
end;

end.
Cevapla
#6
Kodu oldugu gibi kullanmadiginiz icin neresi farkli anlamak guc. Oncelikle temel aldiginiz kodu degistirmeden calisir halini yapin, sonra modifiye edin.
Cevapla
#7
(12-04-2021, Saat: 00:23)mkysoft Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Kodu oldugu gibi kullanmadiginiz icin neresi farkli anlamak guc. Oncelikle temel aldiginiz kodu degistirmeden calisir halini yapin, sonra modifiye edin.

Zaten sorun kodun doğru çalışmamasından kaynaklanıyor, üstüne acemiliği de koyunca sorun büyüyor Sad


Görüldüğü gibi yukarıda tamamını paylaştığım kodun sonucu :

MSKreG.jpg
Cevapla
#8
Bu durumda eksik kismi tamamlamaniz lazim. Yukarida belirttigim gibi degiskene atama yapan bir yer goremedim.
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  database dosyalarını listeleme akuyumcu63 3 214 28-05-2021, Saat: 11:00
Son Yorum: akuyumcu63
  XML eFatura Okuma MuhammedYasir 2 256 04-05-2021, Saat: 21:37
Son Yorum: shooterman
  eFatura Entegratör Firmaları MuhammedYasir 6 918 05-04-2021, Saat: 21:41
Son Yorum: MuhammedYasir
  Browser listeleme Altıner 6 949 14-12-2020, Saat: 12:01
Son Yorum: Altıner
  ComboBox1 Yan Yana Listeleme OZCANK 11 2.096 21-11-2020, Saat: 12:00
Son Yorum: OZCANKKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi